Help boeren naar natuurinclusieve kringlooplandbouw

Boeren zijn van levensbelang voor onze aarde. Hun innovatiekracht biedt de kans uit de nationale PAS impasse te komen. En Nederland moet ze daarbij helpen. Dat geeft de ruimte voor een nieuw evenwicht tussen ecologie en economie en zo blijft Nederland wereldspeler op de agromarkt. Want de kennis van onze Nederlandse boeren kan worden ingezet om alle inwoners van onze aarde gezond en duurzaam te kunnen blijven voeden. Dat is de kracht van de boer en de kracht van Nederland. Denk en handel internationaal. Er is een wereld te winnen!

Al langer worden de Nederlandse boeren (die voor ons dagelijks eten zorgen) weggezet als grootvervuilers en gezien als de belangrijkste veroorzakers van teveel uitstoot van stikstof. Inmiddels heeft de Raad van State het systeem van stikstofvereffening de nek omgedraaid en ligt Nederland stil. Alleen al in Overijssel zijn meer dan 1500 projecten geïnventariseerd die door dwingende regels mogelijk niet meer van de grond kunnen komen zolang er geen oplossing voor de stikstofneerslag wordt gevonden. Stikstof hebben we nodig maar een teveel aan uitstoot leidt tot zeer ernstige schade voor de natuur en biodiversiteit als geheel.Landbouw en mobiliteit zijn twee belangrijke veroorzakers van onze dagelijkse stikstofuitstoot. De overheid wil terecht de Parijsakkoorden halen, maar natuurlijk ook zorgen dat onze economie groeit en o.a. de bouw van woningen hoogste prioriteit krijgt. Maar economische groei en de daarbij behorende uitstoot van stikstof gaat op dit moment niet goed samen met het nakomen van de klimaatafspraken.

Uiteraard moeten we doorgaan met het verduurzamen van onze mobiliteit. De afspraken van Parijs zijn leidend en het klimaatakkoord dwingt tot snel en zorgvuldig stappen zetten. Dus zorg voor meer snelfietswegen, realiseer E-fiets laadpalen bij alle OV-knooppunten in Overijssel, maak meer ruimte voor electrisch vervoer over weg en water, realiseer de aanleg van waterstofstations en regel dat electrische deelauto’s in wijken en dorpen beschikbaar zijn waarbij de batterijen van E-auto’s weer als buurtaccu’s kunnen fungeren. Maar omdat de landbouw volgens alle berekeningen de grootste veroorzaker is van dagelijks nieuwe stikstofneerslag moeten we ook in die sector zoeken naar innovatieve oplossingen. Dat doen we niet door boeren als boosdoeners weg te zetten maar juist door ze te ondersteunen en meer kansen voor innovatie te bieden.

Kringlooplandbouw
Nederland is al jaren toe – en werkt inmiddels stapsgewijs – aan een nieuwe manier om landbouw te bedrijven: de kringlooplandbouw. Na de Tweede wereldoorlog wilde niemand meer honger lijden, dus stond de behoefte aan meer en goedkoop voedsel voorop. De boeren hebben dit voor ons mogelijk gemaakt! Van de potstal en kleinschalig boeren gingen we naar de ligboxstal en voedselproductie op een steeds grotere schaal. Tegenwoordig is er geen tekort aan voedsel meer maar bestaat de maatschappelijke wens naar duurzaamheid en goede zorg voor onze natuurlijke omgeving. De oplossing voor de toekomst is natuurinclusief en circulair boeren. Dat betekent dat we weer teruggaan naar grondgebonden landbouw met gesloten ketens van voer en mest binnen het bedrijf of in de directe omgeving. Om precies te zijn: stop het gebruik van kunstmest en de invoer van soja, gebruik reststromen als voer voor varkens, geef kippen insecten door ze te laten scharrelen, laat koeien gras eten, verbouw mais voor menselijke consumptie en benut alle mest als bodemversterker.

Er ligt dus een grote opgave. De tijd dringt en we kunnen het de boeren niet alleen laten oplossen. In plaats van voedselproductie op steeds grotere schaal om winstgevend te blijven moeten boeren betaald gaan worden voor hun inzet voor natuurakkers, landschapsbeheer, bomenonderhoud, het creëren van leefgebieden voor weidevogels en het opwekken van duurzame stroom door bijvoorbeeld zonnedaken. Wij vinden dat de politiek op nationaal en provinciaal niveau de taak heeft de boer daarbij te helpen.

Natuur en klimaat moeten prioriteit krijgen want die zijn van levensbelang voor ons allemaal. Als het aan D66 ligt hebben boeren in Overijssel de keuze: steun voor de noodzakelijke verandering naar kringlooplandbouw of hulp bij het stoppen met het bedrijf. Hoe dan ook hebben ze hulp verdiend. Dat vraagt geld vanuit de landelijke overheid als ook vanuit de provincie. Die kunnen enerzijds rechten opkopen (warme sanering) en anderzijds meer geld voor de transitie naar circulaire landbouw vrijmaken door het agro&food beleid van de provincie daar op te richten.
Dit alles dwingt tot keuzes. D66 ziet kansen voor mens en natuur door boeren te helpen die veranderingen te maken. Er zijn genoeg goede voorbeelden waarbij boeren grondgebonden werken en bijvoorbeeld aan melkproductie doen maar daarnaast ook fungeren als energieboer voor de gemeenschap. Het is tijd dat alle middelen die nu naar boeren gaan voor steun (vanuit de EU, landelijk en provinciaal) samengevoegd worden en dat die enkel en alleen ten goede moeten komen aan boeren die de omslag maken naar kringlooplandbouw of hulp willen voor het beëindigen van hun bedrijf.

Kringlooplandbouw is lokaal en regionaal van karakter. In Overijssel zijn vele goede initiatieven gaande. Maar ook wereldwijd kunnen we veel betekenen: Nederlandse boeren hebben dankzij hun drift tot innovatie de hoogste productie per vierkante meter. Onze boeren zijn wereldleiders in landbouwtechnologie en al hun opgebouwde kennis mag nog meer verspreid worden over de wereld. Laten we dus ook elders helpen om hoogwaardig en gezond voedsel te produceren met de minste milieudruk zoals in Nederland zodat er mondiaal minder landbouwgrond nodig is. Daardoor ontstaat er weer meer ruimte voor bossen.

Elke dag stoppen gemiddeld in Nederland 3 boeren. De sector levert een beperktere bijdrage aan ons BNP. In een metropool als Nederland – waar we natuurwaarden belangrijk vinden maar ondertussen ook meer willen vliegen en globaal blijven handelen – moeten maatregelen genomen worden om de verdere ontwikkeling van economie en ecologie in balans en samenhang te realiseren. Om dat mogelijk te maken moet de landbouwsector voluit geholpen worden. We houden van koeien in de wei en genieten van de hoogwaardige producten die we dagelijks eten. En dat willen we op een duurzame manier blijven doen. We mogen trots zijn op deze sector, dus laten we er ook alles aan doen om hen te helpen de omslag te versnellen. Omarm de boer als uw buur en laten we nationaal en provinciaal zorgen dat we hem niet in de steek laten maar daadwerkelijk steunen bij deze transitie die voor ons allen zo belangrijk is.

Plant bomen en versterk sociale cohesie

Uit de jaarafrekening van de Provincie Overijssel blijkt dat er in 2018 ruim 14,5 miljoen euro minder is besteed dan verwacht. Ook de ‘reservepotten’ zijn stevig gevuld. Daarom pleit D66 ervoor om een deel van deze miljoenen te gebruiken voor de vergroening van de openbare ruimte en voor maatregelen om de groeiende sociale kloof in de samenleving tegen te gaan.

Vorig jaar besloten de Provinciale Staten – op mijn initiatief – om een actieplan te realiseren voor het planten van 1,1 miljoen extra bomen. Er is toegezegd dat een planning voor de zomer van 2019 bekend zou worden gemaakt. Met 5 miljoen euro kan dit project sneller starten. De vergroening van stad en platteland draagt immers bij aan een verbetering van het klimaat en de leefbaarheid in de provincie.

Daarnaast kent Overijssel, zoals verwoord door Gedeputeerde Staten in de Perspectievennota 2019, een toenemende maatschappelijke polarisatie. D66 wil 3 miljoen euro reserveren om het versterken van tegenstellingen tussen partijen of bevolkingsgroepen tegen te gaan. We willen samen met alle inwoners van Overijssel de samenleving versterken bij de opgaven die er maatschappelijk zijn. We streven een inclusief Overijssel na, waarbij iedereen mee kan doen. Dat vergt inspanning en ook voldoende middelen. D66 legt daarom accent op meer budget voor sociale initiatieven gedragen door en met inwoners van Overijssel.

Volgende week is het debat over het nieuwe coalitieakkoord. We zullen als fractie ook deze bovenstaande punten weer bepleiten. bomenplanten

Roze Stembusakkoord maart 2019 Overijssel van waarde!

In opmaat naar de verkiezingen maart 2019 heb ik het initiatief genomen om te komen tot een breed gedragen roze stembusakkoord.
47e97e37-96a5-4363-81f4-c3d4d243d25a
Zo konden we alle inwoners van Overijssel laten weten waar politieke partijen staan m.b.t. LHBTi beleidsmaatregelen en de rol van de provincie daarbij. Zie het persbericht met daarin alle politieke partijen die het mee hebben onderschreven zijnde D66, PvdA, VVD, CDA, GL, 50+, PvdD, en de SP. RTV Oost heeft er via de Roze Golf uitvoerig aandacht aan gegeven. Persbericht regenboogakkoord provincie Overijssel

Inmiddels is een eerste stap gezet tot formeren in Overijssel. CDA, VVD, SGP, CU en PvdA proberen een nieuw college te vormen. De CU en SGP hebben actief het roze stembusakkoord afgewezen. Het CDA deed mee omdat het anders toch door de media als negatief zou worden uitgelegd. Maar de handtekening staat!
Gelukkig hebben VVD en PvdA zich met D66 zeker hard gemaakt voor actief LHBTi beleid in ons Overijssel. Ik ga er vanuit dat zij ook het CDA voldoende bij de les houden en vooral extra inzet laten zien. Het is afwachten of die + op het beleid er ook daadwerkelijk komt. De beleidskoers in het stembusakkoord kreeg dus steun van CDA, VVD en PvdA. Ik zal hen blijven aanspreken op hun werkelijke handelen in de nu beoogde nieuwe coalitie.
Een link naar het roze stembusakkoord: Stembusakkoord Overijssel_2019_A2

Geen D66 meer in de coalitie van Overijssel

Gisteren was een bijzondere dag en relevant voor mijn politieke handelen in de toekomst. In korte tijd heeft de informateur zijn advies voor een nieuwe coalitie in Overijssel gerealiseerd. Wij zitten daar helaas als D66 niet bij. CDA, VVD, CU, PvdA en SGP gaan formeren. Over dus naar een centrumrechtse coalitie. Ik zal moeten wennen aan een nieuwe rol en ga vanuit onze fractie (constructief) oppositie voeren!. Eerst even afwachten waarmee de nieuwe coalitie gaat komen. Op geleide van ons verkiezingsprogramma kunnen we dan beoordelen wat we aan beleid zullen steunen en waar we bedenkingen bij hebben. Normaliter bereik je meer door mee aan het stuur te zitten. De nu beoogde coalitie heeft een krappe meerderheid en met sterke oppositie van rechts en links kunnen we vast nog onze invloed in voldoende mate zichtbaar maken. Hoe dat het beste te doen ga ik graag leren. En alle tips daarvoor zijn van harte welkom!
Groen – Duurzaam – Sociaal blijven de thema’s voor onze politieke inzet vanuit de richtingwijzers van mijn partij en het programma dat de leden hebben vastgesteld. Daar gaan we dus voor rekening houdend met actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten.

Nu eerst energie en focus op Europa: want er zijn weer EU verkiezingen. Een sterk Europa is en blijft nodig. Ook daar zal ik me voor blijven inzetten!
IMG_4623

Eervol weer als Statenlid aan de slag

Een nieuwe Statenperiode breekt deze week aan.
ac5e785c-c620-432c-9dfd-16eac1f865f2
Dank voor een stem op D66. Voor steun aan onze ambities voor een groen, duurzaam en sociaal Overijssel. Met 3 zetels in de Staten ga ik in een nieuwe fractie met veel energie en ambitie weer aan de slag. Samen met Kyra Selles en Renilde Huizenga vorm ik vanaf aanstaande donderdag de nieuwe fractie. Wat een steun hebben we gehad vanuit alle afdelingen van D66 Overijssel. Er is een goede campagne op straat en online gevoerd. Die inzet van een ieder heeft ons naar de 3 zetels gebracht. We nemen woensdag afscheid van onze Statenleden Gerrit van Hofwegen, Rob Wertheim, Jos Mooijweer en Mathijs Perton met een diepe buiging voor al hun inzet voor ons Overijssel. Het is en blijft een eer wederom bij te mogen dragen. Hartelijk dank voor ieders steun en stem.
0f8a7930-6dce-4de6-aa73-cbb8650584a6

Waarom ik mij inzet voor Overijssel? Lees het D66 verkiezingsprogramma 2019

logo-D66
D66 is de partij van de ideeën, idealen en ambities voor een mooiere toekomst. We kijken als partij altijd naar mogelijkheden om inwoners en organisaties maximale invloed te geven op het inrichten van het eigen leven en de omgeving. We staan voor gelijkheid en verbinden ons met hen die minder mogelijkheden hebben. In Overijssel sluiten we niemand uit en werken we samen voor een circulair, duurzaam, democratisch Overijssel.

Omdat D66 dé partij is die met mensen het verschil wil, kan en zal maken. Omdat ik mij in mijn unieke zijn erkend weet. De democratie leidend is en de vijf richtingwijzers sturing geven aan het handelen van politieke D66’ers. En ten slotte omdat D66’ers hele leuke mensen zijn om een feestje mee te vieren (of serieus mee te vergaderen).

Als je mee wilt doen? Je bent van harte welkom!
kijk voor het programma op: https://overijssel.d66.nl/publicaties/verkiezingsprogramma-2019-2023/

Reactie op de Nashville-verklaring

D66 Overijssel verklaring
Rainbow Flag
In reactie op de Nashville-verklaring, spreken wij ons uit voor het respecteren van de Nederlandse grondwet en de VN-rechten van alle mensen. Het is teleurstellend, verwerpelijk en schokkend dat in het jaar 2019 nog steeds mensen van de LHBTI-gemeenschap niet als volwaardig worden gezien door de ondertekenaars van de Nashville-verklaring. Wij willen met deze breed gedragen Overijssel-verklaring afstand nemen van alle kwetsende en discriminerende beweringen uit de Nashville-verklaring. Wij willen eens te meer de VN-rechten van de mens onderschrijven. Wij roepen iedereen op zich ferm uit te spreken tegen de Nashville-verklaring en haar of zijn naam toe te voegen aan de Overijssel-verklaring. Als Regenboogprovincie blijven we ons inzetten voor een samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn en om in vrijheid en veiligheid lief te hebben.

Wij onderschrijven dat ieder mens gelijk is. Ieder mens heeft het recht om zich te kunnen uiten op de manier die hij of zij wenst. Wij onderschrijven het hele VN-verdrag en de Nederlandse grondwet en halen als reactie op de Nashville-verklaring enkele artikelen extra naar voren.

Nederlandse grondwet
Artikel 1: Gelijke behandeling en discriminatieverbod
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Ook discriminatie op basis van geaardheid valt onder artikel 1 van de Nederlandse grondwet.

VN-verdrag voor de rechten van de mens
Artikel 1: Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 2: 1.Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welk aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politiek of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.(…)

Artikel 7: Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Laten we het jaar 2019 passend beginnend en elkaar behandelen in termen van gelijkheid en samenwerking. Wij willen samenleven in een maatschappij waarin gelijke kansen voor alle mensen het uitgangspunt zijn. Wij streven naar een maatschappij waar iedereen mag zijn, wie hij of zij is, zonder angst, veroordeling of tegenspraak. Wij streven naar de totale verwerping van discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen. Daarom moet het Nashville-verdrag –wat ons betreft- tot het verleden behoren, want wij willen een toekomst waarin iedereen een volwaardige plaats heeft op deze wereld.

Iedereen is gelijk en moet de vrijheid hebben zichzelf te kunnen zijn.

Regeling geschepende schaapskuddes Overijssel voorbeeld voor andere provincies

Regeling van behoud van geschepende schaapskuddes in Overijssel o.a. dankzij D66 Overijssel nu ook voorbeeld voor andere provincies. (uit brief van ministerie Landbouw Natuur en Voedselveiligheid, d.d. 7 januari 2019)
Schaapskudde
In Nederland zijn 107 kuddes, waarvan ca. 50 traditioneel gescheperd met 90 herders. De maatschappelijke waarde van deze kuddes is groot. Zij dragen bij aan:
• De instandhouding van cultuurhistorische tradities en landschappen, natuur(doeltypen) en streekidentiteiten;
• Het behoud van biodiversiteit en de instandhouding van zeldzame schapenrassen;
• Natuurbeleving en educatie in onze natuurgebieden.

Begin 2016 werd door Alterra aangetoond dat de (financiële) positie van traditioneel gescheperde kuddes zorgelijk was. Er zijn sindsdien veel gesprekken geweest met provincies, het Interprovinciaal Overleg (IPO), herdersorganisaties, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, terreinbeherende organisaties (tbo’s) en Rijkswaterstaat om te bezien wat nodig is. Inmiddels wordt door genoemde partijen geconcludeerd dat het, gemiddeld genomen, beter gaat met de sector.

Met name de provincies, die primair verantwoordelijk zijn voor natuurbeheer, hebben extra maatregelen genomen. In de provincies Drenthe en Overijssel is het financieringsprobleem van traditioneel gescheperde kuddes opgelost door een deel van de subsidie rechtstreeks als exploitatievergoeding uit te keren aan stichtingen met herders, kuddes en schaapskooien, en een deel te oormerken als vergoeding voor tbo’s. Tenslotte wordt een deel van de inkomsten opgebracht uit de eigen verdiensten van de herders en hun stichtingen. Daarmee zijn 15 traditioneel gescheperde schaapskuddes (Drenthe en Overijssel) voor langere tijd verzekerd in hun voortbestaan. Enkele andere provincies overwegen om ook een dergelijke regeling te maken.

Een mooi D66 Overijssel succes!
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/01/07/kamerbrief-over-het-beleid-van-staatsbosbeheer-en-de-algemene-stand-van-zaken-rond-traditioneel-gescheperde-schaapskuddes

Dorpsstraat Diepenveen blijft “racebaan”?

Een extra drempel en verkeersborden verplaatsen kost Gemeente Deventer niet de kop!
Ik ga mijn politieke contacten inzetten voor een oplossing!

Hieronder het artikel uit de Stentor. Ook ik ben een van de inwoners van Diepenveen die graag ziet dat ook de historische Dorpsstraat een 30 KM gaat worden. De trillingen in huizen (ook mijn thuis) nemen toe en het verkeer intensiever. Nu we ook steeds meer fietsers op de weg zien (prima natuurlijk) moet de snelheid naar beneden! Ik wil niet eerst ongelukken voor de deur! Een extra drempel en een bord kosten Deventer niet de kop!

“De toegestane snelheid op het noordelijke deel van de Dorpsstraat blijft voorlopig 50 kilometer per uur. Tot frustratie van veel Diepenveners.
door MARJOLEIN DEURLOO
Voorlopig mag er gewoon 50 kilometer per uur worden gereden in Diepenveen, op het noordelijke deel van de Dorpsstraat. Dat laat de gemeente Deventer desgevraagd weten. Bewoners zien gevaren en willen, net zoals in de rest van het dorp, een 30 kilometerzone. Daar kan de gemeente nog geen budget voor vrijmaken.

Met klinkers en huizen uit begin 1900 is het deel van de Dorpsstraat bij de kerk een beschermd dorpsgezicht. Maar er wordt veel te hard gereden, vinden de Diepenveners. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. ,,Echt idioot. Ze rijden soms wel 80 kilometer per uur, geven gas als ze het dorp uitrijden”, merkt bewoonster José Bekema. Ze woont al twintig jaar in de Kerkstraat. Haar woonkamer kijkt uit op de Dorpsstraat. ,,Het verkeer is in twintig jaar enorm toegenomen.”

Hoewel de rest van Diepenveen is geasfalteerd, is het deel ‘over de brug’ bestraat met klinkers. Dat juist hier 50 kilometer per uur gereden mag worden, vinden bewoners onbegrijpelijk. ,,Vanaf half zes staat m’n bed te trillen en denderen de wagens langs”, zegt Riet van Vlijmen, die aan de Dorpsstraat woont. ,,Ik weet nu waarom klinkers klinkers heten.”

Al sinds 2005 zouden Diepenveners de gemeente verzoeken om de maximumsnelheid te verlagen naar 30 kilometer per uur. Vorig jaar bezocht wethouder Liesbeth Grijsen (Gemeentebelang) en een verkeersdeskundige de woning van Van Vlijmen aan de Dorpsstraat. ,,Ze vonden de situatie ook wel merkwaardig.”

Het verraste bewoners dan ook dat een aanpassing niet is opgenomen in het Meerjareninvesteringsprogramma Infrastructuur Deventer (MIND). Dertig omwonenden ondertekenden daarom een brief aan de gemeente. Hierin wordt verzocht een verandering van de verkeerssituatie aan de Dorpsstraat op te nemen.

,,Het lijkt simpel: een 30 kilometerbord neerzetten”, zegt gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman. ,,Maar het vergt een hele herinrichting van de straat. Denk aan verkeersdrempels en het aanpassen van een voorrangssituatie. Meestal gebeurt zoiets tijdens onderhoudswerkzaamheden. Die zijn hier voorlopig niet gepland.” De gemeente laat weten weinig budget te hebben om veranderingen door te voeren. ,,Het staat op het wensenlijstje. Maar die lijst is lang. En dan kijken we naar de noodzaak. Veiligheid gaat voor alles. In de Dorpsstraat gebeuren niet vaak ongelukken. Andere plekken scoren dan meer punten.”

Bodem, Boer, Beest en Bord

In vergelijking met de jaren dat mijn vader boer was, is veel gedaan aan beter dierenwelzijn en zijn we mondiaal leidend geworden in het effectief produceren van voedsel met bijzondere aandacht voor dierenwelzijn. Ondanks vele regels blijven er diverse opties voor de (toekomstige) boer. De eigen bedrijfsmatige speelruimte is nog teveel afhankelijk van de vrijheid die er vanwege afspraken met financierder of afnemers bestaat.
koeien
Ik zie minstens drie varianten:
– Biologisch boeren met lagere productie per verkante meter maar met hogere prijs. Er is toenemende vraag en burgers zijn bereid er meer voor te betalen. Logisch om daar dan ook als ondernemer op in te steken.
– Intensiveer dierhouderij. Geconcentreerd op “industrieterreinen” / “agroclusters” met goede infrastructuur voor aan- en afvoer van goederen en hoogwaardige duurzame voorzieningen en maximaal dierenwelzijn. Zo beperken we de lasten voor de omgeving en blijft de boer efficiënt massa produceren. Want door massa kan er op de mondiale markt nog verdient worden en draagt de Nederlandse boer bij aan zo laag mogelijke emissies. We laten zien hoe het kan en venten dat mondiaal uit en innoveren permanent door. Daar zijn we met WUR en andere kenniscentra supergoed in. Laten we dat blijvend uitdragen naar andere landen o.a via Agriterra en haar coöperatieve benadering.
– Mix aan verdienmodel. In de markt zijn meer gemengde bedrijven en nieuwe verdienmodellen ontstaan bijvoorbeeld met zon op dak, zonneweides, (mest)energieproductie, aanvullende zorgconcepten en boerenbedrijven met recreatiedoeleinden. Prachtig hoe ondernemers met de drive om te overleven en met bezieling, dergelijke initiatieven nemen. De markt vraagt er nadrukkelijk om en zoekt steeds meer de mogelijkheid om “van boer tot bord” te ervaren, en is bereid daarvoor te betalen als het ook nog gemakkelijk aangeboden wordt.

Kansrijke koers
Nederland is leidend in de effectieve en hoge kwaliteit voedselproductie. Dat hebben Nederlandse boeren als sector gerealiseerd. Laten we trots blijven op de sector! Ons model kan (met aanpassingen) mondiaal benut worden zodat we de toenemende bevolking kunnen voeden. Onze kennis is daarbij noodzakelijk en leidt tot een verbetering van het leven van de dieren, een hoger inkomen voor de boer en, ook in en rond het bedrijf, economische verbetering. Het zorgt voor scholing van de kinderen, meer gezondheidszorg en een middenklasse en regionale spin-off. Zo ontstaat economische versterking en toenemende welvaart zonder (nog) subsidies of gelden vanuit ontwikkelingssamenwerking. Mensen blijven langer in een gebied als er economische groei is en er banen ontstaan en condities van wonen, leven, werken en scholing merkbaar voor iedereen toenemen. Ook zie je daarbij het afnemen van “krijgsheren” en toename van democratische beginselen. Als democraat spreekt me dat zeer aan.

Het gaat om de bodem!
Maar, bij al deze ontwikkelingen moeten we focus versterken op de bodemkwaliteit. Door jarenlange productie zien we ook in Nederland dat de kwaliteit van de bodem achteruit gaat. Gebruik van kunstmest (voor milieu slecht) moet sterk afnemen en vervangen worden door natuurlijke kunstmest. Stront is een rijk product dat nu teveel ligt weg te rotten. Het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen moet stoppen zodat en de bodem en het water nog schoner worden. https://www.sustainablefoodsupply.org/petitie-red-de-bodem-red-de-bodem-met-je-handtekening/

Kringlopen sluiten
Koeien eten van nature gras. Dat is het oorspronkelijke hoofdproduct, en niet soja of mais. Laten we in het kader van duurzaamheid en sluiten van kringlopen weer innoveren naar een nieuwe tijd. Waarbij we koeien rijk gras geven. Kippen insecten en varkens reststromen.
Het vele engels raaigras moet deels of geheel vervangen worden door bloemrijk gras (goed voor biodiversiteit). Zo maakt de boer de bodem sterker en de natuur robuuster. Dat is in het belang van de boer, want hij verwerft een betere boterham (per liter een betere prijs), wordt door de burger gewaardeerd (geniet van de dieren buiten en de rijke natuur) en we maken gebruik van natuurlijke grondstoffen die beschikbaar zijn en verlagen de transportkosten.

Sluit de kringloop. Mondiaal goed voor boer, burger, beest en bodem. Kies voor de toekomst!