Beleidsregels stikstof brengen boeren nog niet tot rust

Deze week kwamen de nieuwe provinciale regels uit die meer dan relevant zijn voor de boeren. Overijssel had de beleidsregels alleen voor de boeren niet geldig verklaard en dus moesten er nieuwe landelijk door de provincies en ministerie gedragen regels komen. De boeren waren boos en de minister en de provinciale gedeputeerden knutselden net zo lang aan nieuwe regels waarna ze inschatten dat de boeren met deze nieuwe regels dan niet weer met een trekker de boel platleggen. Of dat gaat lukken? Het kan nog steeds een sobere kerst worden!

De beleidsregels zijn (bijna) helemaal helder. Je mag als boer als je wilt gewoon blijven boeren maar als je in nabijheid natura2000 gebied woont heb je groot risico dat er wat (aanvullends) moet gebeuren. De uitstoot van stikstof moet daar omlaag. Waarom? Onze nationale kwetsbare natuur staat er slecht voor. Dat komt oa door teveel uitstoot van schadelijke stoffen uit de dierhouderij. Dus logisch dat er rondom die gebieden bijzondere maatregelen nodig zijn. Ik stel me voor dat er tenminste 5 kilometer om een natura2000 gebied een bijzondere status zal gelden. Als boer kun je hulp krijgen om je bedrijfsmodel te wijzigen of uitgekocht worden. Acties als het blokkeren van toegangswegen, distributiecentra, vliegvelden, zorgen er naar mijn mening uiteindelijk voor dat er minder geld beschikbaar komt voor steun aan de boeren. Boeren pas op: blijf gericht op de consument. Die kan u redden door meer geld uit te geven voor uw producten!

Boeren krijgen in de nieuwe beleidsregels perspectief maar bij extern salderen is het nog steeds inleveren van ruimte. 30% reductie is daarbij nodig. De precieze uitwerking daarvan komt in februari 2020. Ik ben blij dat er nu koers is gezet. Er is een eerste start met een forse ingreep in de landbouw en versterking van de natuur. Elke boer die daaraan bij wil dragen is van harte welkom om vooral door te boeren. Er zijn vele voorbeelden in Overijssel waarbij natuur en landbouw prima samen blijken te gaan en er ook een volwaardig verdienmodel voor de boer bestaat.

Klimaatakkoord is kans voor inwoners in Overijssel

alternative-alternative-energy-clean-159397Nederland heeft als eerste land een klimaatakkoord opgesteld. Gemeenten, provincies en waterschappen geven mee uitvoering aan dit plan. In Overijssel gaan gemeenten in twee regio’s (Twente en West-Overijssel) samenwerken. Aan projecten die de gemeentegrenzen overschrijden en slimme ruimtelijke oplossingen ontwikkelen voor wonen, natuur, ondernemen en (duurzame) infrastructuur.

Noaberschap
D66 Overijssel steunt het klimaatakkoord, vooral om de kansen voor inwoners, ondernemers en de natuur. Dat vergt moed van alle partijen maar bovenal een proces dat bijdraagt aan draagvlak en nieuw nabuurschap. En daar is Overijssel sterk in. We helpen elkaar in Overijssel. Dat is al eeuwen zo geweest. Noaberschap 2.0. En dat kan de transitie die nu nodig is alleen maar versnellen.

Energiemodel
Nederland en Overijssel kunnen koploper zijn en nieuwe banen creëren, nieuwe innovaties op de markt brengen en mee mondiaal bijdragen aan het verlagen van de uitstoot. Wij zijn de makers van een nieuw energiemodel, een andere manier van vervoer, met comfortabele woningen. Onze ondernemersmentaliteit draagt bij aan schone lucht, schone grond en schoon water. Laten we Overijssel koploper maken. Er is zoveel potentie en kennis in de provincie en er zijn zoveel organisaties al aan de slag. Die krachten moeten we bundelen, benutten, aanjagen en steunen.

Investeren in de toekomst
Waarom? Omdat we gezondheid voor alle inwoners centraal stellen! Dat is onze collectieve opdracht. We putten door ons gedrag de aarde te veel uit en stoten met elkaar enorme hoeveelheden foute stoffen in de lucht, op de bodem en in ons drinkwater. Wie nu leeft dient nu tijd en geld te investeren in de gezondheid voor huidige en toekomstige generaties. Dat vergt dus investeren. Dat vraagt geld.

Lokale power
Laten we zorgen dat investeren uiteindelijk leidt tot goed renderen. Door isolatie (en ventilatie) zorgen we voor betere luchtkwaliteit in woningen en bedrijfspanden. Door elektrisch vervoer (bussen, auto’s, scooters) vervangen we vieze uitstoot. Door meer inzet op trein- en fietscombinaties maken we mobiliteit natuurvriendelijker. Door nieuwe stalsystemen en grondgebonden natuurinclusieve kringlooplandbouw gebruiken we grondstoffen circulair. Met maatregelen zoals statiegeld voor blik en plastic, duurzaamheidseisen bij subsidies en informatiecampagnes dragen we bij aan een schonere natuur. Als het aan D66 Overijssel ligt gaan we snel aan de slag en moeten we alle inwoners daarbij ondersteunen. Met kennis en advies, voorfinanciering samen met o.a. banken, subsidies, fondsen en menskracht.

Energiecorporaties
Uniek in Overijssel zijn de vele energie-coöperaties. Groepen inwoners die samen aan de slag zijn gegaan voor een duurzame leefomgeving met een gezamenlijke investering in bijvoorbeeld een windmolen, een zonnepark, isolatie, zonnepanelen op daken, inregelen van de cv’s, deelauto’s, de buurtbatterij, watertappunten, elektrische oplaadplekken voor auto’s, fietsen, etc. Deze initiatieven tonen al vele jaren niet alleen dat het kan, maar ook dat het werkt! Laten we de kracht van al die lokale power benutten en groots blijven handelen. Dat vraagt steun van gemeenten en de provincie. Zij hebben de kennis en de regiemacht. Bijvoorbeeld om warmtenetten, duurzame energieopwekking uit mest en andere nieuwe technologieën beschikbaar te krijgen voor wijken en buurtschappen.

De duurzaamste provincie
Samen maken we zo Overijssel, de tuin van Nederland, klaar als duurzaamste provincie en blijft Overijssel de provincie waar het geweldig goed wonen, werken en recreëren is. Stap voor stap, wijk voor wijk, huis voor huis. Maar altijd voor iedereen en met iedereen. Als noabers zijn we samen sterk. Voor ons Overijssel.

“Klimaat” en “Biodiversiteit” zijn “hot” in 2019

Biodiversiteit zwaar onder druk aldus “Parijs”. biodiv fraai

Zien we minder vogels, vlinders, bijen? Minder olifanten, leeuwen en tijgers? Gelukkig is de wolf terug in Nederland. Eerder beleefde ik dat als een succes voor versterking van de biodiversiteit. Ik herzie dat standpunt. Ja, ik ben nog steeds blij dat de wolf weer terug is maar dat kan niet meer leiden tot de conclusie dat onze biodiversiteit er op vooruit is gegaan. Blijkend uit intensieve studies die recentelijk inzichtelijk zijn gemaakt valt me op dat grootte wel degelijk er toe doet. De opvallende verschijningen als de Afrikaanse olifant (het grootste landdier ter wereld) doet het bij het publiek veel beter dan een kevertje die op uitsterven staat. Allebei zijn ze van levensbelang.

Juist de rijkdom van de ongekende hoeveelheid planten en dieren zorgt voor een ecosysteem waar ook wij als mensen voordeel van hebben. De enige noodzaak is dat wij dan ook goed voor de aarde zorgen. De komende maanden zal “biodiversiteit in Overijssel” op de agenda staan. Op mijn verzoek heeft de provincie een overzicht gerealiseerd. Dat ligt, tezamen met het mondiale rapport over biodiversiteit en de WNF living planet index 2018, voor ter bespreking in de Staten van Overijssel. Doen we het goed? Waar moet het anders? Welke acties volgen? En wat moet of mag het kosten. Voor een nieuw college de opgave om effectief te investeren in versterking van de biodiversiteit. Juist in Overijssel: de tuin van Nederland.

Het rapport van Parijs is hier te vinden: https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/spm_unedited_advance_for_posting_htn.pdf

Help de aarde te koelen. Plant een boom in 2019!

Klimaatverandering is gaande. We kunnen dat niet meer ontkennen (ook al wil een enkeling die nog onder een steen woont dat wel blijvend proberen). Zelfs die zal straks wakker worden door de dagelijkse gevolgen van natter, kouder, warmer, droger weer. We hebben gezien hoe droogte impact heeft in de lange hete zomer van 2018.

Een van de eenvoudige oplossingen is het planten van een CO2 opnemende boom. Dat betekent bijvoorbeeld een naaldboom. Die neemt het meeste op. Maar je kunt ook voor bijvoorbeeld een Eik kiezen. Groeit langzaam, gelijk wel vogelnestjes voor de koolmezen plaatsen zodra het kan zodat je geen eikenprocessierups gedoe krijgt omdat deze vogels de rupsen eten.
Overigens nemen ook eendenkroos en suikerbieten veel CO2 op.
Waarom pleit ik dan toch voor het planten van een boom?

Omdat we meerdere slagen zo maken: we halen CO2 uit de lucht, vergroten het groen in de omgeving (dat voor verkoeling zorgt), en we leveren meer mogelijkheden voor versterking van de biodiversiteit (vlinders, insecten, vogels, enzovoort vinden in een boom een plek). En groen is gezond, groen doet goed, groen in je wijk maakt mensen (meestal) blij. Dus: plant een boom, ga met de buurt in gesprek, doe het samen in de wijk in overleg met natuur en milieuorganisaties en ook jij draagt zo bij aan verbetering van ons klimaat. bomenplant

Stop op uitbreiding geiten in Overijssel

Geitenhouderijen in Overijssel mogen met ingang van 28 september 2018 niet meer uitbreiden. Ook mogen nieuwe bedrijven zich niet meer vestigen en is het omzetten van een agrarisch bedrijf naar een geitenhouderij ook niet meer toegestaan. Verder mogen bedrijven ook niet meer geiten aan houden dan dat ze op dit moment hebben. Ondanks dat diverse provincies een stop hadden afgekondigd zette ik in op:
1 inzet van het adviserende kwaliteitsteam met toevoeging op gezondheidsfactoren;
2 de agrosector moet zelf beheersing laten zien hangend dieper onderzoek;
3 er mag geen merkbaar waterbedeffect (verhoogde aanvragen / uitbreiding omdat het elders is verboden) plaats vinden.

Toen bleek dat op grond van actuele informatie vanuit Gedeputeerde Staten duidelijk werd dat in Nederland een groei van 12% van geitenhouderrijen ontstaat en dit o.a. in Overijssel zal plaatsvinden was de conclusie: dat is teveel en moeten we voorkomen.
De sector kan zelf blijkbaar niet haar beheersing laten zien ondanks het risico dat ook hier een stop bij groei plaats kon vinden. Dat is teleurstellend. Met een sector afspraken maken leidt dus er niet toe dat ELKE boer zich ook in gaat houden als het echt nodig is. Toch dus het eigen gewin, het eigen belang lijkt dat weer voor te gaan.
Dus een stop voor in ieder geval 6 maanden. Ondertussen hoop ik dat dan de resultaten uit landelijk onderzoek openbaar zijn en dat eventueel aanvullende maatregelen bepaald kunnen worden of dat er een permanente stop / sanering van de sector nodig is. Het blijft ook nu al een forse maatregel die agrarisch ondernemers diep raakt. Dat is vooral zwaar voor ondernemers die juist meewerken aan verduurzaming van de sector en zich wel hebben kunnen houden aan natuurlijke ontwikkelingen binnen de gegunde vergunningsruimte binnen de geitenhouderij in Overijssel.
Helaas is nu een stop noodzakelijk.

Eervol: Lijsttrekker Statenverkiezingen maart 2019

Uit persbericht:
logo-D66

Met inwoners Overijssel vergroenen is belangrijk speerpunt
Statenlid en fractievoorzitter Wybren Bakker is door de leden van D66 gekozen tot lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019. Met ruim 85 procent voorstemmers spraken de Democraten online – via ‘e-voting’ – hun voorkeur uit voor Bakker.

Het regiobestuur informeerde vandaag de leden over de uitslag van deze interne verkiezingen. Regiovoorzitter Fokke Hoogland: “Wybren Bakker heeft de ervaring, het lef, de kennis en het netwerk en is een uitstekende vertolker en verbinder.”

Bakker: “Ik ben blij met het vertrouwen van de leden en hun bijna unanieme steun. Met de Statenfractie, gedeputeerde Annemieke Traag en de D66-afdelingen in de gemeenten gaan we graag de campagne in. D66 Overijssel zet blijvend in op een groen, gezond Overijssel waarin iedereen – ongeacht achtergrond of afkomst – mee kan doen en betrokken is.” Ook maakt D66 Overijssel zich hard voor meer directe invloed van Overijsselse inwoners op het beleid van de provincie. Wybren: “We gaan voor een duurzame toekomst met veel ruimte voor innovatie, want daar worden we (ook) economisch sterker door. Met topscholen die inwoners voorbereiden op nieuwe banen.” De nieuwe lijsttrekker ziet een toekomst met gasloos wonen, natuur in steden, voorrang voor de fiets, openbaar vervoer op maat en een provincie met gezonde lucht, bodem en water.

Bakker hoopt op een evenwichtige man/vrouw verdeling op kieslijsten en roept talentvolle toekomstige D66’ers op zich voor 15 september kandidaat te stellen.
D66 is coalitiepartij en met vijf zetels in de Staten van Overijssel vertegenwoordigd.

Initiatieven van inwoners stevig omarmen: samen doen!

Ik ben vanaf mijn 20ste lid van D66.
D66 staat voor een inclusieve samenleving, waar ruimte is voor iedereen om te zijn wie hij of zij is, waar talenten kunnen worden benut en waar uitgegaan wordt van de kracht van het individu, we ruimte geven aan initiatieven en we omkijken naar de ander. Dat doen we door een sociaal vangnet aan te bieden voor hen die hulp nodig hebben en door open te staan voor mensen die niet het traditionele levenspad bewandelen. Daarom ben ik D66 er!

D66 heeft vertrouwen in de kracht van lokale sociale verbindingen en geeft burgerinitiatieven graag de ruimte en invloed en zoveel mogelijk zelf de regie. Denk daarbij aan wijk- en buurtinitiatieven die bijdragen aan opwekking van (lokale) collectieve energie, verbindende creatieve cultuur, sport- en beweeginitiatieven gericht op gezonde levensstijl, de mogelijkheden voor mensen met een beperking de helende kracht van natuur te ervaren en initiatieven van buurtbewoners die een schonere leefomgeving bevorderen.

Dat alles vraagt meer geld en ruimte ook m.b.t. zeggenschap over beschikbare middelen. D66 wil voor 2019 extra geld in de begroting van de provincie verwerkt zien. Er zijn heel veel initiatieven en die moeten we stevig omarmen. Want samen maken we Overijssel sterker door ruimte te geven aan lokale initiatieven. De provincie moet daar haar verbindende en stimulerende rol krachtig in blijven vervullen.

Actieplan: stop afname vliegende insecten

Insecten zijn nodig voor bestuiving en staan mee aan de basis van de noodzakelijke biodiversiteit. Zonder insecten groeien er geen gewassen en blijven winkels leeg.

In de media is momenteel veel aandacht voor een recent gepubliceerd onderzoek waaruit blijkt dat 75% van de populatie vliegende insecten in en rondom natuurgebieden in Duitsland in enkele decennia zijn afgenomen. De Nederlandse situatie zal naar alle waarschijnlijkheid niet veel anders zijn. Al langer is bekend dat de biodiversiteit afneemt. Denk daarbij in Nederland aan bijvoorbeeld de afname van de bijenpopulatie en aan de afname van het aantal weidevogels. De oorzaken voor de dramatische afnamen van insecten is nog niet scherp. Maar een van de mogelijke oorzaken is het gebruik van pesticiden.

De EU spreekt thans over het wel of niet weer toelaten van Roundup. Een veel gebruikt onkruidbestrijdingsmiddel waar het (mogelijk ook nog kankerverwekkende) middel Glyfosaat in zit. Nederland wil het middel weer voor 10 jaar toe staan. Gelukkig is de EU daarmee nog niet akkoord gegaan. Er is echter nog zeker een risico dat het nog 3 of 5 jaar toegelaten wordt. Binnen enkele weken spreekt de EU daar wederom over. Inmiddels zijn diverse publieksacties vanuit verontruste burgers en / of natuurorganisaties gaande om een verbod te realiseren.

D66 Overijssel heeft vorige week over het gebruik van glyfosaat mondelinge vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. Want wat kunnen wij in Overijssel doen? We zijn niet het bevoegde gezag om pesticide gebruik via regelgeving in Overijssel te wijzigen. Maar dan nog kunnen we in Overijssel veel doen!

D66 Overijssel zet m.b.t. de zorgelijke afname van vliegende insecten in op:

  • Zet maximale politieke druk om te komen tot een stop op de verkoop van Roundup aan particulieren;
  • Zet maximale politieke druk om te komen tot een stop op het gebruik van Glyfosaat (bestanddeel van RoundUp) in de landbouw;
  • Ga in Overijssel met de landbouwsector en natuurorganisaties aan de slag om te komen tot alternatieven: benut het Agro&Food lab;
  • Blijf inzetten op vergroening van landbouw met oog voor natuur en landschap (natuurinclusieve- en kringlooplandbouw);
  • Geef als Provincie het goede voorbeeld met natuurvriendelijk groenbeheer;
  • Stimuleer gemeenten en maatschappelijke organisaties tot het vergroten van het areaal bloemrijke bermen en parken en realiseer wijziging van maaibeheer ten gunste van de natuur;
  • Licht inwoners samen met gemeenten en waterschappen voor over het effect van pesticiden op planten, dieren, mensen en waterkwaliteit;
  • Kom als provincie met een plan gericht op verminderen van de afname van de weidevogels!

Deze maanden wordt gewerkt aan de natuurvisie van Overijssel. In december is de behandeling in de Staten van Overijssel. Zeker is nu al dat een vette (financiële) plus voor behoud en de versterking van de natuur noodzakelijk is!h

Resultaten regenboogsymposium Overijssel 11 okt 2017

Regenboogconferentie over belangen LHBTI

Iedereen doet mee in Overijssel!

Op woensdag 11 oktober jl. was het Coming Out Dag, de dag waarop aandacht is gegeven voor de belangen van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en personen met een intersekse conditie. Maar hoe zorg je
in het dagelijks leven dat LHBTI-ers ook echt worden geaccepteerd? Daarover hield de provincie Overijssel op vrijdag 6 oktober jl. de Regenboogconferentie in het Landstede Sportcentrum in Zwolle. Gemeenten, clubs, instellingen en bedrijven deden mee. Duidelijke conclusie: met alleen een regenboogvlag hijsen ben je er niet!

In Overijssel doet iedereen mee. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het nog niet, zei Commissaris van de Koning Ank Bijleveld bij de opening van de Regenboogconferentie. De tolerantie neemt eerder af dan toe, homo’s durven op straat lang niet overal hand in hand te lopen, uit de kast komen is nog lang niet in elk huishouden makkelijk. Daarom is bewustwording zo belangrijk. ,,Luisteren en van elkaar leren”, zoals de Commissaris het noemde. En daarvoor was voldoende gelegenheid op de Regenboogconferentie. De deelnemers konden meedoen aan workshops met thema’s als LHBTI op de werkvloer, op school, bij sportverenigingen. Maar er was ook voorlichting over hoe een gemeente goed beleid kan maken, over veiligheid en over diversiteit in de zorg.

Voorzitter Rob Philip van het COC Deventer benadrukte dat Overijssel zelfs volgens de meest conservatieve schatting van 6 procent van de bevolking al 123.000 LHBTI’ers telt. Maar onder jongeren sluit 44 procent niet uit zulke gevoelens te hebben, en 28 procent van de volwassenen. Er is dus nog veel werk te verzetten voor heel veel mensen. Bijvoorbeeld voor ouderen in tehuizen die om hun geaardheid worden buitengesloten, voor jongeren die op school worden gepest, asielzoekers die geen leven hebben omdat ze anders zijn. Maar ondertussen kampt het COC, dat drie afdelingen heeft in de provincie, met een enorm tekort aan vrijwilligers voor alleen al de wettelijk verplichte voorlichting op scholen.

Bij veel gemeenten wordt woensdag weer de regenboogvlag gehesen. Ook in Enschede, officieel Regenboogstad. Maar daarmee ben je er niet, benadrukte wethouder Patrick Welman. ,,De gemeente faciliteert, maar de partners doen het meeste werk. We werken samen aan een stad waar iedereen meedoet en veilig kan leven. Samen met het COC maar ook met onder andere Saxion, politie, GGD, Alifa en café Stonewall. Ook in financieel zware tijden is de ondersteuning hiervan eigenlijk bij ons nooit een discussie’’.

In de workshops confronteerden Roze in Blauw, Artikel 1, COC, Roze 50+, Diversiteit in Bedrijf, Movisie en NOC*NSF de deelnemers met alledaagse problemen. Vooral het wegnemen van onwetendheid en vooroordelen is nog een hele klus, waarmee je zeker niet op één Coming Out dag klaar bent. Maar, zoals de Commissaris benadrukte: de bewustwording is volop aan de gang, ook bij de provincie.

Daphne Wittenberg, COC voorlichter uit Dalfsen:

,,Volgens onderzoeken accepteert 92 procent van de jeugd homoseksualiteit. Maar als ik voorlichting geef, merk ik dat veel scholieren meepraten met wat sociaal wenselijk is, maar dat het pesten toch gewoon door gaat. Daarom moeten we op scholen laten zien dat we er zijn, dat je bij ons terecht kunt. Helaas heeft het COC een groot tekort aan vrijwilligers om al die scholen te bezoeken. Daar zou de provincie wel in kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld met een wervingscampagne. In Zwolle hebben we nu met verschillende organisaties het project Think opgezet. Doordat daar ook GGD en Sense inzitten, komen we ook makkelijker binnen bij streng christelijke scholen. Dat zou eigenlijk in de hele provincie moeten’’.

Jerry Kroezen, artiest uit Enschede en acteur in voorstelling Anders is Hetzelfde voor scholieren:

,,Ik wil mensen aan het denken zetten. Daar helpt Anders is Hetzelfde heel goed bij. Want Nederland is open en tolerant maar ik hoor toch nog veel schrijnende verhalen over discriminatie. En dat mensen niet uit de kast durven komen uit angst hun familie kwijt te raken. Tolerantie is niet vanzelfsprekend en ook iets wat je moet bewaken, de wereld verandert razendsnel. Enschede is Regenboogstad en ik vind dat het bij ons heel goed gaat. Ik kan rustig door de stad fietsen, helemaal verkleed als Rainbow Janny. Dat kan echt niet overal. Er is nog veel te doen’’.

Laura van Beckhoven, transvrouw en actief in Gender Talent, reïntegratiebedrijf voor transgender personen:

,,Ik heb zelf ervaren hoe het kan gaan op de werkvloer als je transgender bent. Ik was leidinggevende maar ben gewoon weggepest. Kreeg werk totaal beneden mijn niveau, collega’s wilden niet meer met me werken, behandelden me als freak. Ik at tussen de middag in mijn auto, zo onveilig voelde ik mij. Ik ben niet de enige: 42 % van de transgenders wordt gepest en buitengesloten. Daarom ben ik me als vrijwilliger gaan inzetten voor Gender Talent, een reïntegratiebedrijf voor transgender personen. Het UWV stuurt transpersonen naar werk wat ver onder hun niveau ligt. Van werk word je gelukkig, zeggen ze dan. Maar waarom zou dat voor een transpersoon ineens werk van een lager niveau met minder salaris moeten zijn? Daar strijd ik tegen’’.

Patricia Achenbach, docent beeldende vorming en coördinator GSA (gay straight alliance) op scholengemeenschap De Waerdenborch in Holten:

,,School moet veilig zijn voor iedereen. Daarom moeten we dit onderwerp levend houden en bespreekbaar. Twee jaar geleden ben ik echt geschrokken toen we op school vroegen wat brugklassers en tweedeklassers zouden doen als ze van een andere leerling zouden denken dat íe homo was. Zestig procent zou zo’n leerling negeren en buitensluiten. Er is echt nog veel werk te doen. Voorlichting geven over LHBTI is wettelijk verplicht maar door een tekort aan vrijwilligers kan dat gewoon niet. Dat zouden provincie en gemeenten kunnen faciliteren en ondersteunen want er is nog veel onwetendheid’’.

Zafer Aydogdu, ambtenaar gemeente Deventer en PvdA-statenlid:

,,Ik draag dit thema al heel lang een warm hart toe. Mensen associëren het vaak met seksualiteit maar wat mij betreft gaat het om iets fundamenteels: de menselijke waardigheid, het recht om jezelf te zijn. Zelfbeschikking is een democratisch beginsel. Acceptatie van LHBTI-personen bereik je niet door een vlag te hijsen, en politiek of beleid kunnen onderhuidse vooroordelen niet wegnemen. Maar we hebben wel een voorbeeldfunctie en moeten de discussie blijven aanjagen’’.

Regenboog Symposium 6 oktober 2017 Overijssel

regenbooghart
Regenboogsymposium Overijssel

6 oktober 2017; 09.30 – 13.30 uur
; Landstede Sportcentrum; Hogeland 10, Zwolle

In de aanloop naar Coming Out Dag 2017 organiseert de provincie Overijssel een Regenboogsymposium voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Noteer vrijdag 6 oktober alvast in uw agenda!

In een inclusief Overijssel kan iedereen zichzelf zijn. Wij vinden het belangrijk om ons daarvoor in te zetten. Met het Regenboogsymposium vragen we aandacht voor de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI’s). Daarin valt nog veel te winnen.

Programma en aanmelden
Tijdens het symposium geven we veel ruimte aan het opdoen en delen van kennis. Zo hebt u de gelegenheid om inspirerende workshops te volgen en kunt u op de informatiemarkt in gesprek met relevante maatschappelijke partijen. In september maken we het definitieve programma bekend. Dan is het mogelijk om u aan te melden.

Wilt u zich presenteren op de informatiemarkt?
Dat kan! Maak uw interesse kenbaar door een e-mail te sturen naar Margreet Hogenkamp: socialekwaliteit@overijssel.nl.

Hebt u nog vragen? Stel ze gerust. U kunt contact opnemen met:
Anneloes Brunt, telefoon 038 499 78 27 of a.brunt@overijssel.nl
Margreet Hogenkamp, telefoon 038 499 7057 of m.hogenkamp@overijssel.nl