De natuur ‘vlagt’ al jarenlang als stikstofprotest

De omgekeerde Nederlandse vlag zien velen op het platteland. Een symbool van de boerenprotesten tegen het stikstofbeleid van de overheid. Dat ‘vlaggen’ doet de natuur echter al jaren. Maar dan met brandnetels en wilde bramen. Deze groeien namelijk extreem snel in gebieden waar veel stikstof in de bodem zit. En ze verdringen andere planten waar rupsen en vlinders van afhankelijk zijn, zoals viooltjes en klokjesgentianen*. Een stil ‘vlag’ protest vanuit de natuur dus…
Maar weinigen maakten zich er druk over. D66 bleef jaar in jaar uit hameren op reductie van de stikstofneerslag, onder andere door op te roepen tot een sterke vermindering van de veestapel.

*Bron: https://www.greenpeace.org/nl/natuur/46678/hoe-bramenstruiken-brandnetels-en-gras-onze-natuur-om-zeep-helpen/

Wat schort er aan de plannen?
Procesmatig:
1. Negeren volksvertegenwoordigers
Als je vraagt om de conceptplannen eerst aan de Staten aan te bieden – zodat je er ten minste vóór verzending kennis van kunt nemen en een eerste reactie kunt geven – en dat dan volstrekt genegeerd wordt zet je de volksvertegenwoordigers voor het blok. Een onnodige route en niet serieus nemen van de Provinciale Staten als geheel.

2. Meerderheid of verdeeldheid?
In de aanbiedingsbrief schrijft Gedeputeerde Staten (GS) dat ze klaar staan om de uitvoering ter hand te nemen. Men wil aan de slag. Nu is ambitie prima: maar de plannen zijn niet door de PS gegaan. Het is volstrekt onduidelijk of er een meerderheid voor de plannen bestaat. Waar het nu naar uitziet zijn diverse partijen ontevreden over de snelheid en andere partijen vooral tegen elke vorm van reductie van de veestapel.

3. Halffabrikaat is nog geen visie
In de stukken naar de minister is de Landbouwvisie van Overijssel gepresenteerd. Een visie die op geen enkele wijze als document in de Staten is behandeld. Bij navraag geeft GS aan dat deze landbouwvisie in de loop van het jaar door middel van een Statenvoorstel ter behandeling wordt voorgelegd. Maar in de tussentijd gebruikt GS dit halffabrikaat als de visie. Wij als volksvertegenwoordigers staan letterlijk buiten spel.

Inhoudelijk:
1. GS kiest voor 2035 als beoogd jaar waarin de doelen (50% reductie) worden gehaald. Ze baseren zich op de huidige wet. Het Kabinet heeft, daarna gesteund door het advies van Remkes, doelrealisatie bepaald op 2030. Er is dus grote urgentie maar bij GS blijkt die minder.

2. Door langer de tijd te nemen gaat het herstel van de natuur, de bodem en het water nog weer langzamer. We praten er al jaren over maar echt meters maken blijft uit.

3. GS kiest ervoor om de te verwachten extra maatregelen vanuit Brussel – omdat Nederland te weinig doet aan natuur- water en bodemherstel – niet mee te nemen. Met als groot risico dat er snel weer aanvullende maatregelen neerdalen op het boerenerf. En zo weer het onderlinge vertrouwen en het eigen ondernemerschap een knauw krijgt. Een wat ons betreft verkeerde en onverstandige keuze.

Overijssel gaat voor de schoonste landbouw, de meest circulaire landbouw, het schoonste water en de schoonste bodem. Nederland gaat voor de sterkste natuur die samen met boeren wordt onderhouden. Wij leggen de lat hoger, we zoeken geen tussenoplossingen maar kiezen de snellere route met een duidelijke koers. Ook boeren houden van natuur en de natuur kan niet zonder boeren. D66 wil circulaire landbouw behouden in Overijssel maar in een weerbare, natuurrijke omgeving. Dan is er een gezonde toekomst voor iedere werkende en wonende in Overijssel.

Stop stilstand.