Verpleegkundigen en verzorgenden moeten een eigen CAO

Verpleegkundigen en verzorgenden zetten zich elke dag in voor de ander. Ga op 17 maart “even” aan jezelf denken. En stem voor meer professionele ruimte. Stem op je (ex)collega Wybren Bakker D66 plek 43. Ik zal me als verpleegkundige (NP), voormalig directeur van NU’91, en eerder bestuurder in de zorg te Amsterdam, Zutphen en Zwolle inzetten voor maximale professionele ruimte voor verpleegkundigen en verzorgenden. Naast o.a. een beroepscode, beroepsprofiel, professionele standaarden en een kwaliteitsregister, moet er ook een eigen V&V CAO komen.

Op 16 augustus 1978 begon ik mijn carrière als verpleegkundige in de zorg. En nu ruim 40 jaar later ben ik nog steeds in de zorg werkzaam als toezichthouder bij diverse organisaties. Aan acties voor betere beroepsvoorwaarden voor zorgpersoneel deed ik volop mee. NU’91 werd opgericht en al snel werd ik directeur van die unieke beroepsvereniging. We knokten op straat, binnen instellingen, in Europa, bij kabinet en Tweede Kamer en aan onderhandelingstafels voor betere salarissen maar ook voor beter zorgonderwijs, meer zeggenschap over het vak, focus op kwaliteit en genoeg tijd voor mensgerichte steun aan onze patiënten/cliënten. We noemden die set aan issues: “beroepsvoorwaarden”.

Anno 2021 is het tijd voor betere beroepsvoorwaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden. Geld alleen is niet goed genoeg. Nu gaat de politiek er niet direct over maar ze heeft wel invloed en kan helpen het pad naar een nieuwe eigen cao te effenen. D66 ziet de noodzaak en spoort partijen aan te komen tot een autonome V&V CAO. De beroepsvereniging steunt deze koers.

D66 heeft al decennia hart voor de zorg en dat is, na o.a. Els Borst, met de recente inzet van Vera Bergkamp, Pia Dijksta en Rens Raemakers door de samenleving gezien en is gewaardeerd. In maart is er weer een moment. Het moment van kiezen. D66 heeft weer meerdere zorgprofessionals op de lijst staan.

Geef zorg je stem. Daarom Wybren Bakker #43

 

Helaas: recht van burgeramendement met 24 tegen 22 voor in Overijssel verworpen

 

Statenzaal van de Provincie Overijssel leeg

Overheden die menen dat ze inwoners bij de democratie willen betrekken zijn er volop, overheden die de daad bijhet woord voegen zijn dunner bezaaid. Dat bleek ook maar weer eens in de Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 januari werd het D66-voorstel voor het ‘recht van burgeramendement’ in stemming gebracht en de coalitie van CDA, VVD, PvdA, CU en SGP, aangevuld met oppositiepartij PvdD,  en daarmee een meerderheid, blijft de 100% macht toch liever geheel bij zichzelf houden. 

Recht van burgeramendement

Het ‘recht van burgeramendement’ biedt inwoners die zich organiseren rondom een onderwerp dat hen raakt de mogelijkheid om bij een voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) met wijzigingsvoorstellen te komen. Dat zogenoemde amendeerrecht is binnen ons democratisch stelsel tot nu toe alleen voorbehouden aan de politieke volksvertegenwoordigers. Maar met het recht van amendement krijgen ook inwoners – los van politieke partijen – het recht om mee te praten.

Instrumenten van participatie

Dit voorstel draagt dan ook substantieel bij aan de bestaande instrumenten van participatie. Ook op het einde, bij de behandeling van voorstellen in de Staten, schenkt dit plan inwoners het recht om mee te doen. Als inwoners een kwart van de kiesdrempel, zo’n 550 handtekeningen, op korte termijn bijeen weten te brengen en een wijzigingsvoorstel indienen, dan heeft dat de kracht van een amendement waarover Provinciale Staten kan stemmen.

Inwoners buiten besluitvorming houden

Het argument dat de invoering van deze vorm van burgerparticipatie te omslachtig zou zijn, zoals in de wandelgangen van het Provinciehuis gefluisterd wordt, kan meteen van tafel. Dit voorstel is grondwettelijk, vergt geen geld en versterkt juist het meedoen. En toch lijken veel andere fracties op de rem te trappen als het gaat om het versterken van de democratie en het betrekken van inwoners bij de provinciale besluitvorming. Tijdens de bespreking van het voorstel in de commissie kwamen argumenten op tafel zoals: ‘voegt niks toe, is onnodig’, ‘inwoners weten ons als fractie wel te vinden’ en ‘we hebben al instrumenten voor meedoen’. Maar geen van de argumenten snijdt hout of geeft een inhoudelijk argument om inwoners buiten de besluitvorming te houden.

Niemand heeft iets te verliezen

D66 ging in de Statenvergadering nogmaals proberen meer politieke partijen achter het voorstel ‘recht van burgeramendement’ te krijgen. Want niemand had iets te verliezen. We boden inwoners die zich belanghebbende voelen door een Statenvoorstel juist een nieuw instrument om mee te doen. En niet alleen voor spek en bonen, maar echt tot in en bij de finale behandeling van het voorstel in de Staten van Overijssel. Helaas. Het lukte nu net niet.

Van D66 mag u nieuwe voorstellen voor het versterken van onze democratie verwachten. Wat dacht u van een burgerforum? Een digitale raadpleging? Een jongerencommissaris? Een correctief bindend referendum?

We blijven natuurlijk doorgaan.

Wees in en buiten de Staten een beetje meer lief voor elkaar.

Het klimaat gaat ons als D66’ers zeer aan het hart. Dat geldt ook voor het politieke klimaat. Want ook daar gaat het niet goed mee. Zeker niet in Overijssel. Het politieke klimaat in de Staten blijft gelukkig beheerst door de voorzitter en ook al zijn toon en woordkeuzes wellicht hard, er is altijd een voorzitter die de orde bewaakt.

Buiten in de publieke arena is er geen marktmeester en worden sociale media benut als manieren om standpunten uit te dragen en/of helemaal los te kunnen gaan. Die vrijheid is van groot belang. Alleen ook dan kan het collega’s diep raken in hun menszijn en dat schaadt het politieke klimaat binnen de Staten van Overijssel en de beeldvorming erbuiten. En die beeldvorming wordt helemaal te grabbel gegooid als volksvertegenwoordigers zich racistisch uitlaten. En als zij scheldwoorden gebruiken gericht op de persoon. Dat kan nooit. Niet in de openbaarheid, maar ook niet in besloten appgroepjes onderling.

Zorgvuldig omgaan met collega’s

Recent vertelde een collega vanuit onze Staten dat ze zich zorgen maakt over het zorgvuldig omgaan met elkaar als collega’s. Want, kan ze zich nog gewoon uiten over een onderwerp? Kan ze nog vrijuit haar mening geven? Kan ze er nog vanuit gaan dat ze na een debat niet als mens op sociale media te grabbel wordt gegooid? Kan ze dat nog vrij zonder dat er karaktermoord op haar wordt gepleegd? In onze fractie weten we dat niet zeker. En dat schaadt de kwaliteit van het debat, de mogelijke besluiten en de democratie als geheel.

Woorden hebben gevolgen

Statenleden die andere Statenleden wegzetten. Niet op de inhoud, maar als mens. Het is gemakkelijk om op sociale media zoals Twitter negatieve kwalificaties over je politieke tegenstander te plaatsen. Maar woorden hebben gevolgen. Het gaat ons niet alleen om gevoelens die gekwetst worden – ook al is collegialiteit onderling zeer belangrijk – maar het gaat vooral óók om de ondermijning van de democratische principes die er vanuit gaat. In het openbaar elkaar met argumenten willen overtuigen, respect hebben voor overwegingen van anderen en de dialoog inzetten als middel om met zoveel mogelijk partijen verder te komen.

Aangesproken

We willen aan politici die zich aangesproken voelen vragen. Vinden jullie dat het lekker gaat? Dat je op sociale media op deze manier uiten het belang van jullie achterban dient? Is dit nou écht opkomen voor de ongehoorde groep Nederlanders waarvoor jullie zeggen te vechten? En wat heeft het dan opgeleverd? En wat draagt het bij aan Overijssels noaberschap? Toch helemaal niks constructiefs? Alleen veel rumoer, veel ruis en veel onnodige energie. En collega’s die zich gekwetst voelen.

Doe een beetje meer lief

We zijn geen moraalridders. Wij hebben niet het primaat van weten wat goed of fout is. Wel willen we graag bijdragen aan een goed debat, in volle vrijheid zonder risico’s van persoonlijke aanvallen. Wat onze fractie betreft praten we daar in de Staten nog eens diepgaand over door. Het minste wat we nu vragen is: doe een beetje meer lief naar elkaar dan bereiken we uiteindelijk meer voor de kiezers én voor Overijssel. Daarvoor zitten we in de Staten van Overijssel.

 

Pachtbeleid provincie naar duurzaam!

Als woordvoerder Natuur en Landbouw vraag ik namens onze fractie al enige jaren meer aandacht voor een gezonde bodem, een landbouwbodem zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen, minder tot geen kunstmest en met veel organische stof. Dit is goed voor de biodiversiteit. Maar vraagt ook heroverwegen van criteria en meebewegen van de provincie bij uitgifte en prijsbepaling van (tijdelijke) grond die zij uitgeven. We dienden al diverse moties in om als provincie zelf het goede voorbeeld te geven en bij verpachten voorwaarden te stellen waaronder: geen gifgebruik!

Eerder deze maand heb ik meegedaan aan een bijzondere Zoomsessie “kennisdialoog duurzaam grondgebruik, landbouwgrond in Overijssel”. De provincie is op grond van diverse moties aan het onderzoeken hoe ze haar (tijdelijke) pachtgronden duurzamer in de markt kan zetten. Een dertigtal wetenschappers, boeren, pachters en verpachters en enkele Statenleden waren digitaal bijeen.

Cijfers over het landbouwareaal in Overijssel;

  • Grasland 143.000 ha
  • Mais 35.500 ha
  • Akkerbouw 13.900 ha
  • Overige 2.900 ha

Overijssel heeft 3500 ha in tijdelijk eigendom, waarvan 1500 ha als projectgronden en 2000 ha als rest/ ruilgronden. In totaal gaat het daarbij om 2750 ha agrarische gronden die ze elk jaar uitgeeft: maximaal 3 jaar achter elkaar aan dezelfde pachter. Bij gunning geldt een afstandscriterium van 5 kilometer, dus hoe dichterbij de tijdelijke grond je woont hoe meer kans je maakt. Er zijn geen duurzaamheidscriteria.

In deze sessie werd het model Brabant gepresenteerd: iedere ondernemer kan een bieding doen op prijs x duurzaamheidscore. Dat leidt tot de beste pachter. Ook is de eenjarige pacht als vast criterium losgelaten en streeft men inmiddels naar 6 jarige pacht met recht van opzegging. Om de provinciale doelen te behalen zijn als algemene grondslag voor duurzaamheid opgenomen: geen intensieve teelten (bollen, lelies enzovoort); verbod op gebruik glyfosaat en actief beheer en onderhoud landschapselementen. Drie criteria waar elke aanbieder zich aan dient te houden. Hoe meer je doet voor duurzaamheid hoe “lager” de pachtprijs kan zijn om toch als beste aanbieder uit de bus te komen.

Het resultaat? Iedereen doet mee. Provinciale en agrarische doelen komen zo samen. Er is veel belangstelling voor deze werkwijze en er is geen “gedoe” omdat ieder de criteria erkent. Op het einde werd duidelijk dat ook Overijssel wellicht deze manier van uitgeven van tijdelijke grond ter hand kan nemen. Bij geen enkele aanwezige was daar bezwaar tegen.

Gaan we dan eindelijk ook in Overijssel tenminste de eigen gronden duurzaam verpachten? 2021 het jaar van de waarheid!

Stem als D66 ook Overijssel naar Den Haag.

Het is even zoeken, maar de aanhouder wint; op plek 42 van de kandidatenlijst van D66 voor de komende Kamerverkiezingen staat de eerste Overijsselaar. Het is fractievoorzitter Wybren Bakker van de Statenfractie in Overijssel. Natuurlijk wil de politicus uit Diepenveen meer. “Ik vind het echt al eervol dat ik op de lijst sta. De meeste stemmers op D66 zitten op dit moment nu eenmaal in het westen. Ik wil heel graag dat het er ook wat meer uit het oosten worden.”

Zijn eerste inzet was om te proberen sowieso op die lijst te komen. “Er zijn honderden mensen die daar graag op willen staan. Ik vind het echt al eervol dát ik op die lijst sta. Nu moet ik kijken hoe ik D66-leden kan stimuleren mij toch wat hoger te zetten.” Bakker erkent dat Overijssel niet rijkelijk bedeeld is op de lijst. “Mensen moeten ook willen, dat is stap één. Het gaat om achtergronden van mensen, levenservaring, kennis. Je moet er de tijd voor hebben en willen nemen. Het risico blijft dat het platteland van Overijssel onvoldoende vertegenwoordigd is in de Kamer en daarom moeten we ook meer Overijsselaars richting Den Haag sturen.”

De voorzitter van de D66-Statenfractie wil ervoor gaan. “Ik heb die tijd en wil ervoor knokken. Ik doe gewoon graag mee. Prioriteit blijft mijn fractievoorzitterschap En gaan voor het beste voor Overijssel. Maar als ik dat straks op een andere plek zou kunnen doen, dan is dat alleen maar eervol en dan ga ik daarvoor.”

(met dank aan de redactie van RTV oost)

Nieuw DELTAPLAN nodig: “water behouden”.

Ik fiets veel. Dit jaar zal dat rond de 12.000 km zijn.

Een van mijn favoriete routes blijft langs rondje langs de IJSSEL: van Deventer naar Kampen en terug of van Deventer naar Doesburg en terug. De IJSSEL is voor mij de mooiste rivier in Nederland. Als er (te) hoog water in de IJSSEL is, zijn inmiddels overal fraaie overloopgebieden gerealiseerd en daarbij is ook veel natuurkwaliteit in de uiterwaarden toegevoegd. Dat programma heet “Ruimte voor de rivier”.

Maar wat meer en meer blijkt is dat er veel te vaak een tekort aan water ontstaat. De IJSSEL staat regelmatig heel laag. Zelfs in november is ook het grondwater in Overijssel nog niet op niveau. Er moet een nieuw deltaprogramma komen. Namelijk een plan voor: “water bewaren” of “water vasthouden”. Droogte is meer en meer een economisch risico. En de tekorten aan drinkwater nemen ook toe.

Hoogste tijd voor aanvullende maatregelen. Op veel meer plekken moet waterbuffering plaatsvinden en HET weg laten lopen van water via oa de IJSSEL moet minderen! Een punt dat zowel op provinciaal als landelijk niveau meer aandacht moet krijgen. En dat moet natuurlijk in nauwe afstemming met de waterschappen.

Een paar zaken die elke inwoner NU al kan doen?

-vang regenwater op en gebruik dat voor planten water geven;

-haal tegens uit de tuin zodat regenwater in de grond kan zakken en niet in het riool komt;

-wees een beetje extra zuinig met (drink) water.

Samen doen!

Wybren en Sonja Overijsselse kandidaten voor Tweede Kamer

De advieslijst van D66 is bekend!   

D66 maakte vandaag 11 november de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 bekend. Het gaat om een voorlopig advies waarover de leden van de partij nog kunnen stemmen. Met Sonja Paauw en Wybren Bakker staan er twee kandidaten uit Overijssel tussen die zich al jaren als volksvertegenwoordigers inzetten voor een betere toekomst.

Eervolle plek

“Een eervolle voorlopige plek op de interne advieslijst” reageert Wybren Bakker, Statenlid en fractievoorzitter van D66 Overijssel, op het nieuws. Met zijn huidige functie blijft hij voluit doorgaan en onze provincie heeft een vaste plek in zijn hart: “Ik hoop dat vele leden mij hoger op de lijst plaatsen zodat ik de belangen van Overijssel en haar inwoners ook in de Tweede Kamer mee kan nemen. Ik blijf me hoe dan ook inzetten voor Overijsselaars, en misschien straks ook voor alle Nederlanders.”

Zuinig op onze leefomgeving

Bakker ziet Nederland als één metropool waar stad en platteland elkaar afwisselen: “De prachtige kwetsbare buitenruimte dwingt tot een duurzame, natuurinclusieve economie. Daarmee moet ook op langere termijn wonen, werken en ontspannen in en met de natuur mogelijk blijven.” Voor Bakker is D66  dé partij die zich richt op het verbinden van mensen, belangen en collectieve opgaven. Hij zet zich ervoor in dat schone lucht, fris water en een gezonde bodem als levensbehoeften beschermd blijven.

Democratie hoog in het vaandel

Ook Sonja Paauw, momenteel fractievoorzitter in Zwolle, is opgetogen: “Een hele eer om op de lijst te staan. Ik hoop dat ik vanuit Overijssel een mooie bijdrage kan doen aan het succes van D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen. Het is belangrijk dat iedereen in Nederland perspectief op een mooie toekomst heeft en ik geef daar vanuit mijn partij graag invulling aan: progressief, liberaal en bovenal vanuit medemenselijkheid.”

Cultuur in Overijssel

Punten waar de Zwolse zich hard voor maakt zijn onder anderen democratie en de schoonheid van het (stedelijk) landschap. Paauw vindt dat de overheid veel meer ideeën en creativiteit uit de samenleving tot bloei kan laten komen. Ook zet zij zich in voor een sterke culturele sector in Overijssel. “Er moet meer oog voor kunstenaars en het culturele aanbod buiten de randstad komen vanuit het Rijk. Mijn positie op de kandidatenlijst biedt een mooie kans om daar aandacht voor te vragen.”

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Wybren Bakker, kandidaat/fractievoorzitter D66 Overijssel: 06 48788744

Sonja Paauw, kandidate/fractievoorzitter D66 Zwolle: 06 27450969

Hans de Vries, politiek secretaris D66 Overijssel: 06 31972293

 

Warm welkom Sigrid Kaag als nieuwe partijleider van D66

 

Vandaag hoorde ik in Papendal Sigrid Kaag haar eerste toespraak aan de leden van D66. En in de kranten en sociale media natuurlijk de media campagne die dat mooie moment ondersteunde. Nederland maakt kennis met een powervrouw. Na prinsjesdag start de 2e Kamer campagne. Ik zal daar van harte aan meedoen. Gemotiveerd oa door onderstaand citaat.

Uit de Abel Herzberg Lezing 2018 door Sigrid Kaag

“Mensen kunnen niet worden gereduceerd tot één kenmerk van hun wezen. Tot “de kosmopoliet”. “De immigrant.” “De moslim.” “De jood.” Identiteitspolitiek kan funest uitwerken. Dat heb ik als VN-diplomaat van dichtbij gezien. Maar belangrijker nog: het is de belangrijkste les van de 20e eeuw. Als we ons onzeker voelen, kan het comfortabel zijn onze “eigen” stam op te zoeken. Maar als dit verwijdering van anderen betekent, leidt dit tot uiteindelijk tot segregatie. Tot ontmenselijking. Dat is ook de les van de Shoah. En 1 ding weet ik zeker: op het kabaal van de stem van de angst voor de ander, kan stilte niet het antwoord zijn.De stem van redelijkheid, respect en tolerantie zal altijd als tegengeluid moeten worden gehoord. In de politieke arena. In het maatschappelijke debat. En ook in de huiskamer en in het café. Wij mogen het niet onweersproken laten. Stilte is dan levensgevaarlijk”.

Beetje dom: glyfosaat mag in Overijssel nog steeds

Ruim 2 jaar bezig met het komen tot een verbod op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Elke keer blijf ik er in de Staten op hameren met deze troep te stoppen vanuit gezondheidsmotieven. Diverse studies wijzen er op dat bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson sterk toeneemt bij en rondom het gebruik van bijvoorbeeld glyfosaat. De gezondheidsraad heeft recent een rapport uitgebracht en wijst op de noodzaak het “voorzorgsbeginsel” toe te passen. Met andere woorden: overheid bescherm uw inwoners want er is een (te) groot risico. Daarom recent weer vragen aan GS gesteld. Vandaag kwamen de antwoorden. De coalitie van CDA,VVD,PvdA, CU en SGP doen nog steeds niks en wachten op berichten van de landelijke overheid.

Maar niet getreurd. Het Kabinet komt binnenkort met een standpunt. Ik hoop oprecht dat daar de wil bestaat om een einde te maken aan dit gifgebruik. Mijn landelijke lijnen zal ik blijven inzetten dat voor elkaar te krijgen!

Beantwoording vragen D66 nav rapport vervolgadvies gewasbescherming en omwonenden