Cliëntenrecht: openbaarheid van informatie

Iedereen kan zich kandideren om eenmaal opgenomen in een zorginstelling (( of partner – verwante van) om zitting te nemen in de cliëntenraad. Veel mensen schrikt dit echter af. Het idee bestaat dat daarvoor speciale kennis nodig is, dat je talenten voor vergaderen moet hebben, dat het intellect vergt om moeilijke stukken te lezen.

Als cliëntenraad heb je de mogelijkheid om de organisatie mee te sturen. Actie een kan zijn om te eisen dat medewerkers en directies doelgroepgericht schrijven. De cliëntenraad kan als eerste punt agenderen: stukken leesbaar en toegesneden op de doelgroep aanbieden. De bestuurder heeft dat gewoon te (laten) doen!

Stel jezelf als organisatie de norm dat alle stukken van een organisatie door burgers en familie openbaar toegankelijk zijn (Open Data is de norm) en leesbaar zijn voor de niet bestaande “gemiddeld burger” van Nederland.

Tip: doe voor publicatie een leestest onder de doelgroep en u weet wat er beter kan en dus moet.

Client en recht

Er is geen enkele reden te bedenken waarom cliëntenraden niet gelijk als ondernemingsraden wettelijk moeten worden beschermd en ondersteund. De wetgever is nu aan de slag tot versterking over te gaan en betere regels tot stand te brengen. Daar zijn ze overigens al jaren mee aan de slag. Schijnbaar met beperkte haast.

Een van de uitvoeringsproblemen van een sterke cliëntenraad ligt in het feit van de tijdelijkheid van de cliënt en diens algehele vaak afnemende gezondheidstoestand. Zaakwaarnemers, buddy’s, familieleden, iedereen kan, op geleide van een reglement (als dat er is) meepraten en stemmen over wie zitting heeft in de cliëntenraad. Het komt voor dat de overgrote meerderheid van de leden van de cliëntenraad niet uit bewoners (de primaire doelgroep) bestaat.

Ik pleit er voor cliënten in meerderheid zitting te laten houden: dus minimaal 51% van de vertegenwoordigers in de cliëntenraad van een intramurale instelling is daarin zelf woonachtig.
Moeilijk? Ja, onmogelijk? Nee! Helaas blijft er een grote mutatiesnelheid maar daar kun je als organisatie op anticiperen en bestuurlijk dat stevig ondersteunen.

Een ander punt betreft de democratische legitimatie van de cliëntenraad. Die moet loepzuiver tot stand zijn gebracht. Ambtelijk secretarissen kunnen daar veel in betekenen. Cliëntenraden zijn vertegenwoordigende lichamen. Zonder stemming onder de doelgroep moet je dus geen nieuw lid van de cliëntenraad accepteren. En minimaal 2 keer per jaar een algemene vergadering openbaar beleggen. Dat kan op locatie of groepsniveau. Het past bij een zichzelf serieus nemende cliëntenraad als vertegenwoordigend orgaan dat dit systematisch uitgevoerd wordt. Dat is in het belang van de raad en ook van de organisatie als geheel.

Baas in eigen huis

Tot in de jaren 90 werden er nog zorginstellingen gebouwd die vanaf de gangen de mogelijkheid boden zo de prive woning van de zorgbehoevende bewoner in te kijken. Lekker makkelijk voor de zusters en broeders. Natuurlijk is privacy inmiddels hot. Gelukkig maar. Zo kunnen alle eigen mee gebrachte kleedjes en posters tegen de ramen verdwijnen.

Ook als je zorg nodig hebt blijf je baas in eigen huis. De organisatie weet vaak al zoveel over de cliënt. Het zou een verandering zijn als de cliënt evenveel over de zorgverlener en de algehele organisatie weet.

Een gelijkwaardige relatie tussen hulpverlener en cliënt is pas mogelijk als wederzijds de behoeften aan informatie en kennis gedeeld en onderhouden blijven. Daarin ligt een opdracht voor alle hulpverleners.

Wageningen had primeur mei 2014

Ouderen werden gesommeerd huis en haard te verlaten. Illegaal verbleven ze in een zorgcentrum. De regels werden landelijk aangescherpt, de gemeente ging zich voortvarend met zorginfrastructuur bemoeien en zie daar: je komt in krant en maakt ouderen in heel Nederland die in een zorginstelling verblijven onnodig angstig.

Ik ken de details niet. Dus zou ik elk commentaar moeten mijden. Maar hier is meer aan de hand. Een duiding van nieuwe krachtsverhoudingen tussen gemeenten en aanbieders van zorg? Wie heeft eigenlijk het meest te verliezen binnen deze transities die de overheid nu gaat doorvoeren?
De werkelijke zeggenschap ligt niet bij gebruikers van zorgwoningen lijkt het thans in Wageningen.

Een cliëntenraad dient zodanige bevoegdheden te hebben dat incidenten als in Wageningen tijdig voorkomen kunnen worden. Of de wetgever daar ook voldoende aandacht voor heeft?

Voor het LOC nog genoeg werk te doen om samen met partners die rechten van cliënten serieus nemen stevig te ondersteunen.

Zorgstad Amsterdam: want elke burger heeft recht op zorg ook in 2015!

Zorgstad Amsterdam: want elke burger heeft recht op zorg ook in 2015!

Vanmiddag SIGRA vereniging als bestuurslid de aanpak rond strategisch arbeidsmarktbeleid gepresenteerd. Amsterdam zal in 2015 1 op de 3 vacatures in de Zorg moeilijk tot niet in kunnen vullen. Ook elders in Nederland zal een tekort ontstaan. Van de 55.000 beroepsbeoefenaren in de zorg in Amsterdam komen ruim 20.000 uit andere gemeenten. Als daar de tekorten toenemen zal het tekort dubbel zo hard ontstaan. Amsterdam moet, om alle burgers van zorg te kunnen blijven voorzien, nu grootstedelijk een actieplan opstellen dat gedragen wordt door de stad. We hebben bobo’s nodig om dit tekort niet het probleem van alleen de sector te laten zijn maar HET probleem voor alle Amsterdammers. De leden van de vereniging SIGRA steunen deze strategische benadering. We kunnen het niet alleen. Banken, Philips, KPN, de Burgemeester, het onderwijsveld, cliëntenorganisaties en natuurlijk ook de zorgaanbieders moeten samen aan de slag: zodat alle burgers ook in de toekomst professionele en dus kwalitatieve zorg blijven of kunnen ontvangen. Zorgstad, Topstad = ZorgTopStad. Amsterdam kan het: de VOC mentaliteit!

Ziekte overkomt je, verzuim doe je in overleg

Ziekte overkomt je, verzuim doe je in overleg

Vrijdag een studiedag gehad hoe met verzuim om te gaan in de organisatie. Veel nieuwe inzichten opgedaan. Verantwoordelijkheid ligt bij de medewerker die zich ziek heeft gemeld. Regie ligt bij de leidinggevende. Je kan als leidinggevende doorvragen wat de medewerker gaat doen, hoe die zorgt niet te verzuimen, welke acties hij of zij onderneemt. Je moet in overleg treden tussen partijen. Medewerkers kunnen niet meer de afwezigheid wegens ziekte bij de werkgever neerleggen. Ze zijn zelf verantwoordelijk ook voor de gevolgen van verzuim. Je moet dossier maken, en als het nodig is, omdat niets gaat veranderen, de organisatie niet opzadelen met hoge kosten en door de afwezigheid minder handen aan het bed of hulpverlening.
We hebben binnen PuurZuid een te hoog verzuim. Dit komt door ons warme verwennende opstelling. Een leidinggevende moet ook confronteren, anderen aanspreken op gedrag. In een jaar tijd is zo het verzuim met een gemiddelde van 2% naar beneden bij te stellen. Alle leidinggevenden en de OR stemden in met het beleid. Nu de vervolgstappen zetten in het MT