Kennisconferentie over kernenergie Overijssel

Binnenkort is er in Overijssel een conferentie op initiatief van enkele Statenfracties over kernenergie. Deze bijeenkomst was eerder gepland maar kon toen fysiek niet doorgaan. Nu dus digitaal op 21 oktober in de avond. De conferentie was eerder voor belangstellenden en openbaar. Mocht je digitaal mee willen doen: neem contact op met de griffie van Provincie Overijssel en vraag naar de mogelijkheden. Misschien kun je meekijken/ meedoen?

Een dergelijke bijeenkomst is voor de liefhebbers en ook de criticasters. Maar ik hoop vooral dat er door objectieve kennisdeling de dialoog zelfs over zo’n onderwerp, waarover meningen sterk verschillen, respectvol gevoerd zal worden.  Ik ga in ieder geval met zoveel mogelijk open blik het geheel tot me nemen. Er valt voor alle fracties, vanuit welke oriëntatie dan ook, altijd iets te leren.

Een dergelijke conferentie mag ons echter ondertussen niet afleiden van acties die NU moeten om de klimaatdoelen te realiseren. Daar moet focus op blijven in Overijssel en in de Staten.

Windmolens en zonnevelden

Deskundigen spreken over een noodzakelijke mix van opwekking via wind en zon. Als het zomer is heb je meer zon en minder wind en in de winter meer wind en minder zon. Zo zou een redelijke balans te vinden moeten zijn. Daarnaast moet het elektriciteitsnet het aan kunnen en is het opslaan van duurzaam opgewekte energie in lokale (buurt)batterijen of andere dragers nodig. En als ik moet kiezen? Dan meer windmolens en minder zonnevelden.

Ja, ik weet het. Er zijn mensen die windmolens vreselijk vinden of zeggen er last van hebben: want het uitzicht verpest, zware bromgeluiden, een slagschaduw of omdat er naar diens mening vogels dood door gaan.

Ja, ik weet het. Gemakkelijk praten want jij woont in Diepenveen en daar zie je ze niet direct. En komen ze (vast) ook niet……… Overigens dat weet ik niet want ik ga er niet over.

Ja, ik weet het. Overal los in het landschap is niet zo fraai. Eens! Ik zou ze daarom het liefst langs grote wegen, bij op- en afritten in de kommen, bij industrieterreinen, in lijnopstellingen in het veld willen zien staan. En overigens mogen er best wel de nodige in mijn zichtlijn staan. En misschien toch die buurtmolen als markeerpunt voor het zien liggen van mijn woonplek? En op erven van boeren waar het kan de boerderijmolens.

 

Ik wil dubbel (zon op dak) of driedubbel gebruik van de schaarse publieke ruimte. Dus bij zonnepanelen op de grond maak er dan een “energiepark” van met ruimte voor veel groen t.b.v. meer biodiversiteit, en een pluktuin, veel wateropslag en voor omwonenden een extra ommetje. Waarom dit alles nodig is? Het klimaat gaat hollend achteruit!  En wij doen dat zelf. Dus moeten we zelf ook maatregelen nemen die NU kunnen bijdragen aan een beter klimaat en meer biodiversiteit. Het zijn de twee belangrijkste bedreigingen voor de mensheid en dus dominante opgaven aldus de Verenigde Naties.

We kunnen het en we zijn het gewend. Eeuwenlang zijn veranderingen in ons land doorgevoerd omdat het uiteindelijk ons onafhankelijker, vrijer en “schoner” maakte en er een economische meerwaarde zat in die transities. Van hout en turf, naar kolen, naar gas en nu naar duurzame waterstof als energiedrager en opwekking van energie door de natuurelementen: wind, zon, oppervlaktewater en bodemwarmte.  En ontwikkelingen staan niet stil. En zullen nieuwe duurzame innovaties komen die we omarmen omdat ze helpend zijn en misschien ook nog meer geaccepteerd worden.

Ondertussen moeten we blijven investeren in GOEDE ISOLATIE van woningen, maatschappelijk vastgoed en bedrijfspanden, zodat warmtevraag afneemt want de behoefte aan energie zal toenemen omdat we overschakelen naar elektrisch voor o.a. onze mobiliteit en warmte.

 

Ik wil geen VVD-kerncentrale in Overijssel.

Een aantal partijen in Overijssel willen in Nederland meer kernenergie in allerlei varianten (waarvan diverse nog nergens werken): kleine turbines, meerdere grote, of de heilige graal: thorium. We spreken er in de Staten over maar niemand in Overijssel gaat er over. Het is een Rijksverantwoordelijkheid! Het Rijk heeft al velen jaren 3 gebieden in Nederland (en NIET in Overijssel) aangewezen maar niemand wil investeren. Omdat het niet rendabel te maken is.

Waarom dan toch zoveel provinciale aandacht voor kernenergie vragen? Omdat het lekker bekt, en je kan zeggen dat zonnepanelen en windmolens niet hoeven want er is/ komt toch kernenergie. Het is een politieke doorzichtige truc om het klimaat NU niet te helpen! Het is de bekende manier om niks te doen. Iets roepen zonder consequenties en blijkbaar denken dat inwoners van Overijssel daarin trappen.

Dus de vraag is: waar komt in Overijssel de kerncentrale?  Want als je wel roept dat je meer kernenergie wilt, maar niet bereid bent dat in je eigen “tuin van Nederland” te realiseren ben je een “praatjesmaker”.  Dus ga ik ervanuit dat de partijen ook in Overijssel die centrale(s) willen.  Ik zou niet weten waar maar vast ergens langs de IJssel.

Bij alle afwegingen speelt er nog iets anders. Elke 4 seconden wordt in Nederland een zonnepaneel geplaatst. We zijn doordrongen dat elk dak benut moet worden. Je bent een dief van je eigen portemonnee als je geen zonnepanelen plaatst of mee doet bij lokale zonprojecten. Subsidies voor zonopwekking nemen inmiddels af omdat panelen steeds goedkoper worden. Windenergie op zee draait al zonder subsidie. De stroom die opgewekt wordt is supergroen en goedkoop. Kernenergie is nergens nog commercieel winstgevend en de prijs per kilowatt is fors duurder dan wind of zonne-energie. Al met al gaat kernenergie de consument en de belastingbetaler veel meer kosten. En een oplossing voor de schadelijke resten uit de centrale(s) zijn er niet: onder de grond stoppen is niet een echte oplossing!

DUS: als je geen kerncentrale in de uiterwaarden van de IJssel wilt stem je in maart 2021 natuurlijk D66!

 

Warm welkom Sigrid Kaag als nieuwe partijleider van D66

 

Vandaag hoorde ik in Papendal Sigrid Kaag haar eerste toespraak aan de leden van D66. En in de kranten en sociale media natuurlijk de media campagne die dat mooie moment ondersteunde. Nederland maakt kennis met een powervrouw. Na prinsjesdag start de 2e Kamer campagne. Ik zal daar van harte aan meedoen. Gemotiveerd oa door onderstaand citaat.

Uit de Abel Herzberg Lezing 2018 door Sigrid Kaag

“Mensen kunnen niet worden gereduceerd tot één kenmerk van hun wezen. Tot “de kosmopoliet”. “De immigrant.” “De moslim.” “De jood.” Identiteitspolitiek kan funest uitwerken. Dat heb ik als VN-diplomaat van dichtbij gezien. Maar belangrijker nog: het is de belangrijkste les van de 20e eeuw. Als we ons onzeker voelen, kan het comfortabel zijn onze “eigen” stam op te zoeken. Maar als dit verwijdering van anderen betekent, leidt dit tot uiteindelijk tot segregatie. Tot ontmenselijking. Dat is ook de les van de Shoah. En 1 ding weet ik zeker: op het kabaal van de stem van de angst voor de ander, kan stilte niet het antwoord zijn.De stem van redelijkheid, respect en tolerantie zal altijd als tegengeluid moeten worden gehoord. In de politieke arena. In het maatschappelijke debat. En ook in de huiskamer en in het café. Wij mogen het niet onweersproken laten. Stilte is dan levensgevaarlijk”.

Beetje dom: glyfosaat mag in Overijssel nog steeds

Ruim 2 jaar bezig met het komen tot een verbod op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Elke keer blijf ik er in de Staten op hameren met deze troep te stoppen vanuit gezondheidsmotieven. Diverse studies wijzen er op dat bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson sterk toeneemt bij en rondom het gebruik van bijvoorbeeld glyfosaat. De gezondheidsraad heeft recent een rapport uitgebracht en wijst op de noodzaak het “voorzorgsbeginsel” toe te passen. Met andere woorden: overheid bescherm uw inwoners want er is een (te) groot risico. Daarom recent weer vragen aan GS gesteld. Vandaag kwamen de antwoorden. De coalitie van CDA,VVD,PvdA, CU en SGP doen nog steeds niks en wachten op berichten van de landelijke overheid.

Maar niet getreurd. Het Kabinet komt binnenkort met een standpunt. Ik hoop oprecht dat daar de wil bestaat om een einde te maken aan dit gifgebruik. Mijn landelijke lijnen zal ik blijven inzetten dat voor elkaar te krijgen!

Beantwoording vragen D66 nav rapport vervolgadvies gewasbescherming en omwonenden

 

Geef energiecoöperaties ruimte!

De provinciale ‘zonneladder’ is een leidraad, geen wet.

In Overijssel zijn meer dan 100 energiecoöperaties aan de slag om duurzame energie voor de gemeenschap te realiseren. En dat is nodig. Iedereen weet dat de aarde uitgeput raakt en de fossiele brandstoffen opraken. De afspraken in het Klimaatakkoord zijn dan ook fors. Om aan deze opgave te voldoen, moeten we de ruimte die we hebben zo slim mogelijk benutten om zoveel mogelijk duurzame initiatieven te realiseren. De provincie dient, ook voor deze ontwikkeling, een gewenst toekomstbeeld te schetsen en ruimte te bieden. Letterlijk en figuurlijk. Want al die lokale energiecoöperaties zijn niet gebaat bij nog meer aangescherpte regelgeving. Integendeel. Soepele wetgeving koestert niet alleen de lokale belangen, maar bevordert ook de creativiteit en versterkt de lokale saamhorigheid. Dan is er meer mogelijk en worden de duurzame doelen sneller bereikt. En het gaat nog sneller als de provincie daarbij een vraaggerichte ondersteunende rol vervult.

Dwingender regels

De provinciale coalitie van CDA, VVD, PVDA, CU en SGP heeft het voornemen, zie het coalitieakkoord, de huidige regels voor het mogelijk maken van opwekken van duurzame zonne-energie aan nog striktere banden te leggen. En dat staat haaks op wat nu nodig is. Dus: weg met nog meer aanvullende bepalingen. Geef lokale partijen en coöperaties de ruimte hun energiedoelen te realiseren. Ze doen dat in een publiek belang voor hun gemeenschap. Daarbij heeft de provincie de verantwoordelijkheid om de lokale krachten te beschermen, zodat er geen durfkapitalisten met de grondopbrengsten vandoor gaan. Want de revenuen moeten daadwerkelijk ten goede komen aan de Overijsselaren.

 Geen aangescherpte zonneladder

Om de doelen te realiseren passen niet nog meer dwingender provinciale regels. De huidige ‘zonneladder’ is al strikt genoeg. Als die nog meer aangescherpt wordt leidt dat tot frustraties en minder nieuwe duurzame energie. Bijvoorbeeld als opgenomen wordt dat eerst alle daken vol zonnepanelen moeten liggen voordat men elders duurzame energie op mag wekken. Of door nóg meer natuurcompensatie te eisen. Er moet dus volop ruimte blijven voor een ‘en-enbeleid’ waarbij maximaal ingezet wordt op dubbelgebruik van elke vierkante meter dak of grond. De samenleving is niet gebaat bij het dwingend – en tot in details – opleggen van de zonneladder. De zonneladder dient als een leidraad. Handhaaf ten minste de ruimte die er is op basis van de provinciaal vastgestelde ‘Handreiking Kwaliteitsimpuls zonnevelden, februari 2017’. Het is de hoogste tijd voor meer bestuurlijk loslaten. Bied ruimte voor de noodzakelijke energietransitie. Doe dat dan ook maximaal: vanuit vertrouwen in de kracht van de inwoners van Overijssel. Dan ontstaat een duurzaam Overijssel en blijft de provincie die prachtige (energie)tuin van Nederland.

(artikel als opiniestuk geplaatst in Stentor 7 maart 2020 met steun van diverse energiecoöperaties)

Bouw huizen! Tempo moet omhoog!

In Overijssel moeten meer woningen komen voor starters, jongeren en mensen met een zorgbehoefte. Tempo en actie is noodzakelijk!

Binnenkort komt in PS en 1e fase Statenvoorstel over wonen aan de orde. Deze geeft vervolgrichting aan de opgaven van de provincie en haar rol om wonen voor alle doelgroepen te stimuleren.

D66 heeft dringend verzocht om concrete stappen en acties. Er zijn duidelijke ambities geformuleerd maar wat er precies gaat gebeuren ontbreekt. Zoals vorig jaar door D66 al duidelijk aangegeven moet er meer gebouwd worden en dan vooral voor jongeren en eenpersoonshuishoudens. Ook de bouw van huizen (huur en koop) voor ouderen, inwoners die “beschermd” willen wonen en voor starters moet een stevige impulsen krijgen.

Provincie als aanjager

De gedeputeerde maakte van de week in de commissie duidelijk dat de provincie niet zelf “stenen gaat stapelen”. De markt moet het samen met de corporaties en ontwikkelaars doen. De provincie kan een aanjagende, helpende rol vervullen en op regionaal niveau woonafspraken maken. Naar de mening van de gedeputeerde moet op alle niveaus gebouwd worden. D66 ziet uit naar de concrete uitwerking. Er zal met de Statenleden en het college nog een bijeenkomst volgen om de concrete wensen en behoeften m.b.t. de rol en taakvervulling van de provincie over wonen scherper te duiden.  Dat kan dan meegenomen worden bij de uitwerking van de volgende fase. Die uitwerking komt dan later dit jaar of volgend jaar weer terug in de Staten.

Meer actie nodig voor duurzame energie Overijssel

Er is door Provincie Overijssel een evaluatie gaande naar het doelbereik van het programma Nieuwe Energie Overijssel. De voorlopige hoofdconclusie: Overijssel blijft helaas nog iets achter bij de realisatie van duurzame energie richting 2023. Gevolg: extra actie is noodzakelijk!

Deze maanden wordt de laatste hand gelegd aan een tussenevaluatie over het gevoerde beleid tot heden, richting de enige jaren geleden vastgestelde doelen voor 2023. We gingen toen voor tenminste 20% nieuwe energie. Nu ligt de lat al vele procenten hoger door het klimaatakkoord en landelijke afspraken waar we als D66 100% achter staan.
De vorige coalitie, waar wij als D66 Overijssel deel van uitmaakten, had beleidsdoelen geformuleerd en geld vrijgemaakt om in 2023 in totaal tenminste 20% duurzame energie in Overijssel te realiseren. Zon, wind en biomassa zijn dan de 3 primaire bronnen. Met heel veel energie is NEO “in de wereld gezet”.

De tussenevaluatie laat zien dat we dat het beoogde doel bij ongewijzigd beleid zeer waarschijnlijk niet halen. Er moet dus een tand(je) bij worden gezet! Wel blijkt dat de structuur die nu bestaat (overleggen, financiële middelen, ondersteuning), als waardevol fundament fungeert. Maar de komende periode moeten de focus en de financiële middelen versterkt op de uitvoering gericht worden. Uit de evaluatie blijkt verder dat er in Overijssel voldoende potentieel bestaat om de gestelde doelen te realiseren. Zelfs naast de inspanningen in het kader van de Regionale Energie Strategieën (RES) – waarin vooral gemeenten het voortouw nemen – is hiervoor nog wel een belangrijke boost aan versnelling noodzakelijk.

Wat betekent dit nu voor de opstelling van de fractie van D66 in Overijssel?

De basis is op orde en door Annemieke Traag – onze toenmalige gedeputeerde – goed neergezet. Er is meer en meer bewustzijn in de samenleving dat we van het gas af willen en duurzamer willen leven. Veel meer coöperaties zijn actief en vele plannen in uitvoering. Dat is pure winst. En hier moeten we mee doorgaan.
Dus wil D66 Overijssel vooral volle vaart vooruit. Geen restricties via een dwingende provinciale zonneladder maar gemeenten en partners ruimte geven en steunen bij de realisatie van de plannen. Focus daarbij op kansrijke projecten, steun met financiën en geef blijvend aandacht aan energiebesparing. Er is nog steeds een grote winst te behalen door als particulier of bedrijf zelf maatregelen te nemen voor energiebesparing: Je verdient het als inwoner of ondernemer snel terug. De provincie kan daaraan desgewenst financieel nog meer bijdragen door subsidies en leningen. Ook gemeenten en het Rijk dragen daaraan bij.

Ondertussen zullen gemeenten hun RES plannen concreter maken. Einde dit jaar worden die plannen door gemeenteraden, Provinciale Staten en Waterschappen bepaald. Door krachtige inzet op participatie kunnen vele positieve krachten in de samenleving bijdragen aan de realisatie van een zo “fossielvrij” mogelijke samenleving.

Laten we vooral nu en in de nabije toekomst veel en samen DOEN.

 

Sterk beperken van vuurwerk is sociaal-liberaal beleid.

Het zal niemand ontgaan zijn dat er de afgelopen jaarwisseling weer volop vuurwerk is afgestoken. Er was meer dan ooit tevoren ingekocht. En er werd ontzettend veel leed berokkend en de vernielingen waren enorm. Er waren duizenden incidenten waar handhavers en hulpverleners bij nodig bleken.
Ja, het is heel leuk om naar te kijken, dat siervuurwerk. Van het knalvuurwerk schrik ik me altijd een spreekwoordelijk rotje. En ik niet alleen, ook veel dieren.
Nu is D66 een sociale en liberale partij. Wat vinden wij hier nu van? Liberaal; ja, iedereen heeft een vrije keuze. Sociaal; ja, je moet wel rekening houden met anderen en je omgeving. Nu is bij ons wat vuurwerk betreft de weegschaal doorgeslagen naar het sociale aspect. Er hebben te veel mensen en dieren last van vuurwerk. Daarnaast wordt steeds meer bekend over de negatieve effecten op het milieu (https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/natuur-milieu/de-gevolgen-van-vuurwerk-op-de-gezondheid-het-milieu-en-dieren/). Het klimaat vraagt meer dan ooit onze aandacht. Dus moeten we grenzen stellen aan gebruik en is handhaving zoals bij alle wetten nodig.
Bovenstaande bij elkaar opgeteld zijn wij tot de slotsom gekomen dat het wenselijk is het afsteken van vuurwerk op oudejaarsnacht sterk aan banden te leggen.
Ik ben blij dat inmiddels ook het CDA en de VVD inzien dat beperken noodzakelijk is. Het kabinet kan nu met strenge regels. Blij dat mijn D66 stevige stappen zet.

 

Afval is grondstof! Stop afvalstoffenheffing. Los dumping op!

 

Het roer moet om! Uw afval is geld waard. Aldus afvalverwerkers! Het past ook bij de collectieve ambitie voor een circulaire economie. https://www.duurzaam-ondernemen.nl/versoepel-afvalregels-voor-circulaire-economie/

Als we meer reststromen gebruiken is minder zuivere grondstof nodig en sparen we onze aarde. Dat is hoogste tijd, dus het roer moet om. We waren gewend om afval als probleem te zien en organiseerden netjes een publieke taak via de gemeenten: het afval wordt bij u opgehaald en verwerkt. Om dat mogelijk te maken en (schone) stortplaatsen te realiseren betalen we een afvalstoffenheffing per huishouden. Het is een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten en moet de kosten dekken.

Nu omdenken.  Afval levert geld op. De gemeenten verkopen uw en mijn afval aan partijen die daar baat bij hebben. Het ophalen van onze reststromen moeten we nu nog betalen. En dat remt mensen om afval aan te bieden: dumping in bijvoorbeeld het buitengebied komt nog steeds te veel voor.

Dus stop het betalen voor het ophalen van afval. Ga in het (nieuwe) belastingsysteem ervoor zorgen dat de aanschaf van goederen zwaarder belast worden en verdeel die inkomsten via het gemeentefonds over gemeenten. Belast inwoners niet meer voor het wegbrengen van grof vuil maar waardeer hen. Zodat ze een volgende keer graag weer spullen wegbrengen ten bate van onze aarde.