Geborgde zetels in waterschappen bijna afgeschaft!

Water Natuurlijk is content met het bereikte politieke compromis. Moderne democratie gaat ervan uit dat inwoners van een gebied de politieke gezagsdragers kiezen. Beperking van het aantal geborgde zetels naar 4 (was 7); de gelijke verdeling tussen onbebouwd en natuur en stopzetting van verplichte zitting in het dagelijks bestuur biedt voldoende kansen voor de ambities die Water Natuurlijk heeft. Een meerderheid in de Tweede Kamer kiest voor een sterkere democratische legitimatie en koestert in evenwicht de belangen naar de toekomst. 

Dinsdag 31 mei is er gestemd in de Tweede Kamer om de geborgde zetels in de Waterschapsbesturen af te schaffen. Het initiatiefvoorstel van D66 en GroenLinks is met een amendement van de CU aangenomen. Water Natuurlijk is als grootste waterschapspartij van Nederland groot voorstander van het totaal afschaffen van geborgde zetels. Politiek bleek dat nu een te grote stap. Met het compromis dat is bereikt is Water Natuurlijk redelijk tevreden.

De geborgde zetels geven een ouderwetse situatie weer die weinig met democratie en veel met belangen te maken heeft. Door nu te kiezen voor de gelijke verdeling van de maximaal 4 geborgde zetels tussen agrarische en natuurbelangen wordt het natuurbelang via die weg extra versterkt. Water Natuurlijk is daar blij mee. Dat maakt het compromis verdedigbaar. Overigens blijft Water Natuurlijk van mening dat de eens per 4 jaar gekozen vertegenwoordigers prima in staat zijn om naast het algemeen belang ook oog te houden voor specifieke deelbelangen. Daarom pleit Water Natuurlijk ook voor het behouden van het totale aantal zetels in elk waterschap en daarmee voor vergroting van het aantal zetels dat door openbare verkiezingen wordt ingevuld.

Nu de Tweede Kamer deze stap heeft gezet, roept Water Natuurlijk de Eerste Kamer op om ook akkoord te gaan en de wijzigingen voor de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 daadwerkelijk mogelijk te maken. De provincies zijn nu in afstemming met de waterschappen aan zet om zeer voortvarend de regelgeving aan te passen zodat verkiezingen op de nieuwe wijze invulling gaan krijgen.

 

 

Koeien horen in de wei!

Maandag 30 mei 2022 was een protestdag.

Koeien bleven binnen als protest tegen juridische uitspraken over vergunningen. Want ook beweiden heeft een vergunningsplicht. Een deel van de sector kwam daarom in protest. Ik heb door alle juridische uitspraken langzaamaan wel zeer grote zorgen over het nog kunnen houden van koeien in Nederland.

Als D66 willen we dieren meer ruimte bieden en gelijktijdig de natuur beschermen. Dit leidt tot minder dieren per hectare. Hierbij is er een keuze; óf beperking van de veestapel óf meer grondgebruik voor een agrarisch ondernemer. Er is echter bijna nergens meer ruimte voor meer grond.

“Ruimte” staat onder grote druk vanwege de vele opgaven die er zijn: waterbuffering, huizen bouwen, meer natuur, infrastructuur, bedrijfsterreinen enzovoort. Deze verdeling en opgaven dwingen ons uiteindelijk tot keuzes. Eén daarvan is om de bestaande veestapel te beperken met als gevolg minder uitstoot en daardoor minder schade aan de natuur.
Maar deze keuze moet gepaard gaan met een perspectief op een goed verdienmodel. Iedereen wil loon naar werken en gedane investeringen moeten wel terugverdiend worden. Dàt is waar ook ik me voor in zet.

Dus verminder de veestapel, geef ruimte aan natuurinclusieve en kringloopboeren en biedt hen een toekomstbestendig bedrijfsmodel; marges omhoog?; meer vergoeding voor natuurbeheer?; extra toeslagen voor biodiversiteit?; meer vergoeding voor beweiden? De komende weken zal duidelijk worden wat het kabinet nu echt gaat doen aan de stikstof uitstoot. Die moet om laag en dat zal forse effecten met zich mee brengen. Het jarenlang pappen en nathouden lost niks op en geitenpaadjes zijn rechtelijk nu vaak genoeg afgesloten. Het is tijd voor echte keuzes en dat zal gevolgen hebben.

Het beperken van de veestapel is nodig en verder uitstel helpt de sector niet vooruit. Dat weten veel boeren dondersgoed. Wat geboden moet worden is een écht perspectief. Daar heeft de sector recht op. Het is aan politiek Den Haag dat te regelen.

Koeien horen in de wei. Daar kan ik (bijna) elke dag van genieten. En dat wens ik ook volgende generaties toe.

Formeren in Losser was eervol en mooi werk

Vrijdag 3 juni was het dan eindelijk zo ver. Coalitieakkoord en beoogde wethouders gepresenteerd in @GemeenteLosser. Mijn werk als formateur zat er daarmee op. Zie ook de berichtgeving op de site van de gemeente Losser: https://www.losser.nl/Actueel/Nieuwsberichten/Burgerforum_D66_en_PvdA_presenteren_Coalitieakkoord_2022_2026

Ik heb genoten van mijn rol en het gehele formatieproces met D66Losser PvdALosser en Burgerforum. 

Het was mijn eerste keer in deze rol en dat, al zeg ik het zelf, ligt mij wel. Belangrijkste doel: zorgen dat onderhandelaars het echte verhaal, de echte gevoelens en belangen delen en gemotiveerd vanuit visies bereidheid tonen te zoeken naar overeenkomsten en dan daarover met elkaar knopen door laten hakken. Als formateur was ik een verbindende, aanjagende, schakel in dat proces. Soms een duwtje, een belletje, even iemand apart spreken, zachtjes door op het bereiken van resultaten. Na 15 x Diepenveen – Losser vv en vele koffies en watertjes was het eindresultaat bereikt.

Op voordracht van de fractie van D66 Losser, mijn directe beschikbaarheid en cv kozen partijen mij.Als formateur ben ik natuurlijk onafhankelijk en moet ik boven de partijen staan. Natuurlijk best spannend voor partijen die mij niet kenden. De momenten van reflectie en de feedback na het bereiken van het akkoord maakten duidelijk dat mijn onafhankelijke invulling goed was geweest.

Op facebook schreef een van de onderhandelaars van @burgerforum: “Dank voor de inspirerende wijze waarop je dit proces begeleid hebt Wybren. Je hield ons bij de les, trok de boel los of stuurde bij als dat nodig was. Het was intensief, maar altijd constructief en met een mooi resultaat. Dank!”.

De beoogde wethouders staan te trappelen om komende week aan de slag te gaan. Mijn werk zit er op.

Op naar Statenverkiezingen 2023

Direct na de sluiting van de stembussen op woensdag 16 maart begon de campagne voor de volgende verkiezingen. 2023 zijn de waterschap- en Statenverkiezingen. De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen kun je niet doortikken naar 2023 maar er is wel van te leren. Een van de opvallende uitkomsten is de grote winst van lokale partijen.

Kijkend naar de standpunten van lokale partijen dan valt tenminste een standpunt op: geen windmolens en geen zonnevelden. Een duidelijke positie maar ook een onhoudbare positie. De fantasie dat zonnepanelen op daken genoeg zijn of dat windmolentjes bij boerderijen de rest wel opwekken is niet op feiten gebaseerd. Denken dat je wel even wat kerncentrales plaatst en daarmee het tekort aan duurzame energie oplost is eveneens utopie. Dus de conclusie kan niet anders zijn dan dat veel lokale partijen de kiezers misleiden. Het vertrouwen in de lokale politiek zal daardoor weer een forse knauw krijgen.

Want wat betekent dit gedrag voor de provinciale verkiezingen? Ik zie al dat lokale partijen zich meer verenigen via een soort “vrijwillige binding”. Onder die vrije vleugels dan samen tegen de rest? En met de andere populistische partijen lekker tegen zijn. Het “stem tegen” of “stem ze weg” zal nog meer als dom wapen worden ingezet.

En zo verwacht ik bij de verkiezingen op provinciaal niveau sterk verzet tegen windmolens en zonnevelden. Tegen de transitie van de landbouw en tegen geld voor sterkere natuur. Lekker makkelijk scoren en lak hebben aan de toekomst van de aarde voor generaties na hen. De uitdaging voor D66 is trouw te zijn aan haar doelen en een scherp geluid laten horen. Niet meewaaien met populistisch gebral maar staan voor de eigen positie en standpunten.  Weet te overtuigen en aan te sluiten bij inwoners in Overijssel die de noodzakelijke transities omarmen en hun stem en steun wel geven. We zijn met velen!

Daken vol met zonnepanelen en boerderijmolens blijven ondertussen welkom maar echte duurzaamheid vergt ook inpassen en voordelen behalen door plaatsing van windmolens en zonnevelden.  Dat is eerlijke verhaal. Het D66 verhaal!

Heb jij een blauwgroen hart voor droge voeten en schoon water?

Heb je belangstelling voor het openbaar bestuur?  Al eens aan het WATERSCHAP gedacht? Je kunt meedoen!

In maart 2023 zijn er weer verkiezingen voor de besturen van de – 21 – waterschappen. Een mooie nevenfunctie voor mensen die actief willen zijn in hun regio. Het waterschap doet ertoe. En gelet de klimaatveranderingen alleen maar meer! Voor algemene informatie zie www.waterschappen.nl.  Om gekozen te worden namens waternatuurlijk moet je tijdig lid zijn van de leukste en groenste onafhankelijke partij die in alle waterschappen meedoet. Namelijk Water Natuurlijk. Zie www.waternatuurlijk.nl

WATER NATUURLIJK is dè landelijke waterschapspartij die opkomt voor natuur, landschap en recreatie. Elke dag zetten waternatuurlijk bestuurders zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. Samen werken we aan een betere leefomgeving voor mens en dier. Wil je actief worden als volksvertegenwoordiger en meewerken aan een toekomstgerichte blauwgroene “water”agenda? Kijk op www.waternatuurlijk.nl en zoek je waterschap in je eigen regio.

Doe het vandaag op wereldwaterdag 22 maart 2022.

 

 

Kies voor werkzame klimaatoplossingen.

Teveel schijnoplossingen voor klimaatopgaven in de plannen van politieke partijen in gemeenteraden.

In bijgaand “stukje” uit een artikel van o.a. Natuur & Milieu Overijssel de haarfijne uitleg over schijnoplossingen die aangedragen worden. Als we sneller  zelfvoorzienend willen zijn dan vergt dat ook het eerlijke verhaal naar inwoners en dus ook meer opwek van duurzame wind- en zonne-energie op land. De RES afspraken (ambities en processen) die in regionaal verband met meerdere bestuurslagen zijn gemaakt blijven ook na de gemeenteraadsverkiezingen leidend.

“Het lokale klimaatbeleid lijkt ten prooi te vallen aan klimaatopportunisme met halve maatregelen die worden gepresenteerd als complete oplossingen. Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen vindt nauwelijks een goed inhoudelijk debat plaats over het lokale klimaatbeleid. Opvallend, want de actuele ontwikkelingen in Oost-Europa onderstrepen dat goed klimaatbeleid niet alleen belangrijk is voor het oplossen van het klimaatprobleem. Het is als land ook belangrijk om voor je energievoorziening meer op eigen benen te gaan staan.

Partijen claimen wel allerlei oplossingen, die vaak al in het klimaatakkoord zijn opgenomen en de revue zijn gepasseerd. Zo ontdekt de ene partij dat windenergie ‘ook op zee kan’. De ander schuift de opgave door naar na 2030 en presenteert kernenergie als oplossing. Dit klimaatopportunisme komt bij alle partijen voor. Sommige groene partijen geven aan dat ze alleen wind en zonne-energie op land willen als er ‘geen hinder voor de omgeving is’. Een onrealistisch perspectief. Dergelijk klimaatopportunisme sluit niet aan bij de verantwoordelijkheid die lokale overheden hebben genomen bij het opstellen van het klimaatakkoord en draait bovendien de kiezer een rad voor ogen.Het eerlijke verhaal is dat we óók regionale duurzame energie (wind én zon) op land hard nodig hebben

Wat door veel partijen gepresenteerd wordt als een reëel alternatief, is vaak een schijnoplossing. Zo is zon op dak geen alternatief voor zon en wind op land en is opwek op zee een fantastische mogelijkheid, maar wel eentje die al meegenomen is als landelijke oplossing voor 2030. Hier wordt al vol op ingezet door het Rijk. Kernenergie regelen we niet voor 2030 en zal daarna hoogstens een deeloplossing zijn. Kortom, deze opties dragen niet bij aan het behalen van de lokaal gestelde doelen. Het eerlijke verhaal is dat we óók regionale duurzame energie (wind én zon) op land hard nodig hebben om onze uitstoot van broeikasgassen met de helft terug te dringen. Anders behalen we onze doelen in 2030 niet” . Uit: De Stentor.nl 15 Mar 2022 13:29 Copyright 2022 DPG Media B.V. All Rights Reserved Auteur: Matthijs Nijboer, Anne Bolster en René Venendaal.

In vrijheid kiezen

De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal. Emotioneel door alle menselijke leed en feitelijk door de stijgende grondstoffen. De vele initiatieven in wijken, dorpen en steden om slachtoffers van deze oorlog op te vangen laat grote veerkracht zien. Tegelijkertijd hoop ik dat we diezelfde inzet blijven tonen aan hen die van verder komen.

En ondertussen: kunnen we hier in vrijheid kiezen voor een nieuwe gemeenteraad. Zij gaan de komende vier jaar zich inzetten voor uw en mijn lokale belangen. Ze zullen hard werken. Veel tijd inzetten voor u en mij en daarvoor een (beperkte) vergoeding ontvangen. Ze kiezen in vrijheid zonder dwang of druk voor dat wat ieder meent dat het beste is voor het dorp, de wijk, het buitengebied of de (grote) stad.

Stemmen in vrijheid. Je mening in vrijheid kunnen geven. Met respect voor de ander. Met een luisterend oor en met een invoelend vermogen zodat dialoog en debat gevoerd kunnen worden en je zo samen het beste compromis bereikt. Dat is in het belang van iedereen.

We zien in de wereld nu dat democratie niet vanzelfsprekend is. Door te stemmen en je in te zetten voor je omgeving kun je bijdragen aan het levend houden van wat gekoesterd moet worden.

Je kan tot en met morgen 16 maart 2100 uur je stem uitbrengen.  Suc66

 

 

“Boeren met toekomst”

Er is een goed rapport genaamd “Boeren met toekomst” in december 2021 uitgekomen van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Het rapport is nu voorzien van een reactie van het Kabinet. De moeite waard om te lezen!

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur adviseerde over de vraag hoe de overheid kan bevorderen dat boeren met hun ondernemerschap een acceptabel inkomen kunnen realiseren binnen de grenzen die de leefomgeving aan hun bedrijf stelt.

Het Kabinet gaat positief op de adviezen in. Ik hoop dat de generieke ambitie om te komen tot een eerlijke prijs voor boeren eindelijk eens werkelijkheid gaat worden. Het is aan de leden van de Tweede Kamer om dat in wetgeving vast te leggen. Alle partijen bevestigen die noodzaak maar echte verbeteringen komen nog niet voor boeren tot stand.

Ja, en ook ik weet dat consumenten ook bereid moeten zijn een eerlijke totaal prijs te betalen voor de kwaliteitsproducten van eigen bodem. Een laag BTW tarief voor lokale producten (korte ketens) is dan ook voor mij een vanzelfsprekende eerste stap.  Nu alleen nog de daden!

Zie het rapport en de kabinetsreactie hierna:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/08/22068337bijlage-rli-advies-boeren-met-toekomst

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/08/kamerbrief-over-kabinetsreactie-rli-advies-boeren-met-toekomst

 

 

Hoogste tijd voor een “Zwolse” Universiteit

Er lopen inmiddels met vele partijen gesprekken over een soort dependance van de Universiteit Twente in Zwolle.  Dit wordt in alle zorgvuldigheid gedaan met behoud van wat er nu is. Want de UT is een parel in het Oosten.

Zwolle e.o. is de vierde economische regio van Nederland en daar past als aanvulling zeker een Universiteit bij al het goede wat er al bestaat  We moeten immers talenten behouden en aantrekken. Want kennis en innovatie maakt ondernemingen sterker en weerbaarder. We kennen een krachtig MKB, maar voor hen is de nabijheid van alle soorten onderwijs essentieel. Dat is belangrijk voor de werkgelegenheid en doorontwikkeling.

We hebben al uitmuntend MBO en HBO in IJsselland/Zwolle Een universiteit betekent dat studenten hier kunnen doorgroeien. Nu zien we jaarlijks een enorme braindrain van talentvolle jonge mensen die elders gaan studeren.  En daarnaast kunnen we dan nieuw talent trekken. Als je kijkt naar de bevolkingsomvang van de regio dan is het echt tijd voor een universiteit.

Het zou mij niet verbazen als in de loop van 2022 de gesprekken zorgen voor een formele eerste stap tot realisatie. Voor nu laat ik het los want bestuurlijke gesprekken moeten de tijd en gelegenheid hebben tot mooie resultaten te komen. Als D66 er steun ik natuurlijk deze ontwikkelingen van harte!

Zeg ja tegen windmolens! Stop met Russisch gas!

Overheden hebben zich door inkoop verbonden aan Gazprom, gasleverancier uit Rusland, en willen daar nu massaal niks meer mee van doen hebben. Het eerdere financiële voordeel laten ze graag vallen. Want Rusland moet gestraft worden voor haar ontoelaatbare inval in Oekraïne. Daar ben ik het van harte mee eens.

Maar dan? Je kunt het contract waarschijnlijk zonder boete opzeggen. En dan nog steeds moet er gas komen. Waar komt dat dan vandaan? Is er genoeg via andere wegen in te kopen met de zekerheid dat het regime in Rusland niet gesteund wordt? We zullen zelf iets moeten doen.We kunnen starten met minder gas gebruiken door huizen en kantoren beter te isoleren. En vervolgens minder gas gebruiken door slim energie op te wekken, bijvoorbeeld via warmtepompen.

We kunnen allemaal bijdragen door zelf of met anderen duurzame energie op te wekken in eigen land. Ja, dat vergt inzet, en bereidheid de lasten te dragen zoals het uitzicht op meer windmolens en meer zonnevelden.

Deze inzet moet, deze inzet kan, deze inzet maakt ons vrij van gas uit Rusland. De tijd van alleen maar praten is voorbij. Nederland kan dat. Dus stem bewust op 13,15 of 16 maart 2022 voor lokaal opgewekte duurzame energie. Kies voor vrijheid.