Pachtbeleid provincie naar duurzaam!

Als woordvoerder Natuur en Landbouw vraag ik namens onze fractie al enige jaren meer aandacht voor een gezonde bodem, een landbouwbodem zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen, minder tot geen kunstmest en met veel organische stof. Dit is goed voor de biodiversiteit. Maar vraagt ook heroverwegen van criteria en meebewegen van de provincie bij uitgifte en prijsbepaling van (tijdelijke) grond die zij uitgeven. We dienden al diverse moties in om als provincie zelf het goede voorbeeld te geven en bij verpachten voorwaarden te stellen waaronder: geen gifgebruik!

Eerder deze maand heb ik meegedaan aan een bijzondere Zoomsessie “kennisdialoog duurzaam grondgebruik, landbouwgrond in Overijssel”. De provincie is op grond van diverse moties aan het onderzoeken hoe ze haar (tijdelijke) pachtgronden duurzamer in de markt kan zetten. Een dertigtal wetenschappers, boeren, pachters en verpachters en enkele Statenleden waren digitaal bijeen.

Cijfers over het landbouwareaal in Overijssel;

  • Grasland 143.000 ha
  • Mais 35.500 ha
  • Akkerbouw 13.900 ha
  • Overige 2.900 ha

Overijssel heeft 3500 ha in tijdelijk eigendom, waarvan 1500 ha als projectgronden en 2000 ha als rest/ ruilgronden. In totaal gaat het daarbij om 2750 ha agrarische gronden die ze elk jaar uitgeeft: maximaal 3 jaar achter elkaar aan dezelfde pachter. Bij gunning geldt een afstandscriterium van 5 kilometer, dus hoe dichterbij de tijdelijke grond je woont hoe meer kans je maakt. Er zijn geen duurzaamheidscriteria.

In deze sessie werd het model Brabant gepresenteerd: iedere ondernemer kan een bieding doen op prijs x duurzaamheidscore. Dat leidt tot de beste pachter. Ook is de eenjarige pacht als vast criterium losgelaten en streeft men inmiddels naar 6 jarige pacht met recht van opzegging. Om de provinciale doelen te behalen zijn als algemene grondslag voor duurzaamheid opgenomen: geen intensieve teelten (bollen, lelies enzovoort); verbod op gebruik glyfosaat en actief beheer en onderhoud landschapselementen. Drie criteria waar elke aanbieder zich aan dient te houden. Hoe meer je doet voor duurzaamheid hoe “lager” de pachtprijs kan zijn om toch als beste aanbieder uit de bus te komen.

Het resultaat? Iedereen doet mee. Provinciale en agrarische doelen komen zo samen. Er is veel belangstelling voor deze werkwijze en er is geen “gedoe” omdat ieder de criteria erkent. Op het einde werd duidelijk dat ook Overijssel wellicht deze manier van uitgeven van tijdelijke grond ter hand kan nemen. Bij geen enkele aanwezige was daar bezwaar tegen.

Gaan we dan eindelijk ook in Overijssel tenminste de eigen gronden duurzaam verpachten? 2021 het jaar van de waarheid!

Stem als D66 ook Overijssel naar Den Haag.

Het is even zoeken, maar de aanhouder wint; op plek 42 van de kandidatenlijst van D66 voor de komende Kamerverkiezingen staat de eerste Overijsselaar. Het is fractievoorzitter Wybren Bakker van de Statenfractie in Overijssel. Natuurlijk wil de politicus uit Diepenveen meer. “Ik vind het echt al eervol dat ik op de lijst sta. De meeste stemmers op D66 zitten op dit moment nu eenmaal in het westen. Ik wil heel graag dat het er ook wat meer uit het oosten worden.”

Zijn eerste inzet was om te proberen sowieso op die lijst te komen. “Er zijn honderden mensen die daar graag op willen staan. Ik vind het echt al eervol dát ik op die lijst sta. Nu moet ik kijken hoe ik D66-leden kan stimuleren mij toch wat hoger te zetten.” Bakker erkent dat Overijssel niet rijkelijk bedeeld is op de lijst. “Mensen moeten ook willen, dat is stap één. Het gaat om achtergronden van mensen, levenservaring, kennis. Je moet er de tijd voor hebben en willen nemen. Het risico blijft dat het platteland van Overijssel onvoldoende vertegenwoordigd is in de Kamer en daarom moeten we ook meer Overijsselaars richting Den Haag sturen.”

De voorzitter van de D66-Statenfractie wil ervoor gaan. “Ik heb die tijd en wil ervoor knokken. Ik doe gewoon graag mee. Prioriteit blijft mijn fractievoorzitterschap En gaan voor het beste voor Overijssel. Maar als ik dat straks op een andere plek zou kunnen doen, dan is dat alleen maar eervol en dan ga ik daarvoor.”

(met dank aan de redactie van RTV oost)

Nieuw DELTAPLAN nodig: “water behouden”.

Ik fiets veel. Dit jaar zal dat rond de 12.000 km zijn.

Een van mijn favoriete routes blijft langs rondje langs de IJSSEL: van Deventer naar Kampen en terug of van Deventer naar Doesburg en terug. De IJSSEL is voor mij de mooiste rivier in Nederland. Als er (te) hoog water in de IJSSEL is, zijn inmiddels overal fraaie overloopgebieden gerealiseerd en daarbij is ook veel natuurkwaliteit in de uiterwaarden toegevoegd. Dat programma heet “Ruimte voor de rivier”.

Maar wat meer en meer blijkt is dat er veel te vaak een tekort aan water ontstaat. De IJSSEL staat regelmatig heel laag. Zelfs in november is ook het grondwater in Overijssel nog niet op niveau. Er moet een nieuw deltaprogramma komen. Namelijk een plan voor: “water bewaren” of “water vasthouden”. Droogte is meer en meer een economisch risico. En de tekorten aan drinkwater nemen ook toe.

Hoogste tijd voor aanvullende maatregelen. Op veel meer plekken moet waterbuffering plaatsvinden en HET weg laten lopen van water via oa de IJSSEL moet minderen! Een punt dat zowel op provinciaal als landelijk niveau meer aandacht moet krijgen. En dat moet natuurlijk in nauwe afstemming met de waterschappen.

Een paar zaken die elke inwoner NU al kan doen?

-vang regenwater op en gebruik dat voor planten water geven;

-haal tegens uit de tuin zodat regenwater in de grond kan zakken en niet in het riool komt;

-wees een beetje extra zuinig met (drink) water.

Samen doen!

Wybren en Sonja Overijsselse kandidaten voor Tweede Kamer

De advieslijst van D66 is bekend!   

D66 maakte vandaag 11 november de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 bekend. Het gaat om een voorlopig advies waarover de leden van de partij nog kunnen stemmen. Met Sonja Paauw en Wybren Bakker staan er twee kandidaten uit Overijssel tussen die zich al jaren als volksvertegenwoordigers inzetten voor een betere toekomst.

Eervolle plek

“Een eervolle voorlopige plek op de interne advieslijst” reageert Wybren Bakker, Statenlid en fractievoorzitter van D66 Overijssel, op het nieuws. Met zijn huidige functie blijft hij voluit doorgaan en onze provincie heeft een vaste plek in zijn hart: “Ik hoop dat vele leden mij hoger op de lijst plaatsen zodat ik de belangen van Overijssel en haar inwoners ook in de Tweede Kamer mee kan nemen. Ik blijf me hoe dan ook inzetten voor Overijsselaars, en misschien straks ook voor alle Nederlanders.”

Zuinig op onze leefomgeving

Bakker ziet Nederland als één metropool waar stad en platteland elkaar afwisselen: “De prachtige kwetsbare buitenruimte dwingt tot een duurzame, natuurinclusieve economie. Daarmee moet ook op langere termijn wonen, werken en ontspannen in en met de natuur mogelijk blijven.” Voor Bakker is D66  dé partij die zich richt op het verbinden van mensen, belangen en collectieve opgaven. Hij zet zich ervoor in dat schone lucht, fris water en een gezonde bodem als levensbehoeften beschermd blijven.

Democratie hoog in het vaandel

Ook Sonja Paauw, momenteel fractievoorzitter in Zwolle, is opgetogen: “Een hele eer om op de lijst te staan. Ik hoop dat ik vanuit Overijssel een mooie bijdrage kan doen aan het succes van D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen. Het is belangrijk dat iedereen in Nederland perspectief op een mooie toekomst heeft en ik geef daar vanuit mijn partij graag invulling aan: progressief, liberaal en bovenal vanuit medemenselijkheid.”

Cultuur in Overijssel

Punten waar de Zwolse zich hard voor maakt zijn onder anderen democratie en de schoonheid van het (stedelijk) landschap. Paauw vindt dat de overheid veel meer ideeën en creativiteit uit de samenleving tot bloei kan laten komen. Ook zet zij zich in voor een sterke culturele sector in Overijssel. “Er moet meer oog voor kunstenaars en het culturele aanbod buiten de randstad komen vanuit het Rijk. Mijn positie op de kandidatenlijst biedt een mooie kans om daar aandacht voor te vragen.”

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Wybren Bakker, kandidaat/fractievoorzitter D66 Overijssel: 06 48788744

Sonja Paauw, kandidate/fractievoorzitter D66 Zwolle: 06 27450969

Hans de Vries, politiek secretaris D66 Overijssel: 06 31972293

 

Warm welkom Sigrid Kaag als nieuwe partijleider van D66

 

Vandaag hoorde ik in Papendal Sigrid Kaag haar eerste toespraak aan de leden van D66. En in de kranten en sociale media natuurlijk de media campagne die dat mooie moment ondersteunde. Nederland maakt kennis met een powervrouw. Na prinsjesdag start de 2e Kamer campagne. Ik zal daar van harte aan meedoen. Gemotiveerd oa door onderstaand citaat.

Uit de Abel Herzberg Lezing 2018 door Sigrid Kaag

“Mensen kunnen niet worden gereduceerd tot één kenmerk van hun wezen. Tot “de kosmopoliet”. “De immigrant.” “De moslim.” “De jood.” Identiteitspolitiek kan funest uitwerken. Dat heb ik als VN-diplomaat van dichtbij gezien. Maar belangrijker nog: het is de belangrijkste les van de 20e eeuw. Als we ons onzeker voelen, kan het comfortabel zijn onze “eigen” stam op te zoeken. Maar als dit verwijdering van anderen betekent, leidt dit tot uiteindelijk tot segregatie. Tot ontmenselijking. Dat is ook de les van de Shoah. En 1 ding weet ik zeker: op het kabaal van de stem van de angst voor de ander, kan stilte niet het antwoord zijn.De stem van redelijkheid, respect en tolerantie zal altijd als tegengeluid moeten worden gehoord. In de politieke arena. In het maatschappelijke debat. En ook in de huiskamer en in het café. Wij mogen het niet onweersproken laten. Stilte is dan levensgevaarlijk”.

Beetje dom: glyfosaat mag in Overijssel nog steeds

Ruim 2 jaar bezig met het komen tot een verbod op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Elke keer blijf ik er in de Staten op hameren met deze troep te stoppen vanuit gezondheidsmotieven. Diverse studies wijzen er op dat bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson sterk toeneemt bij en rondom het gebruik van bijvoorbeeld glyfosaat. De gezondheidsraad heeft recent een rapport uitgebracht en wijst op de noodzaak het “voorzorgsbeginsel” toe te passen. Met andere woorden: overheid bescherm uw inwoners want er is een (te) groot risico. Daarom recent weer vragen aan GS gesteld. Vandaag kwamen de antwoorden. De coalitie van CDA,VVD,PvdA, CU en SGP doen nog steeds niks en wachten op berichten van de landelijke overheid.

Maar niet getreurd. Het Kabinet komt binnenkort met een standpunt. Ik hoop oprecht dat daar de wil bestaat om een einde te maken aan dit gifgebruik. Mijn landelijke lijnen zal ik blijven inzetten dat voor elkaar te krijgen!

Beantwoording vragen D66 nav rapport vervolgadvies gewasbescherming en omwonenden

 

Geef energiecoöperaties ruimte!

De provinciale ‘zonneladder’ is een leidraad, geen wet.

In Overijssel zijn meer dan 100 energiecoöperaties aan de slag om duurzame energie voor de gemeenschap te realiseren. En dat is nodig. Iedereen weet dat de aarde uitgeput raakt en de fossiele brandstoffen opraken. De afspraken in het Klimaatakkoord zijn dan ook fors. Om aan deze opgave te voldoen, moeten we de ruimte die we hebben zo slim mogelijk benutten om zoveel mogelijk duurzame initiatieven te realiseren. De provincie dient, ook voor deze ontwikkeling, een gewenst toekomstbeeld te schetsen en ruimte te bieden. Letterlijk en figuurlijk. Want al die lokale energiecoöperaties zijn niet gebaat bij nog meer aangescherpte regelgeving. Integendeel. Soepele wetgeving koestert niet alleen de lokale belangen, maar bevordert ook de creativiteit en versterkt de lokale saamhorigheid. Dan is er meer mogelijk en worden de duurzame doelen sneller bereikt. En het gaat nog sneller als de provincie daarbij een vraaggerichte ondersteunende rol vervult.

Dwingender regels

De provinciale coalitie van CDA, VVD, PVDA, CU en SGP heeft het voornemen, zie het coalitieakkoord, de huidige regels voor het mogelijk maken van opwekken van duurzame zonne-energie aan nog striktere banden te leggen. En dat staat haaks op wat nu nodig is. Dus: weg met nog meer aanvullende bepalingen. Geef lokale partijen en coöperaties de ruimte hun energiedoelen te realiseren. Ze doen dat in een publiek belang voor hun gemeenschap. Daarbij heeft de provincie de verantwoordelijkheid om de lokale krachten te beschermen, zodat er geen durfkapitalisten met de grondopbrengsten vandoor gaan. Want de revenuen moeten daadwerkelijk ten goede komen aan de Overijsselaren.

 Geen aangescherpte zonneladder

Om de doelen te realiseren passen niet nog meer dwingender provinciale regels. De huidige ‘zonneladder’ is al strikt genoeg. Als die nog meer aangescherpt wordt leidt dat tot frustraties en minder nieuwe duurzame energie. Bijvoorbeeld als opgenomen wordt dat eerst alle daken vol zonnepanelen moeten liggen voordat men elders duurzame energie op mag wekken. Of door nóg meer natuurcompensatie te eisen. Er moet dus volop ruimte blijven voor een ‘en-enbeleid’ waarbij maximaal ingezet wordt op dubbelgebruik van elke vierkante meter dak of grond. De samenleving is niet gebaat bij het dwingend – en tot in details – opleggen van de zonneladder. De zonneladder dient als een leidraad. Handhaaf ten minste de ruimte die er is op basis van de provinciaal vastgestelde ‘Handreiking Kwaliteitsimpuls zonnevelden, februari 2017’. Het is de hoogste tijd voor meer bestuurlijk loslaten. Bied ruimte voor de noodzakelijke energietransitie. Doe dat dan ook maximaal: vanuit vertrouwen in de kracht van de inwoners van Overijssel. Dan ontstaat een duurzaam Overijssel en blijft de provincie die prachtige (energie)tuin van Nederland.

(artikel als opiniestuk geplaatst in Stentor 7 maart 2020 met steun van diverse energiecoöperaties)

Bouw huizen! Tempo moet omhoog!

In Overijssel moeten meer woningen komen voor starters, jongeren en mensen met een zorgbehoefte. Tempo en actie is noodzakelijk!

Binnenkort komt in PS en 1e fase Statenvoorstel over wonen aan de orde. Deze geeft vervolgrichting aan de opgaven van de provincie en haar rol om wonen voor alle doelgroepen te stimuleren.

D66 heeft dringend verzocht om concrete stappen en acties. Er zijn duidelijke ambities geformuleerd maar wat er precies gaat gebeuren ontbreekt. Zoals vorig jaar door D66 al duidelijk aangegeven moet er meer gebouwd worden en dan vooral voor jongeren en eenpersoonshuishoudens. Ook de bouw van huizen (huur en koop) voor ouderen, inwoners die “beschermd” willen wonen en voor starters moet een stevige impulsen krijgen.

Provincie als aanjager

De gedeputeerde maakte van de week in de commissie duidelijk dat de provincie niet zelf “stenen gaat stapelen”. De markt moet het samen met de corporaties en ontwikkelaars doen. De provincie kan een aanjagende, helpende rol vervullen en op regionaal niveau woonafspraken maken. Naar de mening van de gedeputeerde moet op alle niveaus gebouwd worden. D66 ziet uit naar de concrete uitwerking. Er zal met de Statenleden en het college nog een bijeenkomst volgen om de concrete wensen en behoeften m.b.t. de rol en taakvervulling van de provincie over wonen scherper te duiden.  Dat kan dan meegenomen worden bij de uitwerking van de volgende fase. Die uitwerking komt dan later dit jaar of volgend jaar weer terug in de Staten.

Meer actie nodig voor duurzame energie Overijssel

Er is door Provincie Overijssel een evaluatie gaande naar het doelbereik van het programma Nieuwe Energie Overijssel. De voorlopige hoofdconclusie: Overijssel blijft helaas nog iets achter bij de realisatie van duurzame energie richting 2023. Gevolg: extra actie is noodzakelijk!

Deze maanden wordt de laatste hand gelegd aan een tussenevaluatie over het gevoerde beleid tot heden, richting de enige jaren geleden vastgestelde doelen voor 2023. We gingen toen voor tenminste 20% nieuwe energie. Nu ligt de lat al vele procenten hoger door het klimaatakkoord en landelijke afspraken waar we als D66 100% achter staan.
De vorige coalitie, waar wij als D66 Overijssel deel van uitmaakten, had beleidsdoelen geformuleerd en geld vrijgemaakt om in 2023 in totaal tenminste 20% duurzame energie in Overijssel te realiseren. Zon, wind en biomassa zijn dan de 3 primaire bronnen. Met heel veel energie is NEO “in de wereld gezet”.

De tussenevaluatie laat zien dat we dat het beoogde doel bij ongewijzigd beleid zeer waarschijnlijk niet halen. Er moet dus een tand(je) bij worden gezet! Wel blijkt dat de structuur die nu bestaat (overleggen, financiële middelen, ondersteuning), als waardevol fundament fungeert. Maar de komende periode moeten de focus en de financiële middelen versterkt op de uitvoering gericht worden. Uit de evaluatie blijkt verder dat er in Overijssel voldoende potentieel bestaat om de gestelde doelen te realiseren. Zelfs naast de inspanningen in het kader van de Regionale Energie Strategieën (RES) – waarin vooral gemeenten het voortouw nemen – is hiervoor nog wel een belangrijke boost aan versnelling noodzakelijk.

Wat betekent dit nu voor de opstelling van de fractie van D66 in Overijssel?

De basis is op orde en door Annemieke Traag – onze toenmalige gedeputeerde – goed neergezet. Er is meer en meer bewustzijn in de samenleving dat we van het gas af willen en duurzamer willen leven. Veel meer coöperaties zijn actief en vele plannen in uitvoering. Dat is pure winst. En hier moeten we mee doorgaan.
Dus wil D66 Overijssel vooral volle vaart vooruit. Geen restricties via een dwingende provinciale zonneladder maar gemeenten en partners ruimte geven en steunen bij de realisatie van de plannen. Focus daarbij op kansrijke projecten, steun met financiën en geef blijvend aandacht aan energiebesparing. Er is nog steeds een grote winst te behalen door als particulier of bedrijf zelf maatregelen te nemen voor energiebesparing: Je verdient het als inwoner of ondernemer snel terug. De provincie kan daaraan desgewenst financieel nog meer bijdragen door subsidies en leningen. Ook gemeenten en het Rijk dragen daaraan bij.

Ondertussen zullen gemeenten hun RES plannen concreter maken. Einde dit jaar worden die plannen door gemeenteraden, Provinciale Staten en Waterschappen bepaald. Door krachtige inzet op participatie kunnen vele positieve krachten in de samenleving bijdragen aan de realisatie van een zo “fossielvrij” mogelijke samenleving.

Laten we vooral nu en in de nabije toekomst veel en samen DOEN.