Er is en blijft toekomst voor de meer extensief georiënteerde landbouw in Overijssel

Agrarisch ondernemers zijn geconfronteerd met een heel stelsel aan maatregelen die moeten zorgen voor fosfaatreductie. In de sector hebben maatregelen voor elke agrarische ondernemer grote gevolgen. De Tweede Kamer heeft zeer recent weer aanvullende uitvoeringregelingen vastgesteld en het dossier is nog lang niet “rustig” en voor iedereen eenduidig. Diverse rechtszaken beïnvloeden de uitkomsten van politieke debatten naast lobby en de onzekerheid over welk kabinet straks in de lead is. Ik heb in de Staten een motie aangenomen gekregen die ondernemers in Overijssel enerzijds en politiek Den Haag anderzijds stimuleert extensieve landbouw ruimte te laten en die niet af te straffen door fosfaatboetes.

Extensieve landbouw is een vorm van landbouw waarbij slechts in geringe mate wordt ingegrepen in de natuur. Een relatief begrip waaronder ik vooral “bioboeren” en “natuurboeren” plaats die in Overijssel op vele plekken zich inzetten voor economische ontwikkeling EN ecologisch behoud of versterking. Als voorbeeld kan boerin Annette Harberink van Natuurderij Keizersrande in Diepenveel gelden. Overigens een plek waar ook voorlichting wordt gegeven en rondleidingen worden verzorgd. Een aanrader!
Zie http://www.keizersrande.nl/boerderij

Door de aanname van de motie blijft er ruimte voor extensieve landbouw zoals dat op vele plekken in de provincie gaande is. GS zal in provinciaal verband en naar de Staatssecretaris er voor pleiten “bioboeren” niet negatief te raken met uitvoeringsregelingen m.b.t. fosfaatreductie maar hen juist de ruimte te bieden.

Want duurzaam, natuur-inclusief, of zogenaamde kringlooplandbouw verdient steun en mag niet worden gestraft. Door aanname van deze motie is dat wat dichterbij gekomen.

mengsel-met-vaste-soorten-

Versterkte Parels van Overijssel!

In de Statenvergadering van mei 2017 stonden de nationale parken Weerribben-Wieden en de Sallandse heuvelrug centraal. Met lokale partners is ervoor gezorgd dat de benutting en de herkenbaarheid van de parken vergroot gaat worden. Dit voorstel is tot stand gekomen door inzet van D66 tijdens de coalitieonderhandelingen.

Voor D66 is het van belang dat de nationale parken behouden blijven én dat hun positie versterkt wordt. Tijdens de coalitieonderhandelingen hebben wij als D66 ons hard gemaakt voor de nationale parken in Overijssel. Als doelstellingen hebben wij toen gesteld dat onze nationale parken behouden moeten blijven én hun positie versterkt moet worden. Met een extra investering van 743.000 maken we dit voor de twee nationale parken nu mogelijk. .

Met dit initiatief wordt er een nieuwe impuls gegeven aan de nationale parken. Het proces is tot stand gekomen met en door lokale partners en op deze manier wordt de herkenbaarheid en benutting van de nationale parken vergroot. De nationale parken zijn een groot goed in Overijssel en verdienen onze constante aandacht en steun. Dat is nu dankzij D66 gerealiseerd.

Sallandse heuvelrugEen ander belangrijk onderdeel van het beheer zijn ook de schaapskuddes. Ook het behouden van schaapskuddes voor natuurlijk landschapsbeheer verdienen onze aandacht en steun. Daarom maakt D66 zich ook hard voor de schaapskuddes in Overijssel. Juli 2017 gaan we als het aan D66 ligt daar in de Staten harde afspraken over maken.

Weerribben WiedenWeerribben Wieden

Iedere EU burger minimaal 1 x naar Brussel

Iedere EU burger minimaal 1 x naar Brussel

Deze week samen met diverse (raads)leden en de statenfractie vanuit Overijssel twee dagen het Europees Parlement bezocht. Wat valt me op naast enorme gebouwen, duizenden werkzame ambtenaren, proper ingericht en enorm veel gepassioneerde Europeanen? We bezochten de ALDE fractie (D66 en VVD samen in de liberale fractie) waarin o.a. gesproken werd over het stellen van een kandidaat voor het voorzitterschap nu Schultz vertrekt. Guy Verhofstadt maakt een grote kans op voordracht. Het zou m.i. voor Europa een zegen zijn als hij voorzitter zou aan worden. Sofie in ‘t Veld kan dan gelijk doorschuiven als definitieve voorzitter (nu vice-voorzitter van de ALDE fractie).

Ook gingen we naar de Permanente Vertegenwoordiging (inclusief ambassade) en bezochten we het parlement dat in zitting was. Hoewel er 751 parlementariërs zijn was de zaal tijdens het debat over de handelsovereenkomst EU – Ghana praktisch leeg. Woordvoerders van alle partijen waren natuurlijk aanwezig.

Een andere ontmoeting was met de ENVE commissie. Een commissie waar Erik Lievers als gedeputeerde een belangrijke rol vervult. Hij zal als rapporteur programma “Energiereductie bestaande bebouwing” gaan trekken. Ik ben er van overtuigt dat zijn rapport t.z.t. impact krijgt. Tijdens de voorbereiding van de ALDE fractie waren we van harte welkom om desgewenst mee te praten. Het voelde weer als een “gezellige D66 huiskamer”.

Ik zag: de EU functioneert. Leeft. En ja het gaat traag en kritisch wordt gekeken naar waar de aandacht op gericht moet zijn en moet doorschieten voorkomen worden. Ik ben een Europeaan en ben er trots op dat voor meer dan 500 miljoen Europeanen beleid wordt gemaakt dat bijdraagt aan welvaart en veiligheid.

De mensen die in Brussel voor de idealen van D66 werken (parlementariërs en assistenten) hebben ons op uitstekende wijze wegwijs gemaakt, ons uitvoerig bijgepraat en samen hebben we kansen voor Overijssel in kaart gebracht. Dat het bezoek daarnaast bijdraagt aan versterking van onderling contact maakte het bezoek meer dan waard.

Mijn conclusie: Eigenlijk moet iedereen minimaal 1 x in het leven naar Brussel. Als plek voor bezinning en bewustwording. De EU is te belangrijk om maar op haar beloop te laten. Wij horen de EU te koesteren en door te laten groeien. Dat voelde ik heel sterk deze twee dagen. Een mooie ervaring.
Iedere burger is welkom bij de EU.

Innovatielabs voor Agro&food sector met focus op verduurzaming landbouw

Afgelopen statenvergadering stond het investeringsvoorstel uitvoeringsprogramma agro & food Overijssel op de agenda. Met dit investeringsvoorstel wordt €12 miljoen euro geïnvesteerd in de agro & food sector.

Wybren Bakker (Statenlid D66): Elke dag eten we en elke dag zorgen boeren ervoor dat we kunnen eten. Dat willen we ook in de toekomst blijven doen, daarom moeten we samen de aarde koesteren.

De agrofoodsector heeft het economisch zwaar én moet de transitie maken naar een duurzame landbouw. Toch is het een krachtige sector die wereldwijd voorop loopt. Er zit veel kracht en kennis bij de vele ondernemende boeren die elke dag voedsel produceren én zorgdragen voor de aarde.

Juist vanwege het belang voor onze voedselproductie verdient deze sector provinciale steun. D66-Overijssel steunde dan ook het voorstel, echter ging het voorstel niet ver genoeg.

Wybren Bakker: “vandaag willen we eten én in de toekomst ook. Daarom moet het geld van de provincie ingezet worden om de landbouw van de toekomst mogelijk te maken. Wij zien een landbouwsector waarin innovatie, circulariteit en duurzaam gebruik centraal staat.”

Vandaar dat D66-Overijssel een amendement heeft ingediend dat zorgt voor de landbouw van de toekomst. Landbouw waar gewerkt wordt met innovatielabs, landbouw waar creativiteit en innovatie beloond worden en landbouw waar de sector zelf kennis uitwisselt, niets werkt beter dan een boer die een andere boer verteld over innovatie. Dit alles zodat we ook in de toekomst voedsel kunnen blijven eten.

Geen EU meer als excuustruus in UK

Wat een keuze hebben inwoners van Engeland gemaakt! Wat komt er nu aan antisentiment voor de EU als faciliterend orgaan in andere landen los? Waar gaat het heen?

Wat is het gemakkelijk scoren om een perspectief te schetsen dat je zonder de EU wel regie op je leven en je eigen dorp of gemeenschap hebt. Dat je wel keuzes hebt hoe je het leven leeft. En binnen de EU alles daar besloten is. De EU als abstract iets dat alleen maar lastig is want het goede vinden we snel gewoon.

Was het vroeger: “het komt door Brussel” moeten landelijke UK politici straks uitleggen dat het de keuze van de inwoners zelf is en dat keuzes door het landelijke parlement zijn gemaakt die effect hebben op de leefwereld en beleving van lokale inwoners. De excuustruus EU is voorbij. Zou dat versterkend werken op het vertrouwen dat de inwoners hebben in politici.

Ieder mens wil enige mate van “grip” op het leven en ten minste het gevoel hebben zelf aan het roer te staan. Echter op majeure vraagstukken: vrede, veiligheid, economische groei en gedeelde waarden, heb je als individu beperkt invloed op en toch heeft het effect op je leven. Een vooronderstelling dat je dit zonder EU gemakkelijker mogelijk maakt EN jezelf er weer invloed op hebt is een utopie.

Meer dan ooit moeten alle politici uitleggen wat de meerwaarde van de EU is en welke rol de landelijke politiek daarbinnen heeft gespeeld. En natuurlijk moeten we dagelijks concreet kenbaar maken wat de voordelen zijn van gezamenlijk beleid maken in de EU.

Dat blijft nodig elke dag opnieuw. Zeker nu!

Gezocht: Overijsselse D66 leden met passie voor natuur en landbouw

Graag kom ik in contact met ter zake kundige leden die maximaal drie keer per jaar bijeenkomen in de Overijsselse klankbordgroep Natuur en Landbouw.

Als Statenlid mag ik me voornamelijk bezig houden met provinciale issues m.b.t. natuur en landbouw. En die zijn er genoeg! Inmiddels heb ik me voldoende ingewerkt en een aardig beeld van de sector kunnen vormen door o.a. werkbezoeken en infosessies mee te maken. Dat blijf ik natuurlijk graag doen. Maar via die weg spreek ik beperkt leden van onze partij. Dat wil ik graag veranderen. Ik stel me voor dat we maximaal 3 keer per jaar bijeenkomen aan de hand van een agenda en dat we tussendoor adhoc via mail / tel contacten onderhouden. Tijdens de bijeenkomsten staat uitwisseling centraal gebaseerd op het verkiezingsprogramma, het coalitieakkoord en de actuele politieke issues. De bijeenkomsten worden in principe op een doordeweekse avond gehouden centraal in onze mooie provincie en worden ambtelijk ondersteund.

Het mooiste is natuurlijk een goede spreiding van de leden van de klankbordgroep zowel in woonplek als in deskundigheden. Na je aanmelding zal ik binnen de fractie afstemmen wie uitgenodigd worden voor deelname aan de klankbordgroep. Vooralsnog ga ik uit van maximaal 10 leden. De reiskosten van de bijeenkomsten kunnen vergoed worden op basis 2e klasse OV / auto 0.19 cent de kilometer. Als je mee wilt doen dan zie ik je aanmelding graag voor 1 november 2015 tegemoet. Dat kan via fractie@d66overijssel.nl Graag naast je naam en overige basisgegevens in een halve A4 motiveren waarom jij deel wilt nemen aan de klankbordgroep en waar je bijzondere betrokkenheid met natuur en landbouw uit blijkt.

Na 1 november informeer ik je over de eventuele voortgang. Alvast mijn dank voor je aanmelding. En bij eventuele vragen verneem ik die graag!

Wybren Bakker
Statenlid D66 Overijssel
Portefeuille: landelijk gebied (natuur en landbouw)
Wybren.bakker@d66overijssel.nl

Inkijkje in een gevarieerde week als Statenlid

Een gemiddelde week van een statenlid is een gevarieerde week. Vergaderingen, werkbezoeken, het bijwonen van diverse bijeenkomsten en het graven in dossiers.
Dinsdagavond heb ik me voorbereid op een ontmoeting met een collega statenlid van de PvdA de dag erna en een inwoner uit Hardenberg die met projecten bezig is (als vrijwilliger) met betrekking tot ruimte voor de Vecht. Ik was de volgende ochtend al vroeg bij hem op de koffie en heb veel geleerd over de loop van de Vecht en de verbindingen met Duitsland en de waarde voor recreatieondernemers en boeren aan de Vecht. Vervolgens naar het Provinciehuis (met een hoofd vol verhalen) ; diverse kleine overleggen met andere statenleden en een voorbespreking met de eigen fractie en daarna de Statenvergadering (14.00 uur). Ik heb de Commissaris van de Koning Ank Bijleveld persoonlijk bedankt voor de steun om op 11 oktober aandacht te besteden aan Coming Out Day. Daarover had ik vragen gesteld met als resultaat dat de regenboogvlag jaarlijks op deze dag zal wapperen op het Provinciehuis; Een sterk signaal vanuit de Provincie: iedereen doet er toe! We gaan er de komende tijd nog wat extra aandacht voor vragen, samen met de Commissaris van de Koning!

Tijdens de Statenvergadering had ik mijn eerste echte publieke moment toen ik een statenlid van de ChristenUnie over een motie van haar interrumpeerde. Die motie heeft het niet gehaald. Met D66 collega Claar Grooten en Jan Westert (ChristenUnie) hebben we daarna nog gesproken met Gedeputeerde Bert Boerman over de financiering van BelangenOrganisatieOverijssel. D66 en CU willen duidelijkheid over de bereidheid van de provincie om projectsubsidie te verstrekken aan deze partij als daar een aanvraag voor komt. Wij zien een gemeente overstijgend belang maar willen geen provinciaal geld stoppen in exploitatie van voorzieningen.

Tussendoor nog even afgestemd met Gedeputeerde Monique van Haaf. Ik heb met haar gesproken over de voorwaarden voor het tijdelijk verpachten van grond die in bezit is van de provincie. De bodem moet meer aandacht. Daar was ze het mee eens. We maken samen een vervolgafspraak om dieper over de materie door te praten.

Vrijdagmiddag op werkbezoek naar de IJsseldelta, IJsselmonding, Stadserven Kampereiland en Gebiedscoöperatie IJsseldelta. Een waardevol en leerzaam bezoek samen met gemeentelijke, waterschap- en provinciale bestuurders. Wat een prachtig gebied en wat wordt er boeiend over verteld! De lunch bestond uit streekproducten. Tijdens de overtocht naar één van de eilanden gerookte gans gegeten (lekker: en vast een toekomstig streekproduct). Door dergelijke werkbezoeken leer ik Overijssel beter kennen en kom ik steeds meer te weten over de effecten van het Provinciale beleid met betrekking tot natuur en landbouw. Die afspraak met gedeputeerde Van Haaf moet nu zeker snel gemaakt worden!

Zondagmiddag tijd om alles op te tekenen en verdere acties in gang te zetten. De agendapunten voor de fractievergadering moeten de deur uit, mails moeten beantwoord (ook als ik ergens niet naar toe kan, stuur ik wel even een berichtje) en zo gaat ook deze middag op aan het werken als Statenlid.

Leuk bijwerk naast een unieke en prachtige baan binnen Zorgspectrum Het Zand!

Verkiezingen Eerste Kamer kunnen prima digitaal!

De Eerste Kamer is woensdag gekozen. Een ritueel met bijzondere kenmerken. Hokjes in de Statenzaal, uit- en afgifte van stemformulieren door de Commissaris van de Koning, rood potlood en verzegeling met echt stempel. Elke provincie heeft klokslag om 15 uur door het gehele land haar keuze moeten maken. Naast het benoemen van commissies was dit vandaag het belangrijkste wat er in de vergadering van Provinciale Staten van Overijssel zich afspeelde. De verkiezingen voor de Eerste Kamer doen er toe. Op het einde van het ritueel was er bij mij wel enig ongemak. Diverse uren bijeenkomen terwijl we gewoon digitaal hadden kunnen stemmen. Ieder vanuit eigen werk- of woonplaats. Graag voortvarend doorpakken Plasterk en regel het voor een volgende keer. Binnen 4 jaar is toch niet een al te hoge ambitie voor u neem ik aan.

In de wandelgangen nog wel enige andere zaken gedaan. Met 50+ en de VVD afgestemd hoe om te gaan met vragen over een relevant lokaal issue m.b.t. recreatiewoningen en onze opstelling als Staten daarmee. We hebben bekeken hoe we dat op de politieke agenda kunnen gaan zetten. Mooi om te ontdekken dat enige pragmatiek ook bij andere partijen bestaat en we niet gelijk kijken naar waar onze verschillen zijn maar hoe we respectvol met vragen van burgers om kunnen gaan. Of dit naar tevredenheid van de betreffende burger is betwijfel ik overigens nog wel. Krijgt denk ik nog zeker een vervolg. Mooi om de eigen kracht van burgers daarin ook te ervaren. Ik hoop dat ze in gaan spreken als er in commissie over gesproken gaat worden.

Naast een gave fulltime baan ook Statenlid Overijssel

Donderdag ben ik geïnstalleerd als Statenlid namens D66 in de Provinciale Staten van Overijssel. Een mooi moment voor 5 D66ers die samen de Statenfractie vormen. Een leuk team mensen. De top 5 bleef de top 5. Ik hoop dat de overige leden uit de top 10 nog vaak mee gaan doen want er ligt veel werk te wachten waarvoor expliciete expertise nodig is. De steunfractie moet maar snel gevormd worden nadat de collegeonderhandelingen zijn afgerond. Direct na installatie werd aan elke fractie verzocht de verkiezingsuitslag te duiden zodat de informateur aan het werk kon met zo mogelijk gerichte opdrachten. Als fractie gingen we dus gelijk aan de slag onder de bezielende en kundige leiding van Margreet onze fractievoorzitter. Zelf ben ik intern binnen de fractie gekozen tot vice-fractievoorzitter.
De verdeling van de portefeuilles hebben we ondertussen ook gedaan.
Ik ben 1e woordvoerder op:
– Inrichting Landelijk Gebied (ILG)
– Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling waaronder Water (DROWW)
En 2e woordvoerder / vervanger op:
– Financiën
– Kwaliteit Openbaar Bestuur (KOB).
Het gaat nu echt beginnen. In april en mei zijn veel introductiebijeenkomsten op de woensdag. Daardoor ben ik minder op mijn echte werk op die dagen.

Gelukkig weten de dames van het directiesecretariaat binnen Zorgspectrum Het Zand alle afspraken met veel creativiteit en flexibiliteit in goede banen te leiden. Want 7 dagen per week 24 uur per dag ben en blijf ik graag aanspreekbaar als voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgspectrum Het Zand en nu ook als bijbaan 7 dagen per week 24 uur per dag benaderbaar als Statenlid van Overijssel.

2015-03-26 20.51.07

Over een kleine week ben ik Statenlid

Dank aan iedereen die gestemd heeft.
Woensdag 18 maart was voor velen een spannende dag. Hoeveel mensen gaan er op D66 Overijssel stemmen? Hoeveel op mij als persoon? Uiteindelijk bleken er 1983 mensen direct op mij gestemd te hebben. En met de overige zetels werd ik daarmee gekozen in de Staten. Een groot aantal inwoners van Overijssel die ik van harte bedank voor hun stem. Het blijft bijzonder om nu daadwerkelijk in de politieke arena in Overijssel mee te gaan spelen. Een betaalde hobby gaat het worden die tijd en inzet in vrije tijd vergt. Mijn eerste prioriteit ligt vanzelfsprekend bij mijn dagelijkse werk voor Zorgspectrum Het Zand. Als voorzitter van de Raad van Bestuur draag ik daar verantwoordelijkheid voor de dienstverlening aan heel veel cliënten en ruim 1000 medewerkers en rond de 700 vrijwilligers. Gelukkig mag en kan ik vertrouwen op de grote professionele inzet van alle beroepsbeoefenaren en mag ik samen met mijn collega bestuurder richting geven aan de strategie en overstijgende doelen van de organisatie. In de politieke arena ga ik ontdekken of we kunnen werken aan een gezamenlijk perspectief voor Overijssel. In de politieke arena zijn stromingen vanuit politieke oriëntaties. Dat zal nieuwe vaardigheden van mij vragen. Ik zie er naar uit om politiek bedrijven te leren in de Staten en ondertussen te blijven werken en leren binnen de mooiste zorgorganisatie van Zwolle e.o. Zorgspectrum Het Zand!
Fijn dat de Raad van Toezicht van Zorgspectrum het Zand me ruimte geeft om het nevenwerk als Statenlid te kunnen gaan doen. Ook daarvoor mijn dank.
IMG_0668