Als Statenlid maak je mee het verschil

Inwoners weten je als volksvertegenwoordiger te vinden. Je maakt afwegingen en kunt vanuit je positie als statenlid zeker het verschil maken. Want je hebt invloed. Of je nu in de coalitie- of als oppositiepartij opereert, dat maakt niet uit: je maakt mede het verschil. Je kunt gevoelens vertolken en ideeën aandragen over hoe iets anders kan. Je bent ook in de positie om onderwerpen zelf op de agenda zetten. En dat heb ik kunnen doen, o.a. met het LHBTI+ beleid; met de aanpak van plastic, de jongerenraad en het burgeramendement. 3 van de 4 initiatieven kregen voldoende steun in de Staten en zijn beleid geworden.

D66 wilde langer geleden de provincies Overijssel en Gelderland samenvoegen tot landsdeel Oost. Maar daarbij pasten grotere gemeenten. Die plannen liggen achter ons en dat is maar goed ook. De provinciale schaal past in de huidige situatie goed bij de grote vraagstukken van nu. Volksvertegenwoordigers kunnen – ondanks de afstanden – nog betrokkenheid tonen op erf, bij een bedrijf of in een cultureel centrum. De komende jaren vraagt het gevecht om de ruimte veel aandacht van bestuurders in provinciehuizen. Alle statenleden willen het samen met de inwoners, ondernemers en belanghebbenden doen. En juist dan past het om als volksvertegenwoordiger bereikbaar en nabij te zijn. Zodat je – gevoed vanuit de samenleving en met je eigen afwegingen -vanuit je idealen, maximale invloed uit kan oefenen. En dat is dankbaar werk.

BBB vraagt “achterban” vlaggen normaal te hangen of weg te halen?

Zondagmiddag 19 februari 2023. Met fakkels Sigrid Kaag opwachten in Diepenheim. Overijssel, provincie van noaberschap?  Er is een groepje inwoners zo boos dat ze niet meer nadenken en volledig uit de bocht vliegen. Ze kennen geen rem meer en dat is levensgevaarlijk. Politici worden al langer bedreigd omdat er “gekkies” rondlopen en dat is verschrikkelijk. Voor hen prive en voor alle naasten. Dit is niet normaal en mag niet normaal worden in ons mooie land.

Wel zag ik bij die protesten ook een banner/spandoek van BBB. En dat maakt me extra bezorgd. Als je als politieke partij serieus wilt worden genomen zorg er dan voor dat je de mensen die jouw logo dragen zich normaal gedragen. Dan regel je vooraf dat er te alle tijde respectvol actie wordt gevoerd en haal je de raddraaiers er uit.  Dat “heks” en “max” voorbij kwamen in filmpjes onder de omgekeerde vlaggen met brandende fakkels is een enorme brug te ver. De BBB leider zegt op twitter dat het heel stom is en nog wat kreten. Keurig en juist. Maar voor mij niet genoeg!

Als BBB echt mee verschil wil maken dan pakt ze haar achterban bij de kladden, gaat gekkies uit haar ledenbestand publiekelijk  verwijderen en roept de achterban op tot het weer normaal hangen van alle Nederlandse vlaggen als daad van solidariteit met de rechtsorde. Zo kan ook BBB  bijdragen aan intermenselijke respectvolle verhoudingen.

Ik wacht de daden af.  Stem 15 maart D66 en WaterNatuurlijk

 

“Als er geld en kaders zijn, zoeken boeren zelf wel perspectief. Dat hebben ze altijd gedaan”

PPLG in Overijssel complexe zaak

Als D66 Overijssel woordvoerder Natuur en Landbouw werd ik gevraagd naar onze zienswijze met betrekking tot de gebiedsprocessen die in Overijssel worden opgestart. De journalist Jacomien Voorhorst heeft goed geluisterd en samenvattend de kern van mijn reflectie gepakt. Ook de collega’s van de CU en groep Brommer werden naar hen meningen gevraagd. Integraal hier de publicatie die ik helaas niet op de site van Nieuwe Oogst kan vinden en daarom nu, enkele dagen na publicatie, toch maar via andere wegen deel. Zie voor nadere informatie over het programma: https://www.overijssel.nl/onderwerpen/omgeving/provinciaal-programma-landelijk-gebied/

Overijssel heeft als eerste provincie een startversie gepubliceerd van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). De denkrichting van Gedeputeerde Staten heeft brede steun van de provinciale politiek. Maar er klinkt ook kritiek.

Het Rijk heeft alle provincies gevraagd om uiterlijk 1 juli te komen met een Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). In die plannen moet duidelijk worden hoe de provincies willen werken aan het verbeteren van de natuur- en waterkwaliteit. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben als eerste provincie een startversie van dit PPLG vastgesteld. Daarin wil de provincie nadrukkelijk verder kijken dan alleen de natuur-, klimaat- en waterdoelen. Het behoud van de sociale cohesie op het platteland en de economische kracht is voor Overijssel essentieel en moet waar mogelijk worden versterkt. Daarnaast wil de provincie concreet en duurzaam perspectief voor de landbouw.

Brede steun. De denkrichting van het provinciebestuur heeft brede steun van de provinciale politiek. Vrijwel alle partijen tonen hun waardering voor de inzet van de provincie. ChristenUnie-Statenlid Renate van der Velde is blij met de toevoeging van de sociale en economische paragraaf. ‘Positief is ook de 5 miljard euro die de provincie voor alles uit wil en moet trekken, waarvan 2 miljard euro voor de vergoedingen van de ecosysteemdiensten’, zegt ze. ‘We streven al langer naar langjarige contracten. Als dat voor dertig jaar zou kunnen, vergroot je de biodiversiteit en bied je ruimte om bedrijven te verduurzamen. Er moet nog van alles, maar het uitgangspunt is goed’, stelt Van der Velde.

Ook D66-Statenlid Wybren Bakker is positief verrast door de degelijkheid en zorgvuldigheid van de startvisie. Hij heeft wel moeite met het proces daartoe. ‘Het was logischer geweest om deze eerste versie in Provinciale Staten te bespreken en pas daarna naar de minister te sturen. Er zijn toch ook zaken waarover we het niet eens zijn.’ Voor D66 is het namelijk cruciaal dat de provincie vasthoudt aan het plan van de coalitie om in 2030 de uitstoot van stikstof met de helft te reduceren. ‘Uit de notitie blijkt die urgentie niet, al is de gedeputeerde al wat teruggekrabbeld.’ Volgens Bakker moet Overijssel de plannen afstemmen op 2030. ‘We zijn al zo lang bezig, uitstellen is geen optie. De natuur staat echt onder druk.’

Het D66-Statenlid krijgt bijval van Van der Velde: ‘Als je nu al zegt dat je dat niet haalt, dan straal je uit dat de problemen niet urgent zijn en dat zijn ze wel. Het Rijk moet de eerste grote slag slaan met het uitkopen van piekbelasters, maar veel van de uitvoering ligt bij de provincie.’ Collega-Statenlid Gert Brommer heeft meer bedenkingen bij de plannen van Overijssel. Brommer was lid van de VVD, maar is nu onafhankelijk Statenlid. Na de verkiezingen hoopt hij namens de BoerBurgerBeweging terug te komen als Statenlid. ‘Het PPLG dat ik nu voor mij zie, is gewoon een plan om ruimte van de landbouw af te snoepen. Zowel wat betreft grond, stikstofruimte als om economisch perspectief’, zegt hij.

 ‘Gevolgen niet duidelijk’. ‘Ik hoor collega’s zeggen dat het goed is dat Overijssel nu al met een plan komt en voortvarend aan de slag moet, maar voor mij is dat nog maar de vraag. De doelen zijn nog niet duidelijk en de gevolgen al helemaal niet’, stelt Brommer. Het onafhankelijk Statenlid vindt dat er eenzijdig wordt gedramd over stikstofreductie, maar dat de provincie geen enkele garantie geeft of daardoor de gewenste natuur wordt gerealiseerd. ‘ Wat we zien, is dat het klimaat verandert en ook de soortenrijkdom in de natuur verandert. Dus wat mij betreft gaan we focussen op natuurbeheer in plaats van hoe je grond vrijspeelt bij boeren.’

De drie politici voorzien allemaal wel complexe gebiedsprocessen met nog bredere opgaven dan waar de provincie tot nu toe ervaring mee heeft opgedaan. En die waren soms al niet eenvoudig. Neem Springendal en Dal van de Mosbeek. ‘Dat verdient geen schoonheidsprijs. Daar is veel misgegaan’, stelt Van der Velde. Brommer ziet zelfs wanhoop bij mensen. ‘Het gaat om inwoners die jarenlang tevergeefs in zo’n proces hebben meegedacht en gepraat, gevraagd om nulmetingen, cijfers, meegedaan aan pilots en proeven. Ze hebben kennis van hun gebied. Maar het meeste van wat ze vragen of inbrengen, is afgeserveerd. Ze zijn murw geslagen’, constateert hij. ‘Ik vrees dat het met de integrale gebiedsprocessen precies zo gaat. Klimaat, water en natuur komen bovenaan. Aan het eind staat de natuur te juichen en staan de mensen op het platteland met lege handen’, verwacht Brommer. Van der Velde ziet ook processen waar veel is goed gegaan. ‘Als er stront aan de knikker was, dan ging het vaak om individuele gevallen. En nee, het wordt straks niet allemaal halleluja. Daarom moeten we zorgen dat we duidelijk vastleggen wie waarvoor verantwoordelijk is. Geef duidelijk kaders mee. Nu is er bestuurlijk nog veel onduidelijk.’

Bakker ziet dat er in de provincie ook gebieden zijn waar boeren de handen ineenslaan en zelf plannen maken. ‘Maak daar snel middelen voor vrij en stel kaders vast. Op dat gebied moet het Rijk eindelijk eens leveren. Dat stelt de provincie ook in haar startvisie en dat ondersteun ik van harte. Als er geld en kaders zijn, zoeken boeren zelf wel perspectief. Dat hebben ze altijd gedaan.’

Complexe gebiedsprocessen in vooruitzicht. Nieuwe Oogst, 27 jan 2023 06:25 door Jacomien Voorhorst. Copyright 2023 AgriPers B.V. Alle rechten voorbehouden

Nu de natuur een stem. Natuurlijk

Graag breng ik een stemadvies uit voor de verkiezingen voor de waterschappen op 15 maart 2023. Ik ben wel iets (teveel) bevooroordeeld. Zelf ben ik als vrijwilliger landelijk actief voor @waternatuurlijk. De meest groen-blauwe landelijke toffe club die zich met hart en ziel inzet voor jouw en mijn gezonde (water)toekomst.

Water Natuurlijk is de groene en sociale stem in het waterschap. Met een positieve kijk op de toekomst, een eerlijke boodschap en met aandacht voor de regionale uitdagingen zetten we ons iedere dag weer in voor een Nederland met schoon, gezond en voldoende water. 

Kijk maar eens op: https://waternatuurlijk.nl/onze-speerpunten

De natuur ‘vlagt’ al jarenlang als stikstofprotest

De omgekeerde Nederlandse vlag zien velen op het platteland. Een symbool van de boerenprotesten tegen het stikstofbeleid van de overheid. Dat ‘vlaggen’ doet de natuur echter al jaren. Maar dan met brandnetels en wilde bramen. Deze groeien namelijk extreem snel in gebieden waar veel stikstof in de bodem zit. En ze verdringen andere planten waar rupsen en vlinders van afhankelijk zijn, zoals viooltjes en klokjesgentianen*. Een stil ‘vlag’ protest vanuit de natuur dus…
Maar weinigen maakten zich er druk over. D66 bleef jaar in jaar uit hameren op reductie van de stikstofneerslag, onder andere door op te roepen tot een sterke vermindering van de veestapel.

*Bron: https://www.greenpeace.org/nl/natuur/46678/hoe-bramenstruiken-brandnetels-en-gras-onze-natuur-om-zeep-helpen/

Wat schort er aan de plannen?
Procesmatig:
1. Negeren volksvertegenwoordigers
Als je vraagt om de conceptplannen eerst aan de Staten aan te bieden – zodat je er ten minste vóór verzending kennis van kunt nemen en een eerste reactie kunt geven – en dat dan volstrekt genegeerd wordt zet je de volksvertegenwoordigers voor het blok. Een onnodige route en niet serieus nemen van de Provinciale Staten als geheel.

2. Meerderheid of verdeeldheid?
In de aanbiedingsbrief schrijft Gedeputeerde Staten (GS) dat ze klaar staan om de uitvoering ter hand te nemen. Men wil aan de slag. Nu is ambitie prima: maar de plannen zijn niet door de PS gegaan. Het is volstrekt onduidelijk of er een meerderheid voor de plannen bestaat. Waar het nu naar uitziet zijn diverse partijen ontevreden over de snelheid en andere partijen vooral tegen elke vorm van reductie van de veestapel.

3. Halffabrikaat is nog geen visie
In de stukken naar de minister is de Landbouwvisie van Overijssel gepresenteerd. Een visie die op geen enkele wijze als document in de Staten is behandeld. Bij navraag geeft GS aan dat deze landbouwvisie in de loop van het jaar door middel van een Statenvoorstel ter behandeling wordt voorgelegd. Maar in de tussentijd gebruikt GS dit halffabrikaat als de visie. Wij als volksvertegenwoordigers staan letterlijk buiten spel.

Inhoudelijk:
1. GS kiest voor 2035 als beoogd jaar waarin de doelen (50% reductie) worden gehaald. Ze baseren zich op de huidige wet. Het Kabinet heeft, daarna gesteund door het advies van Remkes, doelrealisatie bepaald op 2030. Er is dus grote urgentie maar bij GS blijkt die minder.

2. Door langer de tijd te nemen gaat het herstel van de natuur, de bodem en het water nog weer langzamer. We praten er al jaren over maar echt meters maken blijft uit.

3. GS kiest ervoor om de te verwachten extra maatregelen vanuit Brussel – omdat Nederland te weinig doet aan natuur- water en bodemherstel – niet mee te nemen. Met als groot risico dat er snel weer aanvullende maatregelen neerdalen op het boerenerf. En zo weer het onderlinge vertrouwen en het eigen ondernemerschap een knauw krijgt. Een wat ons betreft verkeerde en onverstandige keuze.

Overijssel gaat voor de schoonste landbouw, de meest circulaire landbouw, het schoonste water en de schoonste bodem. Nederland gaat voor de sterkste natuur die samen met boeren wordt onderhouden. Wij leggen de lat hoger, we zoeken geen tussenoplossingen maar kiezen de snellere route met een duidelijke koers. Ook boeren houden van natuur en de natuur kan niet zonder boeren. D66 wil circulaire landbouw behouden in Overijssel maar in een weerbare, natuurrijke omgeving. Dan is er een gezonde toekomst voor iedere werkende en wonende in Overijssel.

Stop stilstand. 

Geborgde zetels in waterschappen bijna afgeschaft!

Water Natuurlijk is content met het bereikte politieke compromis. Moderne democratie gaat ervan uit dat inwoners van een gebied de politieke gezagsdragers kiezen. Beperking van het aantal geborgde zetels naar 4 (was 7); de gelijke verdeling tussen onbebouwd en natuur en stopzetting van verplichte zitting in het dagelijks bestuur biedt voldoende kansen voor de ambities die Water Natuurlijk heeft. Een meerderheid in de Tweede Kamer kiest voor een sterkere democratische legitimatie en koestert in evenwicht de belangen naar de toekomst. 

Dinsdag 31 mei is er gestemd in de Tweede Kamer om de geborgde zetels in de Waterschapsbesturen af te schaffen. Het initiatiefvoorstel van D66 en GroenLinks is met een amendement van de CU aangenomen. Water Natuurlijk is als grootste waterschapspartij van Nederland groot voorstander van het totaal afschaffen van geborgde zetels. Politiek bleek dat nu een te grote stap. Met het compromis dat is bereikt is Water Natuurlijk redelijk tevreden.

De geborgde zetels geven een ouderwetse situatie weer die weinig met democratie en veel met belangen te maken heeft. Door nu te kiezen voor de gelijke verdeling van de maximaal 4 geborgde zetels tussen agrarische en natuurbelangen wordt het natuurbelang via die weg extra versterkt. Water Natuurlijk is daar blij mee. Dat maakt het compromis verdedigbaar. Overigens blijft Water Natuurlijk van mening dat de eens per 4 jaar gekozen vertegenwoordigers prima in staat zijn om naast het algemeen belang ook oog te houden voor specifieke deelbelangen. Daarom pleit Water Natuurlijk ook voor het behouden van het totale aantal zetels in elk waterschap en daarmee voor vergroting van het aantal zetels dat door openbare verkiezingen wordt ingevuld.

Nu de Tweede Kamer deze stap heeft gezet, roept Water Natuurlijk de Eerste Kamer op om ook akkoord te gaan en de wijzigingen voor de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 daadwerkelijk mogelijk te maken. De provincies zijn nu in afstemming met de waterschappen aan zet om zeer voortvarend de regelgeving aan te passen zodat verkiezingen op de nieuwe wijze invulling gaan krijgen.

 

 

Koeien horen in de wei!

Maandag 30 mei 2022 was een protestdag.

Koeien bleven binnen als protest tegen juridische uitspraken over vergunningen. Want ook beweiden heeft een vergunningsplicht. Een deel van de sector kwam daarom in protest. Ik heb door alle juridische uitspraken langzaamaan wel zeer grote zorgen over het nog kunnen houden van koeien in Nederland.

Als D66 willen we dieren meer ruimte bieden en gelijktijdig de natuur beschermen. Dit leidt tot minder dieren per hectare. Hierbij is er een keuze; óf beperking van de veestapel óf meer grondgebruik voor een agrarisch ondernemer. Er is echter bijna nergens meer ruimte voor meer grond.

“Ruimte” staat onder grote druk vanwege de vele opgaven die er zijn: waterbuffering, huizen bouwen, meer natuur, infrastructuur, bedrijfsterreinen enzovoort. Deze verdeling en opgaven dwingen ons uiteindelijk tot keuzes. Eén daarvan is om de bestaande veestapel te beperken met als gevolg minder uitstoot en daardoor minder schade aan de natuur.
Maar deze keuze moet gepaard gaan met een perspectief op een goed verdienmodel. Iedereen wil loon naar werken en gedane investeringen moeten wel terugverdiend worden. Dàt is waar ook ik me voor in zet.

Dus verminder de veestapel, geef ruimte aan natuurinclusieve en kringloopboeren en biedt hen een toekomstbestendig bedrijfsmodel; marges omhoog?; meer vergoeding voor natuurbeheer?; extra toeslagen voor biodiversiteit?; meer vergoeding voor beweiden? De komende weken zal duidelijk worden wat het kabinet nu echt gaat doen aan de stikstof uitstoot. Die moet om laag en dat zal forse effecten met zich mee brengen. Het jarenlang pappen en nathouden lost niks op en geitenpaadjes zijn rechtelijk nu vaak genoeg afgesloten. Het is tijd voor echte keuzes en dat zal gevolgen hebben.

Het beperken van de veestapel is nodig en verder uitstel helpt de sector niet vooruit. Dat weten veel boeren dondersgoed. Wat geboden moet worden is een écht perspectief. Daar heeft de sector recht op. Het is aan politiek Den Haag dat te regelen.

Koeien horen in de wei. Daar kan ik (bijna) elke dag van genieten. En dat wens ik ook volgende generaties toe.

Formeren in Losser was eervol en mooi werk

Vrijdag 3 juni was het dan eindelijk zo ver. Coalitieakkoord en beoogde wethouders gepresenteerd in @GemeenteLosser. Mijn werk als formateur zat er daarmee op. Zie ook de berichtgeving op de site van de gemeente Losser: https://www.losser.nl/Actueel/Nieuwsberichten/Burgerforum_D66_en_PvdA_presenteren_Coalitieakkoord_2022_2026

Ik heb genoten van mijn rol en het gehele formatieproces met D66Losser PvdALosser en Burgerforum. 

Het was mijn eerste keer in deze rol en dat, al zeg ik het zelf, ligt mij wel. Belangrijkste doel: zorgen dat onderhandelaars het echte verhaal, de echte gevoelens en belangen delen en gemotiveerd vanuit visies bereidheid tonen te zoeken naar overeenkomsten en dan daarover met elkaar knopen door laten hakken. Als formateur was ik een verbindende, aanjagende, schakel in dat proces. Soms een duwtje, een belletje, even iemand apart spreken, zachtjes door op het bereiken van resultaten. Na 15 x Diepenveen – Losser vv en vele koffies en watertjes was het eindresultaat bereikt.

Op voordracht van de fractie van D66 Losser, mijn directe beschikbaarheid en cv kozen partijen mij.Als formateur ben ik natuurlijk onafhankelijk en moet ik boven de partijen staan. Natuurlijk best spannend voor partijen die mij niet kenden. De momenten van reflectie en de feedback na het bereiken van het akkoord maakten duidelijk dat mijn onafhankelijke invulling goed was geweest.

Op facebook schreef een van de onderhandelaars van @burgerforum: “Dank voor de inspirerende wijze waarop je dit proces begeleid hebt Wybren. Je hield ons bij de les, trok de boel los of stuurde bij als dat nodig was. Het was intensief, maar altijd constructief en met een mooi resultaat. Dank!”.

De beoogde wethouders staan te trappelen om komende week aan de slag te gaan. Mijn werk zit er op.

Op naar Statenverkiezingen 2023

Direct na de sluiting van de stembussen op woensdag 16 maart begon de campagne voor de volgende verkiezingen. 2023 zijn de waterschap- en Statenverkiezingen. De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen kun je niet doortikken naar 2023 maar er is wel van te leren. Een van de opvallende uitkomsten is de grote winst van lokale partijen.

Kijkend naar de standpunten van lokale partijen dan valt tenminste een standpunt op: geen windmolens en geen zonnevelden. Een duidelijke positie maar ook een onhoudbare positie. De fantasie dat zonnepanelen op daken genoeg zijn of dat windmolentjes bij boerderijen de rest wel opwekken is niet op feiten gebaseerd. Denken dat je wel even wat kerncentrales plaatst en daarmee het tekort aan duurzame energie oplost is eveneens utopie. Dus de conclusie kan niet anders zijn dan dat veel lokale partijen de kiezers misleiden. Het vertrouwen in de lokale politiek zal daardoor weer een forse knauw krijgen.

Want wat betekent dit gedrag voor de provinciale verkiezingen? Ik zie al dat lokale partijen zich meer verenigen via een soort “vrijwillige binding”. Onder die vrije vleugels dan samen tegen de rest? En met de andere populistische partijen lekker tegen zijn. Het “stem tegen” of “stem ze weg” zal nog meer als dom wapen worden ingezet.

En zo verwacht ik bij de verkiezingen op provinciaal niveau sterk verzet tegen windmolens en zonnevelden. Tegen de transitie van de landbouw en tegen geld voor sterkere natuur. Lekker makkelijk scoren en lak hebben aan de toekomst van de aarde voor generaties na hen. De uitdaging voor D66 is trouw te zijn aan haar doelen en een scherp geluid laten horen. Niet meewaaien met populistisch gebral maar staan voor de eigen positie en standpunten.  Weet te overtuigen en aan te sluiten bij inwoners in Overijssel die de noodzakelijke transities omarmen en hun stem en steun wel geven. We zijn met velen!

Daken vol met zonnepanelen en boerderijmolens blijven ondertussen welkom maar echte duurzaamheid vergt ook inpassen en voordelen behalen door plaatsing van windmolens en zonnevelden.  Dat is eerlijke verhaal. Het D66 verhaal!

Heb jij een blauwgroen hart voor droge voeten en schoon water?

Heb je belangstelling voor het openbaar bestuur?  Al eens aan het WATERSCHAP gedacht? Je kunt meedoen!

In maart 2023 zijn er weer verkiezingen voor de besturen van de – 21 – waterschappen. Een mooie nevenfunctie voor mensen die actief willen zijn in hun regio. Het waterschap doet ertoe. En gelet de klimaatveranderingen alleen maar meer! Voor algemene informatie zie www.waterschappen.nl.  Om gekozen te worden namens waternatuurlijk moet je tijdig lid zijn van de leukste en groenste onafhankelijke partij die in alle waterschappen meedoet. Namelijk Water Natuurlijk. Zie www.waternatuurlijk.nl

WATER NATUURLIJK is dè landelijke waterschapspartij die opkomt voor natuur, landschap en recreatie. Elke dag zetten waternatuurlijk bestuurders zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. Samen werken we aan een betere leefomgeving voor mens en dier. Wil je actief worden als volksvertegenwoordiger en meewerken aan een toekomstgerichte blauwgroene “water”agenda? Kijk op www.waternatuurlijk.nl en zoek je waterschap in je eigen regio.

Doe het vandaag op wereldwaterdag 22 maart 2022.