Stop op uitbreiding geiten in Overijssel

Geitenhouderijen in Overijssel mogen met ingang van 28 september 2018 niet meer uitbreiden. Ook mogen nieuwe bedrijven zich niet meer vestigen en is het omzetten van een agrarisch bedrijf naar een geitenhouderij ook niet meer toegestaan. Verder mogen bedrijven ook niet meer geiten aan houden dan dat ze op dit moment hebben. Ondanks dat diverse provincies een stop hadden afgekondigd zette ik in op:
1 inzet van het adviserende kwaliteitsteam met toevoeging op gezondheidsfactoren;
2 de agrosector moet zelf beheersing laten zien hangend dieper onderzoek;
3 er mag geen merkbaar waterbedeffect (verhoogde aanvragen / uitbreiding omdat het elders is verboden) plaats vinden.

Toen bleek dat op grond van actuele informatie vanuit Gedeputeerde Staten duidelijk werd dat in Nederland een groei van 12% van geitenhouderrijen ontstaat en dit o.a. in Overijssel zal plaatsvinden was de conclusie: dat is teveel en moeten we voorkomen.
De sector kan zelf blijkbaar niet haar beheersing laten zien ondanks het risico dat ook hier een stop bij groei plaats kon vinden. Dat is teleurstellend. Met een sector afspraken maken leidt dus er niet toe dat ELKE boer zich ook in gaat houden als het echt nodig is. Toch dus het eigen gewin, het eigen belang lijkt dat weer voor te gaan.
Dus een stop voor in ieder geval 6 maanden. Ondertussen hoop ik dat dan de resultaten uit landelijk onderzoek openbaar zijn en dat eventueel aanvullende maatregelen bepaald kunnen worden of dat er een permanente stop / sanering van de sector nodig is. Het blijft ook nu al een forse maatregel die agrarisch ondernemers diep raakt. Dat is vooral zwaar voor ondernemers die juist meewerken aan verduurzaming van de sector en zich wel hebben kunnen houden aan natuurlijke ontwikkelingen binnen de gegunde vergunningsruimte binnen de geitenhouderij in Overijssel.
Helaas is nu een stop noodzakelijk.

Eervol: Lijsttrekker Statenverkiezingen maart 2019

Uit persbericht:
logo-D66

Met inwoners Overijssel vergroenen is belangrijk speerpunt
Statenlid en fractievoorzitter Wybren Bakker is door de leden van D66 gekozen tot lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019. Met ruim 85 procent voorstemmers spraken de Democraten online – via ‘e-voting’ – hun voorkeur uit voor Bakker.

Het regiobestuur informeerde vandaag de leden over de uitslag van deze interne verkiezingen. Regiovoorzitter Fokke Hoogland: “Wybren Bakker heeft de ervaring, het lef, de kennis en het netwerk en is een uitstekende vertolker en verbinder.”

Bakker: “Ik ben blij met het vertrouwen van de leden en hun bijna unanieme steun. Met de Statenfractie, gedeputeerde Annemieke Traag en de D66-afdelingen in de gemeenten gaan we graag de campagne in. D66 Overijssel zet blijvend in op een groen, gezond Overijssel waarin iedereen – ongeacht achtergrond of afkomst – mee kan doen en betrokken is.” Ook maakt D66 Overijssel zich hard voor meer directe invloed van Overijsselse inwoners op het beleid van de provincie. Wybren: “We gaan voor een duurzame toekomst met veel ruimte voor innovatie, want daar worden we (ook) economisch sterker door. Met topscholen die inwoners voorbereiden op nieuwe banen.” De nieuwe lijsttrekker ziet een toekomst met gasloos wonen, natuur in steden, voorrang voor de fiets, openbaar vervoer op maat en een provincie met gezonde lucht, bodem en water.

Bakker hoopt op een evenwichtige man/vrouw verdeling op kieslijsten en roept talentvolle toekomstige D66’ers op zich voor 15 september kandidaat te stellen.
D66 is coalitiepartij en met vijf zetels in de Staten van Overijssel vertegenwoordigd.

Initiatieven van inwoners stevig omarmen: samen doen!

Ik ben vanaf mijn 20ste lid van D66.
D66 staat voor een inclusieve samenleving, waar ruimte is voor iedereen om te zijn wie hij of zij is, waar talenten kunnen worden benut en waar uitgegaan wordt van de kracht van het individu, we ruimte geven aan initiatieven en we omkijken naar de ander. Dat doen we door een sociaal vangnet aan te bieden voor hen die hulp nodig hebben en door open te staan voor mensen die niet het traditionele levenspad bewandelen. Daarom ben ik D66 er!

D66 heeft vertrouwen in de kracht van lokale sociale verbindingen en geeft burgerinitiatieven graag de ruimte en invloed en zoveel mogelijk zelf de regie. Denk daarbij aan wijk- en buurtinitiatieven die bijdragen aan opwekking van (lokale) collectieve energie, verbindende creatieve cultuur, sport- en beweeginitiatieven gericht op gezonde levensstijl, de mogelijkheden voor mensen met een beperking de helende kracht van natuur te ervaren en initiatieven van buurtbewoners die een schonere leefomgeving bevorderen.

Dat alles vraagt meer geld en ruimte ook m.b.t. zeggenschap over beschikbare middelen. D66 wil voor 2019 extra geld in de begroting van de provincie verwerkt zien. Er zijn heel veel initiatieven en die moeten we stevig omarmen. Want samen maken we Overijssel sterker door ruimte te geven aan lokale initiatieven. De provincie moet daar haar verbindende en stimulerende rol krachtig in blijven vervullen.

Actieplan: stop afname vliegende insecten

Insecten zijn nodig voor bestuiving en staan mee aan de basis van de noodzakelijke biodiversiteit. Zonder insecten groeien er geen gewassen en blijven winkels leeg.

In de media is momenteel veel aandacht voor een recent gepubliceerd onderzoek waaruit blijkt dat 75% van de populatie vliegende insecten in en rondom natuurgebieden in Duitsland in enkele decennia zijn afgenomen. De Nederlandse situatie zal naar alle waarschijnlijkheid niet veel anders zijn. Al langer is bekend dat de biodiversiteit afneemt. Denk daarbij in Nederland aan bijvoorbeeld de afname van de bijenpopulatie en aan de afname van het aantal weidevogels. De oorzaken voor de dramatische afnamen van insecten is nog niet scherp. Maar een van de mogelijke oorzaken is het gebruik van pesticiden.

De EU spreekt thans over het wel of niet weer toelaten van Roundup. Een veel gebruikt onkruidbestrijdingsmiddel waar het (mogelijk ook nog kankerverwekkende) middel Glyfosaat in zit. Nederland wil het middel weer voor 10 jaar toe staan. Gelukkig is de EU daarmee nog niet akkoord gegaan. Er is echter nog zeker een risico dat het nog 3 of 5 jaar toegelaten wordt. Binnen enkele weken spreekt de EU daar wederom over. Inmiddels zijn diverse publieksacties vanuit verontruste burgers en / of natuurorganisaties gaande om een verbod te realiseren.

D66 Overijssel heeft vorige week over het gebruik van glyfosaat mondelinge vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. Want wat kunnen wij in Overijssel doen? We zijn niet het bevoegde gezag om pesticide gebruik via regelgeving in Overijssel te wijzigen. Maar dan nog kunnen we in Overijssel veel doen!

D66 Overijssel zet m.b.t. de zorgelijke afname van vliegende insecten in op:

  • Zet maximale politieke druk om te komen tot een stop op de verkoop van Roundup aan particulieren;
  • Zet maximale politieke druk om te komen tot een stop op het gebruik van Glyfosaat (bestanddeel van RoundUp) in de landbouw;
  • Ga in Overijssel met de landbouwsector en natuurorganisaties aan de slag om te komen tot alternatieven: benut het Agro&Food lab;
  • Blijf inzetten op vergroening van landbouw met oog voor natuur en landschap (natuurinclusieve- en kringlooplandbouw);
  • Geef als Provincie het goede voorbeeld met natuurvriendelijk groenbeheer;
  • Stimuleer gemeenten en maatschappelijke organisaties tot het vergroten van het areaal bloemrijke bermen en parken en realiseer wijziging van maaibeheer ten gunste van de natuur;
  • Licht inwoners samen met gemeenten en waterschappen voor over het effect van pesticiden op planten, dieren, mensen en waterkwaliteit;
  • Kom als provincie met een plan gericht op verminderen van de afname van de weidevogels!

Deze maanden wordt gewerkt aan de natuurvisie van Overijssel. In december is de behandeling in de Staten van Overijssel. Zeker is nu al dat een vette (financiële) plus voor behoud en de versterking van de natuur noodzakelijk is!h

Resultaten regenboogsymposium Overijssel 11 okt 2017

Regenboogconferentie over belangen LHBTI

Iedereen doet mee in Overijssel!

Op woensdag 11 oktober jl. was het Coming Out Dag, de dag waarop aandacht is gegeven voor de belangen van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en personen met een intersekse conditie. Maar hoe zorg je
in het dagelijks leven dat LHBTI-ers ook echt worden geaccepteerd? Daarover hield de provincie Overijssel op vrijdag 6 oktober jl. de Regenboogconferentie in het Landstede Sportcentrum in Zwolle. Gemeenten, clubs, instellingen en bedrijven deden mee. Duidelijke conclusie: met alleen een regenboogvlag hijsen ben je er niet!

In Overijssel doet iedereen mee. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het nog niet, zei Commissaris van de Koning Ank Bijleveld bij de opening van de Regenboogconferentie. De tolerantie neemt eerder af dan toe, homo’s durven op straat lang niet overal hand in hand te lopen, uit de kast komen is nog lang niet in elk huishouden makkelijk. Daarom is bewustwording zo belangrijk. ,,Luisteren en van elkaar leren”, zoals de Commissaris het noemde. En daarvoor was voldoende gelegenheid op de Regenboogconferentie. De deelnemers konden meedoen aan workshops met thema’s als LHBTI op de werkvloer, op school, bij sportverenigingen. Maar er was ook voorlichting over hoe een gemeente goed beleid kan maken, over veiligheid en over diversiteit in de zorg.

Voorzitter Rob Philip van het COC Deventer benadrukte dat Overijssel zelfs volgens de meest conservatieve schatting van 6 procent van de bevolking al 123.000 LHBTI’ers telt. Maar onder jongeren sluit 44 procent niet uit zulke gevoelens te hebben, en 28 procent van de volwassenen. Er is dus nog veel werk te verzetten voor heel veel mensen. Bijvoorbeeld voor ouderen in tehuizen die om hun geaardheid worden buitengesloten, voor jongeren die op school worden gepest, asielzoekers die geen leven hebben omdat ze anders zijn. Maar ondertussen kampt het COC, dat drie afdelingen heeft in de provincie, met een enorm tekort aan vrijwilligers voor alleen al de wettelijk verplichte voorlichting op scholen.

Bij veel gemeenten wordt woensdag weer de regenboogvlag gehesen. Ook in Enschede, officieel Regenboogstad. Maar daarmee ben je er niet, benadrukte wethouder Patrick Welman. ,,De gemeente faciliteert, maar de partners doen het meeste werk. We werken samen aan een stad waar iedereen meedoet en veilig kan leven. Samen met het COC maar ook met onder andere Saxion, politie, GGD, Alifa en cafe? Stonewall. Ook in financieel zware tijden is de ondersteuning hiervan eigenlijk bij ons nooit een discussie’’.

In de workshops confronteerden Roze in Blauw, Artikel 1, COC, Roze 50+, Diversiteit in Bedrijf, Movisie en NOC*NSF de deelnemers met alledaagse problemen. Vooral het wegnemen van onwetendheid en vooroordelen is nog een hele klus, waarmee je zeker niet op e?e?n Coming Out dag klaar bent. Maar, zoals de Commissaris benadrukte: de bewustwording is volop aan de gang, ook bij de provincie.

Daphne Wittenberg, COC voorlichter uit Dalfsen:

,,Volgens onderzoeken accepteert 92 procent van de jeugd homoseksualiteit. Maar als ik voorlichting geef, merk ik dat veel scholieren meepraten met wat sociaal wenselijk is, maar dat het pesten toch gewoon door gaat. Daarom moeten we op scholen laten zien dat we er zijn, dat je bij ons terecht kunt. Helaas heeft het COC een groot tekort aan vrijwilligers om al die scholen te bezoeken. Daar zou de provincie wel in kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld met een wervingscampagne. In Zwolle hebben we nu met verschillende organisaties het project Think opgezet. Doordat daar ook GGD en Sense inzitten, komen we ook makkelijker binnen bij streng christelijke scholen. Dat zou eigenlijk in de hele provincie moeten’’.

Jerry Kroezen, artiest uit Enschede en acteur in voorstelling Anders is Hetzelfde voor scholieren:

,,Ik wil mensen aan het denken zetten. Daar helpt Anders is Hetzelfde heel goed bij. Want Nederland is open en tolerant maar ik hoor toch nog veel schrijnende verhalen over discriminatie. En dat mensen niet uit de kast durven komen uit angst hun familie kwijt te raken. Tolerantie is niet vanzelfsprekend en ook iets wat je moet bewaken, de wereld verandert razendsnel. Enschede is Regenboogstad en ik vind dat het bij ons heel goed gaat. Ik kan rustig door de stad fietsen, helemaal verkleed als Rainbow Janny. Dat kan echt niet overal. Er is nog veel te doen’’.

Laura van Beckhoven, transvrouw en actief in Gender Talent, rei?ntegratiebedrijf voor transgender personen:

,,Ik heb zelf ervaren hoe het kan gaan op de werkvloer als je transgender bent. Ik was leidinggevende maar ben gewoon weggepest. Kreeg werk totaal beneden mijn niveau, collega’s wilden niet meer met me werken, behandelden me als freak. Ik at tussen de middag in mijn auto, zo onveilig voelde ik mij. Ik ben niet de enige: 42 % van de transgenders wordt gepest en buitengesloten. Daarom ben ik me als vrijwilliger gaan inzetten voor Gender Talent, een rei?ntegratiebedrijf voor transgender personen. Het UWV stuurt transpersonen naar werk wat ver onder hun niveau ligt. Van werk word je gelukkig, zeggen ze dan. Maar waarom zou dat voor een transpersoon ineens werk van een lager niveau met minder salaris moeten zijn? Daar strijd ik tegen’’.

Patricia Achenbach, docent beeldende vorming en coo?rdinator GSA (gay straight alliance) op scholengemeenschap De Waerdenborch in Holten:

,,School moet veilig zijn voor iedereen. Daarom moeten we dit onderwerp levend houden en bespreekbaar. Twee jaar geleden ben ik echt geschrokken toen we op school vroegen wat brugklassers en tweedeklassers zouden doen als ze van een andere leerling zouden denken dat i?e homo was. Zestig procent zou zo’n leerling negeren en buitensluiten. Er is echt nog veel werk te doen. Voorlichting geven over LHBTI is wettelijk verplicht maar door een tekort aan vrijwilligers kan dat gewoon niet. Dat zouden provincie en gemeenten kunnen faciliteren en ondersteunen want er is nog veel onwetendheid’’.

Zafer Aydogdu, ambtenaar gemeente Deventer en PvdA-statenlid:

,,Ik draag dit thema al heel lang een warm hart toe. Mensen associe?ren het vaak met seksualiteit maar wat mij betreft gaat het om iets fundamenteels: de menselijke waardigheid, het recht om jezelf te zijn. Zelfbeschikking is een democratisch beginsel. Acceptatie van LHBTI-personen bereik je niet door een vlag te hijsen, en politiek of beleid kunnen onderhuidse vooroordelen niet wegnemen. Maar we hebben wel een voorbeeldfunctie en moeten de discussie blijven aanjagen’’.

Regenboog Symposium 6 oktober 2017 Overijssel

regenbooghart
Regenboogsymposium Overijssel

6 oktober 2017; 09.30 – 13.30 uur?; Landstede Sportcentrum; Hogeland 10, Zwolle

In de aanloop naar Coming Out Dag 2017 organiseert de provincie Overijssel een Regenboogsymposium voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Noteer vrijdag 6 oktober alvast in uw agenda!

In een inclusief Overijssel kan iedereen zichzelf zijn. Wij vinden het belangrijk om ons daarvoor in te zetten. Met het Regenboogsymposium vragen we aandacht voor de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI’s). Daarin valt nog veel te winnen.

Programma en aanmelden
Tijdens het symposium geven we veel ruimte aan het opdoen en delen van kennis. Zo hebt u de gelegenheid om inspirerende workshops te volgen en kunt u op de informatiemarkt in gesprek met relevante maatschappelijke partijen. In september maken we het definitieve programma bekend. Dan is het mogelijk om u aan te melden.

Wilt u zich presenteren op de informatiemarkt?
Dat kan! Maak uw interesse kenbaar door een e-mail te sturen naar Margreet Hogenkamp: socialekwaliteit@overijssel.nl.

Hebt u nog vragen? Stel ze gerust. U kunt contact opnemen met:
Anneloes Brunt, telefoon 038 499 78 27 of a.brunt@overijssel.nl
Margreet Hogenkamp, telefoon 038 499 7057 of m.hogenkamp@overijssel.nl

Het begon met kousen aantrekken

Ruim negen jaar geleden begon mijn moeder hulp van thuiszorgteam Zuidwest Friesland nodig te krijgen. Haar negen kinderen vervulden intensieve mantelzorg. Een lange reis door zorgland begon. Moeder kreeg op het einde “warme zorg” en als kinderen stonden we haar bij. Thuis in haar vertrouwde omgeving is aan een werkzaam leven een einde gekomen. Wat hebben we toch een geweldige zorgzame, kundige beroepsbeoefenaren mogen treffen. Toen organisatorisch het team ging veranderen was het voor haar een moeilijke tijd. Ze was zo gehecht aan vertrouwde gezichten en handelende handen. Na verloop van tijd ontstonden ook met de nieuwe teamleden diepe verbindingen. Een koekje, snoepje of dropje lag altijd voor de zusters klaar en met kerst natuurlijk ook ieder van het team een attentie. Lief en leed werden gedeeld. Zorgverzekeraar De Friesland, de gemeente en de overheid via de AWBZ/ WLZ, hebben veel zorgkosten betaald in al die jaren. Moeder investeerde mee in een verbouwing thuis zodat ze beneden kon blijven en in hulpmiddelen die nodig waren. In de laatste fase van haar leven werd het nog spannend. Terminale zorg was niet de indicatie en gedoe ontstond wat nu wel of niet voor vergoeding in aanmerking kwam. Als kinderen wilden we zeker zijn dat alles mogelijk was en we wilden natuurlijk bijbetalen als de zorgverzekeraar niet akkoord zou gaan. Een telefoontje met het zorgkantoor van De Friesland was genoeg. “U moet zich nu geen zorgen maken over wel of geen nachtzorg. U moet uw aandacht richten op uw moeder. Wij regelen het”. En zo gebeurde het ook. Wat nodig was werd gedaan, zonder gedoe over wel of niet passend binnen de geplande uren. Het Zorgkantoor stelde de verzekerde centraal en niet een passend formulier. Zo normaal maar daardoor bijzonder. Dank aan alle instanties die zich dienstbaar hebben opgesteld.
Moeder is rustig thuis ingeslapen. Met prima 1e lijnszorg van huisarts en praktijkverpleegkundige, de dominee, buren, familie, de zusters van de thuiszorg en ons allen als kinderen. In de haar zo vertrouwde omgeving omringt door al haar kinderen is ze gestorven. Onze bijzondere dank gaat uit naar al die beroepsgenoten die het samen met ons mogelijk hebben gemaakt moeder ook in de laatste fase van haar leven thuis te kunnen laten. Het thuiszorgteam Zuidwest Friesland is een top team!

Jij maakt zelf mee het verschil

Recent ben ik door René Vorderman, journalist geïnterviewd over mijn beleving van 4 mei. Hieronder zijn verslag. Meer verhalen te vinden op : deventer.http://www.4meideventer.nl/verhalen/#.VUeFw9PtlHw

Wybren Bakker uit Diepenveen is trots op de vrijheid die westerlingen hebben verworven. “Daar stá ik voor. Als ik met mijn man over straat loop, levert dat meer glimlachende gezichten dan vervelende reacties op.” Tijdens dodenherdenking gaan zijn gedachten uit naar de actualiteit. Wybren Bakker is eind april voor een vakantie naar Griekenland gevlogen. Over de Middellandse Zee, waar op dat moment honderden Afrikaanse vluchtelingen in bootjes creperen. “Dat we dát elke dag laten gebeuren. In- en intriest. Ik denk dat ik daar op 4 mei bij stilsta.” Bakker (56) zit aan tafel in zijn vrijstaande witte huis in Diepenveen. Hier woont hij samen met zijn man Cees en diens dertienjarige dochter Toa. Het is een doordeweekse ochtend, half negen. Bakker, bestuurder van Zorgspectrum Het Zand in Zwolle, heeft een werkdag voor de boeg maar staat eerst stil bij stil zijn.

“Toen wij in Deventer woonden, waren we altijd bij de centrale herdenking op het Grote Kerkhof. In Diepenveen gaan we naar de herdenking op de begraafplaats aan de Roeterdsweg. Toa gaat altijd mee, we gaan met z’n drietjes en sluiten aan bij de stille tocht. Wij vinden het belangrijk dat Toa meekrijgt wat er in de geschiedenis is gebeurd. Mijn ouders zijn opgegroeid in de oorlog en hadden onderduikers in huis. Ook vingen ze mensen op tijdens de Hongerwinter en mijn moeder bracht verzetsblaadjes rond.” Dat was in Friesland, waar Bakker opgroeide. Via omzwervingen door het noorden van het land, Utrecht, Amsterdam en Deventer woont de boerenzoon nu drie jaar in Diepenveen. Sinds zijn tijd in Utrecht bezoekt hij elk jaar een WO II-herdenking. Als voorzitter van COC Midden-Nederland was hij betrokken bij de steenlegging op het Domplein ter herinnering aan de sodomieprocessen in Utrecht, een grootscheepse vervolging van homoseksuelen in 1730-1731. De stille tocht op 4 mei voert over dit monument. “Wie wil, kan zich dan bezinnen op de vervolging van homoseksuelen, ook in de Tweede Wereldoorlog”, vertelt Bakker. “Ik sta daar zelf niet specifiek bij stil. Er is de mensheid in die periode iets verschrikkelijks aangedaan. Elk mens is voor mij gelijk, ik vind het even erg dat er Joden en zigeuners zijn omgebracht.”

Tijdens de twee minuten stilte denkt Bakker ook aan de vrijheid die westerlingen hebben verworven. “Ik stá voor die bevochten vrijheid.” Als homoseksueel heeft hij zich altijd vrij kunnen bewegen. “Ik ben trots om te zijn wie ik ben en dat ik er mag zijn. Ik sjouw weleens met mijn man hand in hand door Deventer. Dat levert veel meer glimlachende gezichten dan vervelende reacties op.” Hij ziet 4 mei vooral als een dag waarop iedereen op eigen wijze kan gedenken. Zo zal hij zelf dit jaar waarschijnlijk stilstaan bij de ellende van vluchtelingen in de Middellandse Zee. “Deel je welvaart en spreek elkaar aan op onverdraagzaamheid”, aldus Bakker. “Mijn man en ik zagen laatst een Engelse chirurg op tv die hersteloperaties verricht in Aleppo. We hebben meteen opgezocht voor welke organisatie hij werkt en geld overgemaakt. Burgers als jij en ik kunnen de grote problemen niet oplossen, maar wel op kleine schaal onze bijdrage leveren.”

Naast een gave fulltime baan ook Statenlid Overijssel

Donderdag ben ik geïnstalleerd als Statenlid namens D66 in de Provinciale Staten van Overijssel. Een mooi moment voor 5 D66ers die samen de Statenfractie vormen. Een leuk team mensen. De top 5 bleef de top 5. Ik hoop dat de overige leden uit de top 10 nog vaak mee gaan doen want er ligt veel werk te wachten waarvoor expliciete expertise nodig is. De steunfractie moet maar snel gevormd worden nadat de collegeonderhandelingen zijn afgerond. Direct na installatie werd aan elke fractie verzocht de verkiezingsuitslag te duiden zodat de informateur aan het werk kon met zo mogelijk gerichte opdrachten. Als fractie gingen we dus gelijk aan de slag onder de bezielende en kundige leiding van Margreet onze fractievoorzitter. Zelf ben ik intern binnen de fractie gekozen tot vice-fractievoorzitter.
De verdeling van de portefeuilles hebben we ondertussen ook gedaan.
Ik ben 1e woordvoerder op:
– Inrichting Landelijk Gebied (ILG)
– Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling waaronder Water (DROWW)
En 2e woordvoerder / vervanger op:
– Financiën
– Kwaliteit Openbaar Bestuur (KOB).
Het gaat nu echt beginnen. In april en mei zijn veel introductiebijeenkomsten op de woensdag. Daardoor ben ik minder op mijn echte werk op die dagen.

Gelukkig weten de dames van het directiesecretariaat binnen Zorgspectrum Het Zand alle afspraken met veel creativiteit en flexibiliteit in goede banen te leiden. Want 7 dagen per week 24 uur per dag ben en blijf ik graag aanspreekbaar als voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgspectrum Het Zand en nu ook als bijbaan 7 dagen per week 24 uur per dag benaderbaar als Statenlid van Overijssel.

2015-03-26 20.51.07