Drukte in de bestuurskamers: WMCZ naar Tweede Kamer

Clientenraad
Eindelijk na veel discussie in het veld ligt het nieuwe wetsvoorstel WMCZ bij de Tweede Kamer. De positie van cliëntenraden in instellingen krijgt daarmee een flinke boost. Dat Actiz als werkgeversorganisatie wijst op nieuwe spanning in de bestuurskamer kan ik me voorstellen maar laat onverlet dat deze nieuwe wet gelukkig meer bevoegdheden geeft aan de cliëntenraad.

Veel cliëntenraden hebben het moeilijk om voldoende mensen te vinden die zich in kunnen / willen spannen om in dialoog met het bestuur en de achterbannen tijdige invloed uit te oefenen. Juist daarom is het logisch om cliëntenraden actieve ondersteuning te bieden vanuit management en bestuur maar ook door onafhankelijke client ondersteuners. Dat is wat anders dan het zijn van ambtelijk secretaris van de cliëntenraad.

Het instituut cliëntenraden is ooit door Joop den Uil gerealiseerd nadat de OR haar intrede had gedaan in de toenmalige bejaardenoorden.Eindelijk ligt er nu een nieuwe wet. Uiteindelijk moet het toch zo zijn dat zelfbeschikking van elke client zich ook vertaalt in vergroting van “zelfbestuur” in maatschappelijke organisaties. Dat dwingt tot het vinden van een nieuwe balans tussen medezeggenschapsorganen, bestuurders en toezichthouders. Een ontwikkeling die organisaties gezamenlijk nieuwe inhoud kunnen geven. En daarbij past beperkte regelgeving maar vooral veel ruimte voor alle partijen om te oefenen met nieuwe vormen van invloed.

Zie o.a. reactie van het Landelijk Orgaan Cliëntenraden (LOC). http://loc.nl/nieuwsberichten-LOC/reactie-loc-op-wetsvoorstel-wmcz-2018-naar-tweede-kamer

Plastic overkill aanpakken. Overijssel doet mee!

plastic
Met vele fracties uit de Provincie Overijssel is woensdag 17 januari het initiatiefvoorstel van mij over plastics als grondstof besproken. Boeiende inleiders vanuit IVN, ROVA, Natuur en Milieu Overijssel en Polymer Science Park droegen bij aan verdiepende gesprekken en leidde tot waardevolle suggesties ter aanscherping. Daar kan ik weer mee verder. Zo ontstaat draagvlak voor de aanpak die de provincie op korte termijn ter hand kan nemen en ontstaat een kader waar GS weer mee verder kan voor haar brede programma circulaire economie.

Ondertussen zijn in vele gemeenteraden in Overijssel dankzij fracties van D66 initiatieven genomen om zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie. Mondiaal dwingt China door haar invoerrem gelukkig bij aan nationale opgave. Want verschepen van ons afgedankte plastic daar naar toe gaat in de ban. Ik ben daar blij mee want we zijn zelf verantwoordelijk voor duurzaam gebruiken van onze materialen.

Deze week kwam ook de EU commissie met haar doelen en ook is Nationaal de transitie agenda kunststoffen gepresenteerd. Ambities te over. Mooi. Maar nu vooral ook aan de slag gaan. En daar roept het initiatiefvoorstel toe op. Wat ons allemaal zal raken is de collectieve doelstelling: plastic niet in het milieu laten komen maar als waardevolle grondstof hergebruiken en zo de kringlopen sluiten.
Met alle kennisindustrie die Overijssel heeft moeten we daaraan een stevige bijdrage kunnen leveren. 17 januari was daar weer een bouwsteentje in. Na verwerking van alle input zal het zo spoedig mogelijk in een commissie behandeld worden.

Iedereen verleiden! Ga circulair! Landsdeel Oost pak de regie.

Stientje van Veldhoven Staatssecretaris infra en Waterschap reikt maandag 15 januari de 5 circular Awards uit m.b.t. thema’s bouw; biomassa en voedsel; consumptiegoederen; kunststoffen en maakindustrie. Het kabinet komt maandag 15 januari met haar agenda voor het realiseren / aanjagen / ontwerpen van de gewenste circulaire economie. Zie https://www.circulairondernemen.nl/
Ik zie in Overijssel op vele plekken krachtige ontwikkelingen. Waar m.i. aan gewerkt moet worden is het versterken van de ketens tussen alle partners in die sectoren. Op provinciaal en/of landsdeel niveau moet de landelijke transitieagenda haar vertaling krijgen zodat we echt toewerken naar een land waarin we grondstoffen blijvend benutten en de wereld schoner achterlaten voor een volgende generatie. Overijssel heeft met haar excellente kunststofindustrie en in het verleden de textielindustrie heel veel kans daarvoor de hotspot van West Europa te zijn.
Maar…. laten we ondertussen ook gewoon aan de slag blijven. Door afval (EN ZEKER PLASTICS) een tweede kans te geven. Rommel op te ruimen uit natuur en water; de scheiding van grondstoffen krachtiger doorvoeren en vele lokale initiatieven rijkelijk omarmen en zichtbaar maken.

circulair

Naar een circulaire economie. Doe mee!

In 2018 concrete stappen zetten in Overijssel!

Enige tijd geleden een prima congres over circulaire economie georganiseerd door de provincie overijssel bijgewoond. De ambities in Overijssel zijn er. De condities zijn goed zo bleek o.a. uit een verkennend onderzoek door bureau Drift. Maar nu moet het ook echt gebeuren. Daar kan iedereen aan bij dragen maar vergt ook focus en wederzijds aanspreken op verantwoordelijkheden en rolvervulling.
Je kunt de presentaties lezen en meer over circulaire economie lezen op de site van de provincie en specifiek: http://www.overijssel.nl/thema’s/economie/congres-circulair/

circulaire_economie_uitgelegd

Initiatiefvoorstel: Plastic is grondstof: dat ruimt op!

Na maanden gesprekken voeren en met externe partijen verwerken heb ik 13 december mijn eerste initiatiefvoorstel aangeboden aan de voorzitter van de Provinciale Staten van Overijssel. Mijn toelichting voorafgaand aan de aanbieding kun je hieronder lezen. Afgesproken is dat op 17 januari externen en statenleden bijeen komen om over mijn voorstel te spreken. Aanbiedingstekst plastic initiatief.

Voorzitter
Plastic als grondstof: dat ruimt op! Is de titel van het initiatiefvoorstel dat ik graag via u aan de Staten zal aanbieden.

Toen mijn man voor het eerst naar Rwanda vloog, attendeerde de KLM reizigers erop dat niets van plastic mee naar buiten kon. Rwanda was een van de eerste landen die plastic in de ban deed. En iedereen doet daar nu aan mee. Nu gaat zo’n verbod in een centraal aangestuurd land gemakkelijker dan in een democratisch Overijssel. En voorzitter, ik pleit ook niet voor een verbod. Plastic is er: plastic zal qua gebruik vertwintigvoudigen. Plastic heeft waarde. Dus laten we een andere koers gaan: circulair. Voortaan staat de waarde van plastic voorop. Plastic is geen afvalproduct maar een grondstof. Zo realiseren wij onze eigen ‘mijn’ in Overijssel.

Maar waarom zouden wij als provincie hierin iets moeten? Omdat het ons allemaal aan gaat. Wegkijken is geen optie. Willen we onze doelen als circulaire provincie realiseren, dan is het – naar mijn overtuiging – nodig dit dichtbij én met inwoners samen tot stand te brengen. Begin dan met iets wat iedereen gebruikt. Plastic! Het provinciale niveau kan daarbij verbinden, aanjagen, koppelen, zichtbaar maken, hogere en lagere overheden beïnvloeden en zo inwoners steunen bij hun eigen gedragsverandering. Dat hoort binnen ieders huishouden, binnen bedrijven en scholen, in de landbouw en in ons eigen provinciehuis te gebeuren. Want niemand ontkomt aan plastics.

Elke dag stromen tonnen plastic (8 miljard kg) via ook onze rivieren, de oceanen in. Dat is het equivalent van 576 volle vrachtwagens vol met plastic per 24 uur. Per dag gebruiken wij zeven keer iets van plastic en gooien het binnen enkele minuten weer weg. Recycling gaat vooruit, maar is nog heel veel winst te behalen. Een groot deel gaat nog de verbrandingsovens in en is voor altijd weg. Terwijl we klimaatdoelen willen halen, ons milieu willen verbeteren, als provincie toerisme willen bevorderen en banen willen laten ontstaan. Er zijn vele kansen. Laten we die pakken. Een voorbeeld van goed hergebruik treft u als cadeautje van D66 op uw tafels aan.

Mijn gesprekspartners steunen het voorstel zoals dat er nu ligt. De partners zijn: Staatsbosbeheer, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, IVN Oost Nederland, Wavin, Rova, Circulus Berkel en Twente Milieu. Ambtenaren binnen de beleidsvelden: duurzaam, economie, water, natuur en landbouw, en circulair hebben meegelezen.
Portefeuillehouders Circulaire economie en Portefeuillehouder Duurzaamheid dragen het initiatiefvoorstel een warm hart toe en stellen ook de noodzakelijke financiële middelen beschikbaar om tot een start te komen vanuit het beleidsprogramma circulaire economie.

Hoe nu verder? Normaliter wordt een initiatiefvoorstel geagendeerd in een passende commissie of er volgt direct behandeling in PS. Gelukkig hebben diverse collega-statenleden vanuit verschillende commissies al aangegeven graag mee te denken. En zoals u weet hecht ik zeer aan interactieve beleidsvorming, samen met partijen. Om dat succesvol te doen zijn zowel een koers als een ambitie nodig. Die zijn met dit initiatiefvoorstel beschikbaar. Dus laten we nu als PS en met het veld aan de slag gaan. Daarom voorzitter, ligt een ander procesvoorstel voor.

Vandaag bieden we dit voorstel via u aan Provinciale Staten aan. Wij vragen u de agendacommissie een aparte meeting te laten plannen met het veld en belangstellende statenleden. In die meeting (17 januari 2018) wordt ook het initiatiefvoorstel behandeld dat kan leiden tot aanpassingen.
Na die meeting volgt de reguliere behandeling in PS van het mogelijk op onderdelen aangepaste voorstel. Voor proces en realisatie is budget nodig. GS heeft bij monde van portefeuillehouder van Hijum aangegeven dit binnen de begroting te kunnen realiseren.

Ik vraag mijn collega’s via u voorzitter akkoord te gaan met het procesvoorstel en zo een volgende stap te zetten in Overijssel op weg naar een ‘Tuin van Nederland’ die plastic als grondstof benut. Waar inwoners die ambitie samen actief mee inhoud geven. En waar zowel in het bedrijfsleven, de kenniscentra, alle scholen als in ons eigen huis het waarderen van plastic als grondstof vanzelfsprekend is.

Dank u wel.
Hieronder het artikel in Tubantia
artikel Tubantia 13-12-2017 plastic

Onze insecten sterven massaal!

Ik steun de oproep van Natuurmonumenten. Teken de petitie op https://www.natuurmonumenten.nl/insecten

Het aantal insecten is de afgelopen 30 jaar met 75% afgenomen. Daar maken wij ons grote zorgen over. Gifstoffen en de toename van stikstof vernietigen het leefgebied van talloze planten- en diersoorten. In geen ander Europees land is het gebruik van landbouwgif zo intensief als in Nederland. Dat kan en móet anders.

PS: Ook D66 Overijssel spant zich in om pesticiden waaronder Glyfosaat te verbannen uit de wereld!

Help! De insecten rekenen op uw hulp!h

Natuur en landbouw in regeerakkoord

De koers is gezet. Nu de daden. Genoeg actiepunten in het regeerakkoord die ook in de Staten van Overijssel langskomen en we graag gezamenlijke stappen in zetten. D66 Overijssel wil meer ruimte voor natuur en dat komt in dit regeerakkoord voldoende naar voren. Nu dus actie! Natuur staat immers niet stil! Hieronder de publicatie op social media van onze woordvoerder in de Tweede Kamer

“Ik ben heel tevreden over dit groenste akkoord ooit, omdat ook de landbouw meegaat in de ambitieuze klimaatopgave. De natuur gaat hiervan profiteren doordat we ook in de buurt van natuurgebieden en in veenweidegebieden boeren zullen stimuleren om aan agrarisch natuurbeheer te doen – dit doen we door inzet van extra gelden uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Daarnaast zorgen we ervoor dat iedereen kan blijven genieten van onze Nationale Parken. Er komt een Autoriteit voor de Waddenzee om ervoor te zorgen dat de natuur in dit gebied beter kan worden beschermd. Voor natuur en waterkwaliteit komt 250 miljoen beschikbaar, dat we kunnen inzetten voor het Groene Hart, het Kustpact en biodiversiteit. Daarnaast gaat er behoorlijk wat extra geld naar de provincies dat ze aan natuur zullen besteden. We gaan namelijk met hen afspraken maken over het dichterbij brengen van de Europese doelen voor natuur en water. Tot slot pakken we de problemen in de intensieve veehouderij gericht aan met een behoorlijk bedrag van 200 miljoen. Dit bedrag komt ten goede aan onze gezondheid en de natuur.

Wat ik mooi vind is de Nederlandse inzet ten aanzien van de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: we gaan af van inkomensondersteuning en inzetten op innovatie en duurzaamheid! Op nationaal niveau staat het gesprek over de toekomst van onze voedselproductie de agenda, waarbij kringlooplandbouw verder wordt uitgewerkt. Dit zie ik echt als een grote kans op vernieuwing, waarbij we onze dieren slimmer gaan voeren en onze bodem weer gezond gaan maken! Voor jonge boeren komt een fonds van 75 miljoen Euro om innovatie te stimuleren! Tot slot wordt samenwerking in de sector gestimuleerd doordat zij afspraken die ze maken voor iedereen in de sector kunnen laten gelden, zodat ze zelf ook stappen richting verduurzaming kunnen zetten.

Dierenwelzijn is voor ons een prioriteit. We gaan ervoor zorgen dat de regels voor dierenwelzijn beter worden gehandhaafd. De NVWA krijgt hiervoor extra geld. Daarnaast ben ik blij met het tegengaan van illegale handel in puppies en het tegengaan van de illegale import van dieren. Tot slot pakken we stalbranden aan en gaan we kijken hoe we het transport van dieren kunnen beperken”. aldus de tekst van Tjeerd de Groot, woordvoerder namens D66 in de Tweede Kamer

Door krachten te bundelen kunnen we op gemeentelijk, provinciaal, landelijk en Europees niveau daadwerkelijk tot vergroening komen. En dat is noodzakelijk en moet samen met de sector nu gerealiseerd worden. Een hele opgave voor alle betrokkenen.

Er is en blijft toekomst voor de meer extensief georiënteerde landbouw in Overijssel

Agrarisch ondernemers zijn geconfronteerd met een heel stelsel aan maatregelen die moeten zorgen voor fosfaatreductie. In de sector hebben maatregelen voor elke agrarische ondernemer grote gevolgen. De Tweede Kamer heeft zeer recent weer aanvullende uitvoeringregelingen vastgesteld en het dossier is nog lang niet “rustig” en voor iedereen eenduidig. Diverse rechtszaken beïnvloeden de uitkomsten van politieke debatten naast lobby en de onzekerheid over welk kabinet straks in de lead is. Ik heb in de Staten een motie aangenomen gekregen die ondernemers in Overijssel enerzijds en politiek Den Haag anderzijds stimuleert extensieve landbouw ruimte te laten en die niet af te straffen door fosfaatboetes.

Extensieve landbouw is een vorm van landbouw waarbij slechts in geringe mate wordt ingegrepen in de natuur. Een relatief begrip waaronder ik vooral “bioboeren” en “natuurboeren” plaats die in Overijssel op vele plekken zich inzetten voor economische ontwikkeling EN ecologisch behoud of versterking. Als voorbeeld kan boerin Annette Harberink van Natuurderij Keizersrande in Diepenveel gelden. Overigens een plek waar ook voorlichting wordt gegeven en rondleidingen worden verzorgd. Een aanrader!
Zie http://www.keizersrande.nl/boerderij

Door de aanname van de motie blijft er ruimte voor extensieve landbouw zoals dat op vele plekken in de provincie gaande is. GS zal in provinciaal verband en naar de Staatssecretaris er voor pleiten “bioboeren” niet negatief te raken met uitvoeringsregelingen m.b.t. fosfaatreductie maar hen juist de ruimte te bieden.

Want duurzaam, natuur-inclusief, of zogenaamde kringlooplandbouw verdient steun en mag niet worden gestraft. Door aanname van deze motie is dat wat dichterbij gekomen.

mengsel-met-vaste-soorten-

Versterkte Parels van Overijssel!

In de Statenvergadering van mei 2017 stonden de nationale parken Weerribben-Wieden en de Sallandse heuvelrug centraal. Met lokale partners is ervoor gezorgd dat de benutting en de herkenbaarheid van de parken vergroot gaat worden. Dit voorstel is tot stand gekomen door inzet van D66 tijdens de coalitieonderhandelingen.

Voor D66 is het van belang dat de nationale parken behouden blijven én dat hun positie versterkt wordt. Tijdens de coalitieonderhandelingen hebben wij als D66 ons hard gemaakt voor de nationale parken in Overijssel. Als doelstellingen hebben wij toen gesteld dat onze nationale parken behouden moeten blijven én hun positie versterkt moet worden. Met een extra investering van 743.000 maken we dit voor de twee nationale parken nu mogelijk. .

Met dit initiatief wordt er een nieuwe impuls gegeven aan de nationale parken. Het proces is tot stand gekomen met en door lokale partners en op deze manier wordt de herkenbaarheid en benutting van de nationale parken vergroot. De nationale parken zijn een groot goed in Overijssel en verdienen onze constante aandacht en steun. Dat is nu dankzij D66 gerealiseerd.

Sallandse heuvelrugEen ander belangrijk onderdeel van het beheer zijn ook de schaapskuddes. Ook het behouden van schaapskuddes voor natuurlijk landschapsbeheer verdienen onze aandacht en steun. Daarom maakt D66 zich ook hard voor de schaapskuddes in Overijssel. Juli 2017 gaan we als het aan D66 ligt daar in de Staten harde afspraken over maken.

Weerribben WiedenWeerribben Wieden

Iedere EU burger minimaal 1 x naar Brussel

Iedere EU burger minimaal 1 x naar Brussel

Deze week samen met diverse (raads)leden en de statenfractie vanuit Overijssel twee dagen het Europees Parlement bezocht. Wat valt me op naast enorme gebouwen, duizenden werkzame ambtenaren, proper ingericht en enorm veel gepassioneerde Europeanen? We bezochten de ALDE fractie (D66 en VVD samen in de liberale fractie) waarin o.a. gesproken werd over het stellen van een kandidaat voor het voorzitterschap nu Schultz vertrekt. Guy Verhofstadt maakt een grote kans op voordracht. Het zou m.i. voor Europa een zegen zijn als hij voorzitter zou aan worden. Sofie in ‘t Veld kan dan gelijk doorschuiven als definitieve voorzitter (nu vice-voorzitter van de ALDE fractie).

Ook gingen we naar de Permanente Vertegenwoordiging (inclusief ambassade) en bezochten we het parlement dat in zitting was. Hoewel er 751 parlementariërs zijn was de zaal tijdens het debat over de handelsovereenkomst EU – Ghana praktisch leeg. Woordvoerders van alle partijen waren natuurlijk aanwezig.

Een andere ontmoeting was met de ENVE commissie. Een commissie waar Erik Lievers als gedeputeerde een belangrijke rol vervult. Hij zal als rapporteur programma “Energiereductie bestaande bebouwing” gaan trekken. Ik ben er van overtuigt dat zijn rapport t.z.t. impact krijgt. Tijdens de voorbereiding van de ALDE fractie waren we van harte welkom om desgewenst mee te praten. Het voelde weer als een “gezellige D66 huiskamer”.

Ik zag: de EU functioneert. Leeft. En ja het gaat traag en kritisch wordt gekeken naar waar de aandacht op gericht moet zijn en moet doorschieten voorkomen worden. Ik ben een Europeaan en ben er trots op dat voor meer dan 500 miljoen Europeanen beleid wordt gemaakt dat bijdraagt aan welvaart en veiligheid.

De mensen die in Brussel voor de idealen van D66 werken (parlementariërs en assistenten) hebben ons op uitstekende wijze wegwijs gemaakt, ons uitvoerig bijgepraat en samen hebben we kansen voor Overijssel in kaart gebracht. Dat het bezoek daarnaast bijdraagt aan versterking van onderling contact maakte het bezoek meer dan waard.

Mijn conclusie: Eigenlijk moet iedereen minimaal 1 x in het leven naar Brussel. Als plek voor bezinning en bewustwording. De EU is te belangrijk om maar op haar beloop te laten. Wij horen de EU te koesteren en door te laten groeien. Dat voelde ik heel sterk deze twee dagen. Een mooie ervaring.
Iedere burger is welkom bij de EU.