Sterk beperken van vuurwerk is sociaal-liberaal beleid.

Het zal niemand ontgaan zijn dat er de afgelopen jaarwisseling weer volop vuurwerk is afgestoken. Er was meer dan ooit tevoren ingekocht. En er werd ontzettend veel leed berokkend en de vernielingen waren enorm. Er waren duizenden incidenten waar handhavers en hulpverleners bij nodig bleken.
Ja, het is heel leuk om naar te kijken, dat siervuurwerk. Van het knalvuurwerk schrik ik me altijd een spreekwoordelijk rotje. En ik niet alleen, ook veel dieren.
Nu is D66 een sociale en liberale partij. Wat vinden wij hier nu van? Liberaal; ja, iedereen heeft een vrije keuze. Sociaal; ja, je moet wel rekening houden met anderen en je omgeving. Nu is bij ons wat vuurwerk betreft de weegschaal doorgeslagen naar het sociale aspect. Er hebben te veel mensen en dieren last van vuurwerk. Daarnaast wordt steeds meer bekend over de negatieve effecten op het milieu (https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/natuur-milieu/de-gevolgen-van-vuurwerk-op-de-gezondheid-het-milieu-en-dieren/). Het klimaat vraagt meer dan ooit onze aandacht. Dus moeten we grenzen stellen aan gebruik en is handhaving zoals bij alle wetten nodig.
Bovenstaande bij elkaar opgeteld zijn wij tot de slotsom gekomen dat het wenselijk is het afsteken van vuurwerk op oudejaarsnacht sterk aan banden te leggen.
Ik ben blij dat inmiddels ook het CDA en de VVD inzien dat beperken noodzakelijk is. Het kabinet kan nu met strenge regels. Blij dat mijn D66 stevige stappen zet.

 

Afval is grondstof! Stop afvalstoffenheffing. Los dumping op!

 

Het roer moet om! Uw afval is geld waard. Aldus afvalverwerkers! Het past ook bij de collectieve ambitie voor een circulaire economie. https://www.duurzaam-ondernemen.nl/versoepel-afvalregels-voor-circulaire-economie/

Als we meer reststromen gebruiken is minder zuivere grondstof nodig en sparen we onze aarde. Dat is hoogste tijd, dus het roer moet om. We waren gewend om afval als probleem te zien en organiseerden netjes een publieke taak via de gemeenten: het afval wordt bij u opgehaald en verwerkt. Om dat mogelijk te maken en (schone) stortplaatsen te realiseren betalen we een afvalstoffenheffing per huishouden. Het is een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten en moet de kosten dekken.

Nu omdenken.  Afval levert geld op. De gemeenten verkopen uw en mijn afval aan partijen die daar baat bij hebben. Het ophalen van onze reststromen moeten we nu nog betalen. En dat remt mensen om afval aan te bieden: dumping in bijvoorbeeld het buitengebied komt nog steeds te veel voor.

Dus stop het betalen voor het ophalen van afval. Ga in het (nieuwe) belastingsysteem ervoor zorgen dat de aanschaf van goederen zwaarder belast worden en verdeel die inkomsten via het gemeentefonds over gemeenten. Belast inwoners niet meer voor het wegbrengen van grof vuil maar waardeer hen. Zodat ze een volgende keer graag weer spullen wegbrengen ten bate van onze aarde.

 

 

Schone lucht!

Een prima initiatief van Stientje van Veldhoven om afspraken te maken met gemeenten en provincies voor realisatie van schonere lucht. Dat scheelt veel mensenlevens en leidt tot betere kwaliteit van leven voor mensen met lucht- longklachten. Elk jaar worden er weer meer mensen en kinderen ziek van een niet schone lucht. https://zorgnu.avrotros.nl/hulp/hulpartikelen/item/wat-houdt-het-schone-lucht-akkoord-in-en-wat-kun-je-zelf-doen/

Met oud en nieuw was ik op Schiermonnikoog. Wandelend op het strand en door de duinen was gaaf en ademde schone lucht (denk ik).  Als ik vervolgens naar beneden kijk liggen de bolletjes plastic aan mijn voeten en verborgen in het zand. Dieren worden ziek of gaan dood door teveel plastics en wij denderen maar door om de ecologie steeds meer geweld aan te doen. Opruimen is noodzaak en gelukkig zijn er vele instanties en vrijwilligers die helpen.

En terugkomend op schone lucht? De noodzaak is groot. Ook op het platteland, in dorpen en buurtschappen in Overijssel moet de lucht schoon zijn of schoner worden. Het gaat me niet om de geur van gier of varkens maar juist om de niet merkbare foute stoffen in de lucht die we dagelijks ademen. Dus: mooi dat ook Provincie Overijssel steun geeft aan dit akkoord en acties gaat ondernemen.

Nu vinger aan de pols of er ook echte daden volgen!https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/07/02/hoofdlijnenbrief-schone-lucht-akkoord

Riettelers in de kou! Geld in kas provincie belangrijker dan gezinsinkomen.

Riettelers krijgen in een deel van de weerribben-wieden vanaf 1-1-20 de helft minder subsidie want dat is in het landelijke SNL (vergoedingen) systeem zo bepaald. Een systeem gebaseerd op onderzoek in Noord-Holland. De provincie verschuilt zich achter het systeem terwijl ze de macht heeft dat systeem te wijzigen of andere maatregelen te nemen.
CDA, VVD, PvdA, SGP en CU laten, ondanks fraaie woorden, de betreffende riettelers als een baksteen vallen. En ondanks drammen en drukken is er niks geregeld. Een koude kille sanering van deze unieke sector dreigt. Als er geen oplossing komt, ondernemers gaan stoppen, is weerribben- wieden straks bos.

Woensdag 11 december lag een motie in de Staten van Overijssel voor van de ChristenUnie om te regelen dat riettelers in Weerribben-Wieden in de loop van 2020 duidelijk krijgen wat hun aanvullende vergoeding zal zijn. Er waren conceptmoties voorafgegaan en daar zat tot woensdag ook een bij waarin geregeld werd dat er een aanvullende vergoeding ingezet werd vanaf 1 januari 2020. Hoewel ik me helemaal niet kan vinden in een halvering van een noodzakelijke toeslag was die aanvullende vergoeding tenminste iets, hangende een evaluatie die voor de zomer van 2020 resultaten moet laten blijken. Maar CU kreeg van het college niet de ruimte die betere motie in te dienen.

Met stomme verbazing heb ik gezien dat de CU in deze coalitie niet de ruimte kreeg om per 1 januari iets te regelen. Ik heb een SGP gedeputeerde gezien die worstelde en het er ook niet mee eens is. Een VVD fractie die verbazing uit maar niets doet. Een PvdA die stil zit en mensen in de kou laat staan en een CDA fractie die ook niets doet ondanks fraaie woorden over boeren en familiebedrijven! Doordat de Staten overvallen werden door een nieuwe motie van de CU (en dachten dat er nog een betere versie was) is er nu iets heel erg misgegaan.

D66 en ik als persoon heb me al vele jaren ingezet voor deze bijzondere sector. Voor natuur en cultuur van groot belang. Na eerdere financiële gedoetjes o.a. over BTW was er nu zekerheid. Doordat GS niet heeft opgelet is er nu een groot leed mensen aangedaan.
Ik heb terplekke en indringend GS verzocht nog voor 1 januari een passende overbrugging te regelen. Alleen daar lijkt niemand toe bereid. Blijkbaar is geld in de kas van de provincie belangrijker dan de families die per 1-1-2020 hun inkomen met de helft zien gekort!
Diep triest!

Stikstof debat PS Overijssel

Woensdag 16 oktober is een bijna 5 uur durend debat gevoerd in de Staten van Overijssel, met 150 boeren op de tribune en veel trekkers buiten. Het ging natuurlijk over stikstof, de toekomst van de landbouw, de bestuurlijke koerswijzigingen en de emoties die hierbij vrij zijn gekomen. Het resultaat? De onduidelijkheid over wat er in een half uur overleg tussen de gedeputeerde en de afvaardiging van de boeren is gebeurd blijft bestaan. Of het college zich zal voegen in nieuwe, landelijk te maken afspraken tussen kabinet en alle provincies? De gedeputeerde zegt geen volmondig ja; hij sprak wel de intentie uit maar ook de optie om zelf Overijsselse regels uit te vaardigen blijft bestaan. Inmiddels is op 17 oktober door de minister duidelijk gemaakt dat er tot 1 december nieuwe afspraken tussen Rijk en Provincies zullen komen.

De sector zit op slot. Er is geen perspectief. Er blijkt steun voor PVV en Forum vanuit de boeren terwijl die uit de EU willen en voor eigen gewin nu de boeren steunen. Er is een toekomstperspectief, ook in dit kabinet van CDA, VVD, CU en D66 namelijk kringlooplandbouw: dat kan op bedrijfsniveau, regionaal, landelijk en boven regionaal inhoud krijgen. Hoogste tijd voor stappen vanuit het kabinet en vaart vanuit het college van GS van Overijssel. Er is geen tijd te verliezen: “het land” staat stil.
Boeren kunnen mee de oplossing zijn! En wij als consumenten moeten meer betalen voor alle producten van de boerderij! Daar kan elke consument nu mee beginnen. Kies wat u eet bewust!

Wil je het debat terugkijken? Klik dan hier!

Help boeren naar natuurinclusieve kringlooplandbouw

Boeren zijn van levensbelang voor onze aarde. Hun innovatiekracht biedt de kans uit de nationale PAS impasse te komen. En Nederland moet ze daarbij helpen. Dat geeft de ruimte voor een nieuw evenwicht tussen ecologie en economie en zo blijft Nederland wereldspeler op de agromarkt. Want de kennis van onze Nederlandse boeren kan worden ingezet om alle inwoners van onze aarde gezond en duurzaam te kunnen blijven voeden. Dat is de kracht van de boer en de kracht van Nederland. Denk en handel internationaal. Er is een wereld te winnen!

Al langer worden de Nederlandse boeren (die voor ons dagelijks eten zorgen) weggezet als grootvervuilers en gezien als de belangrijkste veroorzakers van teveel uitstoot van stikstof. Inmiddels heeft de Raad van State het systeem van stikstofvereffening de nek omgedraaid en ligt Nederland stil. Alleen al in Overijssel zijn meer dan 1500 projecten geïnventariseerd die door dwingende regels mogelijk niet meer van de grond kunnen komen zolang er geen oplossing voor de stikstofneerslag wordt gevonden. Stikstof hebben we nodig maar een teveel aan uitstoot leidt tot zeer ernstige schade voor de natuur en biodiversiteit als geheel.Landbouw en mobiliteit zijn twee belangrijke veroorzakers van onze dagelijkse stikstofuitstoot. De overheid wil terecht de Parijsakkoorden halen, maar natuurlijk ook zorgen dat onze economie groeit en o.a. de bouw van woningen hoogste prioriteit krijgt. Maar economische groei en de daarbij behorende uitstoot van stikstof gaat op dit moment niet goed samen met het nakomen van de klimaatafspraken.

Uiteraard moeten we doorgaan met het verduurzamen van onze mobiliteit. De afspraken van Parijs zijn leidend en het klimaatakkoord dwingt tot snel en zorgvuldig stappen zetten. Dus zorg voor meer snelfietswegen, realiseer E-fiets laadpalen bij alle OV-knooppunten in Overijssel, maak meer ruimte voor electrisch vervoer over weg en water, realiseer de aanleg van waterstofstations en regel dat electrische deelauto’s in wijken en dorpen beschikbaar zijn waarbij de batterijen van E-auto’s weer als buurtaccu’s kunnen fungeren. Maar omdat de landbouw volgens alle berekeningen de grootste veroorzaker is van dagelijks nieuwe stikstofneerslag moeten we ook in die sector zoeken naar innovatieve oplossingen. Dat doen we niet door boeren als boosdoeners weg te zetten maar juist door ze te ondersteunen en meer kansen voor innovatie te bieden.

Kringlooplandbouw
Nederland is al jaren toe – en werkt inmiddels stapsgewijs – aan een nieuwe manier om landbouw te bedrijven: de kringlooplandbouw. Na de Tweede wereldoorlog wilde niemand meer honger lijden, dus stond de behoefte aan meer en goedkoop voedsel voorop. De boeren hebben dit voor ons mogelijk gemaakt! Van de potstal en kleinschalig boeren gingen we naar de ligboxstal en voedselproductie op een steeds grotere schaal. Tegenwoordig is er geen tekort aan voedsel meer maar bestaat de maatschappelijke wens naar duurzaamheid en goede zorg voor onze natuurlijke omgeving. De oplossing voor de toekomst is natuurinclusief en circulair boeren. Dat betekent dat we weer teruggaan naar grondgebonden landbouw met gesloten ketens van voer en mest binnen het bedrijf of in de directe omgeving. Om precies te zijn: stop het gebruik van kunstmest en de invoer van soja, gebruik reststromen als voer voor varkens, geef kippen insecten door ze te laten scharrelen, laat koeien gras eten, verbouw mais voor menselijke consumptie en benut alle mest als bodemversterker.

Er ligt dus een grote opgave. De tijd dringt en we kunnen het de boeren niet alleen laten oplossen. In plaats van voedselproductie op steeds grotere schaal om winstgevend te blijven moeten boeren betaald gaan worden voor hun inzet voor natuurakkers, landschapsbeheer, bomenonderhoud, het creëren van leefgebieden voor weidevogels en het opwekken van duurzame stroom door bijvoorbeeld zonnedaken. Wij vinden dat de politiek op nationaal en provinciaal niveau de taak heeft de boer daarbij te helpen.

Natuur en klimaat moeten prioriteit krijgen want die zijn van levensbelang voor ons allemaal. Als het aan D66 ligt hebben boeren in Overijssel de keuze: steun voor de noodzakelijke verandering naar kringlooplandbouw of hulp bij het stoppen met het bedrijf. Hoe dan ook hebben ze hulp verdiend. Dat vraagt geld vanuit de landelijke overheid als ook vanuit de provincie. Die kunnen enerzijds rechten opkopen (warme sanering) en anderzijds meer geld voor de transitie naar circulaire landbouw vrijmaken door het agro&food beleid van de provincie daar op te richten.
Dit alles dwingt tot keuzes. D66 ziet kansen voor mens en natuur door boeren te helpen die veranderingen te maken. Er zijn genoeg goede voorbeelden waarbij boeren grondgebonden werken en bijvoorbeeld aan melkproductie doen maar daarnaast ook fungeren als energieboer voor de gemeenschap. Het is tijd dat alle middelen die nu naar boeren gaan voor steun (vanuit de EU, landelijk en provinciaal) samengevoegd worden en dat die enkel en alleen ten goede moeten komen aan boeren die de omslag maken naar kringlooplandbouw of hulp willen voor het beëindigen van hun bedrijf.

Kringlooplandbouw is lokaal en regionaal van karakter. In Overijssel zijn vele goede initiatieven gaande. Maar ook wereldwijd kunnen we veel betekenen: Nederlandse boeren hebben dankzij hun drift tot innovatie de hoogste productie per vierkante meter. Onze boeren zijn wereldleiders in landbouwtechnologie en al hun opgebouwde kennis mag nog meer verspreid worden over de wereld. Laten we dus ook elders helpen om hoogwaardig en gezond voedsel te produceren met de minste milieudruk zoals in Nederland zodat er mondiaal minder landbouwgrond nodig is. Daardoor ontstaat er weer meer ruimte voor bossen.

Elke dag stoppen gemiddeld in Nederland 3 boeren. De sector levert een beperktere bijdrage aan ons BNP. In een metropool als Nederland – waar we natuurwaarden belangrijk vinden maar ondertussen ook meer willen vliegen en globaal blijven handelen – moeten maatregelen genomen worden om de verdere ontwikkeling van economie en ecologie in balans en samenhang te realiseren. Om dat mogelijk te maken moet de landbouwsector voluit geholpen worden. We houden van koeien in de wei en genieten van de hoogwaardige producten die we dagelijks eten. En dat willen we op een duurzame manier blijven doen. We mogen trots zijn op deze sector, dus laten we er ook alles aan doen om hen te helpen de omslag te versnellen. Omarm de boer als uw buur en laten we nationaal en provinciaal zorgen dat we hem niet in de steek laten maar daadwerkelijk steunen bij deze transitie die voor ons allen zo belangrijk is.

Plant bomen en versterk sociale cohesie

Uit de jaarafrekening van de Provincie Overijssel blijkt dat er in 2018 ruim 14,5 miljoen euro minder is besteed dan verwacht. Ook de ‘reservepotten’ zijn stevig gevuld. Daarom pleit D66 ervoor om een deel van deze miljoenen te gebruiken voor de vergroening van de openbare ruimte en voor maatregelen om de groeiende sociale kloof in de samenleving tegen te gaan.

Vorig jaar besloten de Provinciale Staten – op mijn initiatief – om een actieplan te realiseren voor het planten van 1,1 miljoen extra bomen. Er is toegezegd dat een planning voor de zomer van 2019 bekend zou worden gemaakt. Met 5 miljoen euro kan dit project sneller starten. De vergroening van stad en platteland draagt immers bij aan een verbetering van het klimaat en de leefbaarheid in de provincie.

Daarnaast kent Overijssel, zoals verwoord door Gedeputeerde Staten in de Perspectievennota 2019, een toenemende maatschappelijke polarisatie. D66 wil 3 miljoen euro reserveren om het versterken van tegenstellingen tussen partijen of bevolkingsgroepen tegen te gaan. We willen samen met alle inwoners van Overijssel de samenleving versterken bij de opgaven die er maatschappelijk zijn. We streven een inclusief Overijssel na, waarbij iedereen mee kan doen. Dat vergt inspanning en ook voldoende middelen. D66 legt daarom accent op meer budget voor sociale initiatieven gedragen door en met inwoners van Overijssel.

Volgende week is het debat over het nieuwe coalitieakkoord. We zullen als fractie ook deze bovenstaande punten weer bepleiten. bomenplanten

Roze Stembusakkoord maart 2019 Overijssel van waarde!

In opmaat naar de verkiezingen maart 2019 heb ik het initiatief genomen om te komen tot een breed gedragen roze stembusakkoord.
47e97e37-96a5-4363-81f4-c3d4d243d25a
Zo konden we alle inwoners van Overijssel laten weten waar politieke partijen staan m.b.t. LHBTi beleidsmaatregelen en de rol van de provincie daarbij. Zie het persbericht met daarin alle politieke partijen die het mee hebben onderschreven zijnde D66, PvdA, VVD, CDA, GL, 50+, PvdD, en de SP. RTV Oost heeft er via de Roze Golf uitvoerig aandacht aan gegeven. Persbericht regenboogakkoord provincie Overijssel

Inmiddels is een eerste stap gezet tot formeren in Overijssel. CDA, VVD, SGP, CU en PvdA proberen een nieuw college te vormen. De CU en SGP hebben actief het roze stembusakkoord afgewezen. Het CDA deed mee omdat het anders toch door de media als negatief zou worden uitgelegd. Maar de handtekening staat!
Gelukkig hebben VVD en PvdA zich met D66 zeker hard gemaakt voor actief LHBTi beleid in ons Overijssel. Ik ga er vanuit dat zij ook het CDA voldoende bij de les houden en vooral extra inzet laten zien. Het is afwachten of die + op het beleid er ook daadwerkelijk komt. De beleidskoers in het stembusakkoord kreeg dus steun van CDA, VVD en PvdA. Ik zal hen blijven aanspreken op hun werkelijke handelen in de nu beoogde nieuwe coalitie.
Een link naar het roze stembusakkoord: Stembusakkoord Overijssel_2019_A2

Geen D66 meer in de coalitie van Overijssel

Gisteren was een bijzondere dag en relevant voor mijn politieke handelen in de toekomst. In korte tijd heeft de informateur zijn advies voor een nieuwe coalitie in Overijssel gerealiseerd. Wij zitten daar helaas als D66 niet bij. CDA, VVD, CU, PvdA en SGP gaan formeren. Over dus naar een centrumrechtse coalitie. Ik zal moeten wennen aan een nieuwe rol en ga vanuit onze fractie (constructief) oppositie voeren!. Eerst even afwachten waarmee de nieuwe coalitie gaat komen. Op geleide van ons verkiezingsprogramma kunnen we dan beoordelen wat we aan beleid zullen steunen en waar we bedenkingen bij hebben. Normaliter bereik je meer door mee aan het stuur te zitten. De nu beoogde coalitie heeft een krappe meerderheid en met sterke oppositie van rechts en links kunnen we vast nog onze invloed in voldoende mate zichtbaar maken. Hoe dat het beste te doen ga ik graag leren. En alle tips daarvoor zijn van harte welkom!
Groen – Duurzaam – Sociaal blijven de thema’s voor onze politieke inzet vanuit de richtingwijzers van mijn partij en het programma dat de leden hebben vastgesteld. Daar gaan we dus voor rekening houdend met actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten.

Nu eerst energie en focus op Europa: want er zijn weer EU verkiezingen. Een sterk Europa is en blijft nodig. Ook daar zal ik me voor blijven inzetten!
IMG_4623

Eervol weer als Statenlid aan de slag

Een nieuwe Statenperiode breekt deze week aan.
ac5e785c-c620-432c-9dfd-16eac1f865f2
Dank voor een stem op D66. Voor steun aan onze ambities voor een groen, duurzaam en sociaal Overijssel. Met 3 zetels in de Staten ga ik in een nieuwe fractie met veel energie en ambitie weer aan de slag. Samen met Kyra Selles en Renilde Huizenga vorm ik vanaf aanstaande donderdag de nieuwe fractie. Wat een steun hebben we gehad vanuit alle afdelingen van D66 Overijssel. Er is een goede campagne op straat en online gevoerd. Die inzet van een ieder heeft ons naar de 3 zetels gebracht. We nemen woensdag afscheid van onze Statenleden Gerrit van Hofwegen, Rob Wertheim, Jos Mooijweer en Mathijs Perton met een diepe buiging voor al hun inzet voor ons Overijssel. Het is en blijft een eer wederom bij te mogen dragen. Hartelijk dank voor ieders steun en stem.
0f8a7930-6dce-4de6-aa73-cbb8650584a6