Bodem, Boer, Beest en Bord

In vergelijking met de jaren dat mijn vader boer was, is veel gedaan aan beter dierenwelzijn en zijn we mondiaal leidend geworden in het effectief produceren van voedsel met bijzondere aandacht voor dierenwelzijn. Ondanks vele regels blijven er diverse opties voor de (toekomstige) boer. De eigen bedrijfsmatige speelruimte is nog teveel afhankelijk van de vrijheid die er vanwege afspraken met financierder of afnemers bestaat.
koeien
Ik zie minstens drie varianten:
– Biologisch boeren met lagere productie per verkante meter maar met hogere prijs. Er is toenemende vraag en burgers zijn bereid er meer voor te betalen. Logisch om daar dan ook als ondernemer op in te steken.
– Intensiveer dierhouderij. Geconcentreerd op “industrieterreinen” / “agroclusters” met goede infrastructuur voor aan- en afvoer van goederen en hoogwaardige duurzame voorzieningen en maximaal dierenwelzijn. Zo beperken we de lasten voor de omgeving en blijft de boer efficiënt massa produceren. Want door massa kan er op de mondiale markt nog verdient worden en draagt de Nederlandse boer bij aan zo laag mogelijke emissies. We laten zien hoe het kan en venten dat mondiaal uit en innoveren permanent door. Daar zijn we met WUR en andere kenniscentra supergoed in. Laten we dat blijvend uitdragen naar andere landen o.a via Agriterra en haar coöperatieve benadering.
– Mix aan verdienmodel. In de markt zijn meer gemengde bedrijven en nieuwe verdienmodellen ontstaan bijvoorbeeld met zon op dak, zonneweides, (mest)energieproductie, aanvullende zorgconcepten en boerenbedrijven met recreatiedoeleinden. Prachtig hoe ondernemers met de drive om te overleven en met bezieling, dergelijke initiatieven nemen. De markt vraagt er nadrukkelijk om en zoekt steeds meer de mogelijkheid om “van boer tot bord” te ervaren, en is bereid daarvoor te betalen als het ook nog gemakkelijk aangeboden wordt.

Kansrijke koers
Nederland is leidend in de effectieve en hoge kwaliteit voedselproductie. Dat hebben Nederlandse boeren als sector gerealiseerd. Laten we trots blijven op de sector! Ons model kan (met aanpassingen) mondiaal benut worden zodat we de toenemende bevolking kunnen voeden. Onze kennis is daarbij noodzakelijk en leidt tot een verbetering van het leven van de dieren, een hoger inkomen voor de boer en, ook in en rond het bedrijf, economische verbetering. Het zorgt voor scholing van de kinderen, meer gezondheidszorg en een middenklasse en regionale spin-off. Zo ontstaat economische versterking en toenemende welvaart zonder (nog) subsidies of gelden vanuit ontwikkelingssamenwerking. Mensen blijven langer in een gebied als er economische groei is en er banen ontstaan en condities van wonen, leven, werken en scholing merkbaar voor iedereen toenemen. Ook zie je daarbij het afnemen van “krijgsheren” en toename van democratische beginselen. Als democraat spreekt me dat zeer aan.

Het gaat om de bodem!
Maar, bij al deze ontwikkelingen moeten we focus versterken op de bodemkwaliteit. Door jarenlange productie zien we ook in Nederland dat de kwaliteit van de bodem achteruit gaat. Gebruik van kunstmest (voor milieu slecht) moet sterk afnemen en vervangen worden door natuurlijke kunstmest. Stront is een rijk product dat nu teveel ligt weg te rotten. Het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen moet stoppen zodat en de bodem en het water nog schoner worden. https://www.sustainablefoodsupply.org/petitie-red-de-bodem-red-de-bodem-met-je-handtekening/

Kringlopen sluiten
Koeien eten van nature gras. Dat is het oorspronkelijke hoofdproduct, en niet soja of mais. Laten we in het kader van duurzaamheid en sluiten van kringlopen weer innoveren naar een nieuwe tijd. Waarbij we koeien rijk gras geven. Kippen insecten en varkens reststromen.
Het vele engels raaigras moet deels of geheel vervangen worden door bloemrijk gras (goed voor biodiversiteit). Zo maakt de boer de bodem sterker en de natuur robuuster. Dat is in het belang van de boer, want hij verwerft een betere boterham (per liter een betere prijs), wordt door de burger gewaardeerd (geniet van de dieren buiten en de rijke natuur) en we maken gebruik van natuurlijke grondstoffen die beschikbaar zijn en verlagen de transportkosten.

Sluit de kringloop. Mondiaal goed voor boer, burger, beest en bodem. Kies voor de toekomst!

Kies duurzame energie: geen kernenergie

Eindelijk is er inzicht in het door veel partijen gezamenlijk gemaakte klimaatwet. En kwamen partijen een klimaatakkoord overeen. Een gedenkwaardige week waarbij eindelijk koers is gezet. Ruim 600 voorstellen worden nu doorgerekend. Maatschappelijke organisaties hebben meegedacht en keuzes bepaald. Van mobiliteit tot landbouw, van gebouwen naar energie van de toekomst. Alles is aan bod gekomen (behalve vliegen want die sector kan het nog steeds ontlopen…)

Ik ben er blij mee. Een coalitie die samen met oppositie een klimaatwet in de Tweede Kamer lanceert en een kabinet dat ruimte geeft en samen met maatschappelijke organisaties een akkoord sluit dat richting geeft aan de oplossingen voor nu en de toekomst. Dat is mijn D66.

We konden al aan de slag maar nu neemt overheid leiding en dwingen we elkaar tot passende maatregelen om onze aarde te redden. Niemand ontkomt aan deze opgaven. Je wilt toch warm wonen, autorijden, van de natuur genieten, je kinderen een toekomst geven? Dan moet je nu handelen. Begin met een plan voor isolatie van je woning. Daar is vaak nog veel te winnen. Ondertussen werken partijen aanvullende maatregelen uit waarbij iedereen mee kan doen zonder dat er te grote lasten ontstaan. Dat zijn we aan elkaar verplicht: pas dan kan iedereen meedoen.

Een van de terugkerende oplossingen van PVV en VVD is het overgaan naar kernenergie. Dan is alles opgelost. Ik geloof niet in dat sprookje.
Feitelijk is het ook nog eens heel erg duur! Kernenergie kost nu anno 2018 ongeveer 0,13 cent voor belasting. Terwijl wind- en zonne energie voor belasting 0,04 cent kost. En die prijs gaat nog steeds naar beneden.

Dus stem VVD en PVV als je een steeds hogere energierekening wilt zonder werkelijke oplossingen en stem D66 als je nu een oplossing wilt dit de aarde helpt, je kinderen een toekomst geeft en jou helpt bij de noodzakelijke verduurzaming van de samenleving.

windenergie

Waar plant jij jouw boom?

bomenplanten

Tijdens de behandeling van de begroting 2019 van Provincie Overijssel bracht ik een motie in. We willen een actieplan dat zorgt voor 1,1 miljoen extra bomen. Die extra bomen zorgen voor vergroening, verduurzaming en een leefbaarder Overijssel want het zorgt voor reductie van CO2 en dat is weer goed voor het klimaat.

Ook aan de klimaattafels wordt gesproken over het bijplanten van bomen. Wij wilden bereiken dat Overijssel voorwerk doet en alvast een plan gaat opstellen. En dat gaat door onze motie gebeuren! Ik was aangenaam verrast dat het nu alvast maken van een plan in meerderheid met 24 voor en 20 tegen werd aangenomen. Gedeputeerde Staten is nu aan zet om voor de zomer van 2019 met een uitwerking te komen. Pas dan is ook duidelijk waar de bomen kunnen komen, welk geld er mee is gemoeid en welk bedrag de landelijke overheid gaat bijdragen. Na het positieve besluit kwam de volgende dag via sociale media al een aanbod binnen. Een ondernemer stelt 1 ha beschikbaar voor het planten van bomen. Een druppeltje. 1.1. miljoen bomen hebben ongeveer 1000 ha nodig. Inmiddels hebben Staatsbosbeheer en andere natuurorganisaties positief gereageerd. Men werkt graag mee om te komen tot uiteindelijk de realisatie. In de media is al langer veel aandacht voor de afname van Overijsselse landschapselementen. Met dit plan kunnen we de afname een halt toeroepen en extra inzetten op een gezonde groene leefomgeving.

Overijssel heeft ruim 1,1 miljoen inwoners. Vergroening van de leefbaarheid van stad en platteland maakt onderdeel uit van het vastgestelde natuurbeleid. Nu al kunnen we toewerken naar het realiseren van meer bomen in Overijssel. Zo maken we een groener, duurzamer en leefbaarder Overijssel. Samen met alle natuurpartners dient het plan gemaakt te worden en bij de uitvoering is de ambitie van D66 dat elke inwoner mee kan denken en voorstellen kan doen over de plek van plaatsing van zijn/haar ‘eigen’ boom.

Circulair ondernemen is wat ze willen. Werkbezoek aan AEBI SCHMIDT

Circulaire zoutstrooier dankzij innovatief ondernemerschap
Op dinsdag 6 november bezocht ik het innovatieve bedrijf AEBI SCHMIDT in Holten. Dit bedrijf is o.m. gespecialiseerd in gladheidbestrijding. Met de winter voor deur een bijzonder interessant onderwerp. Bij het bezoek sloot ook burgemeester Hofland aan.

AEBI SCHMIDT maakt jaarlijks 2000 zoutstrooiers voor de (inter)nationale markt, 10% is voor de Nederlandse markt bestemd. Al deze unieke strooiers zorgen ervoor dat onze wegen en fietspaden ook in de winter goed te berijden zijn. Rond de 250 medewerkers werken in dit internationale bedrijf en de focus ligt op een geheel circulaire bedrijfsvoering. Met als doel: producten en grondstoffen oneindig hergebruiken zonder verlies van kwaliteit. Onder leiding van CEO Arjan Ester is deze omslag ingezet. Met financiële steun van de provincie wordt deze werkwijze ook echt in de praktijk gebracht. Want door deze samenwerking ontwikkelde AEBI SCHMIT een circulaire strooier. Het eerste exemplaar mochten we zien en voelen. Meer dan 50% is circulair! Daarmee is 2.3% CO2-uitstoot bespaard.

Trots
Ik was aangenaam verrast door het enthousiasme van de medewerkers en hoe trots ze zijn op deze ontwikkeling. Ze gaan ervoor en willen graag vooroplopen. “We kunnen het,” is dan ook het adagium. Tegelijkertijd is er het besef van de noodzaak tot samenwerking. De CEO pakt dit goed op door o.a. in het netwerk BOOST(1) de ambities naar andere regionale bedrijven uit te dragen. Zo inspireert AEBI SCHMIDT andere organisaties om vooral kennis te delen en elkaar te versterken. En van deze samenwerking moeten we het hebben. Niet alleen economisch, maar ook als het om circulariteit gaat.

Omslag
Dit jaar bracht de provincie, mede op aandringen van D66, het circulaire beleid tot stand. Vooral het bedrijfsleven verdient steun bij deze enorme omslag. De heer Ester gaf inzicht in wat dit in de praktijk betekent: een geheel ander verdienmodel waarbij service en contractbeheer nieuwe inkomsten genereren. Inmiddels haalt AEBI SCHMIDT rond de 50% van haar inkomsten uit service en diensten. De strooier is een middel, geen doel op zichzelf. Ze gaan voor een drieslag: het maken van hardware (de strooier), het leveren van diensten (service) en het benutten van data (monitoring). Naast circulariteit werkt men aan verduurzaming. De daken van de enorme productiehallen zijn voorzien van zonnepanelen, eveneens met steun vanuit de provincie.

Keten
AEBI SCHMIDT roept het bedrijfsleven op om vooral in ketens te denken en binnen aanbestedingen voluit te gaan voor circulair ondernemen. Daag het bedrijfsleven en de toeleveranciers uit. Zie het als een van de belangrijkste criteria waarop je inkoopbesluiten neemt bij als gemeente en provincie. De CEO verzocht de provincie dan ook om haar aankoopvoorwaarden aan te scherpen, om zo andere bedrijven een extra motivatie te geven circulair te ondernemen. Zo komt de markt op stoom.

Werkgelegenheid
Het is mooi om te zien dat er intensief met de provincie wordt samen gewerkt en er wederzijds geleerd wordt van nu de ervaringen van AEBI SCHMIDT. Door duurzaam en circulair te ondernemen kan een pracht bedrijf als AEBI SCHMIDT in Holten succesvol internationaal zaken blijven doen met volop aanbod van werkgelegenheid. Mocht je belangstelling hebben om bij dit bedrijf te gaan werken of leren? Ze hebben vacatures!

Openbaar vervoer. Het thema bij voorlichting over PS Overijssel aan HAVO leerlingen Rijssen

En weer was het leuk om te doen.
Leerlingen van de HAVO uit Rijssen kwamen op 11 september naar het provinciehuis voor een les over de rol en taak van de provincie. Gaandeweg ontstonden over het openbaar vervoer verhitte debatten. Standpunten werden gewogen, er werden bondjes gesloten achter de schermen, lobby werd ingezet en uiteindelijk werd ik in de rol als “gedeputeerde” gedwongen mijn voorstel aan te passen. De “Staten van leerlingen” wilden het anders.

Wat viel op?
Hoge betrokkenheid. Scherpe analyses. Krachtige inbreng met goed luisteren naar elkaars argumenten. Bereidheid tot het vinden van een compromis.

Het resultaat?
Leerlingen kiezen voor adequaat modern (ECO) openbaar vervoer maar vinden veiligheid rond scholen en zorginstellingen ook van groot belang. Ze vinden tevens dat ook het bedrijfsleven mee zou kunnen betalen aan goede veiligheidsvoorzieningen in de gemeente. De leerlingen accepteren dat er door de week avonds wat minder frequent openbaar vervoer is als dat veiligheid voor bijvoorbeeld fietsers ten goede komt.

En op het einde?
Vroeg een leerling, “wat denkt u er als homo nu van dat u met refo’s vanmorgen sprak? Wij hebben echt wel veel respect voor u en willen dat even zeggen”. Er ontspon een leuk gesprek over wederzijds respect, over jezelf kunnen zijn, er ruimte is voor iedereen in Overijssel en dat we zo samen Overijssel sterk maken. Ik bood aan graag nog eens op hun school verder te praten. Ik vond het een cadeau om de ochtend zo gezamenlijk af te sluiten.
IMG_2895

Scholen HAVO Rijssen

Regenboogvlag op alle scholen en overheidsgebouwen

D66 Overijssel ziet graag op elk overheidsgebouw in alle gemeenten en op alle scholen op 11 oktober 2018 de regenboogvlag wapperen.
Overijssel is sinds 8 november 2017 ‘Regenboogprovincie’. Dat betekent dat onze provincie zich inzet voor de sociale acceptatie en veiligheid van homoseksualiteit en transgenders (LHBTI).
In Nederland zijn er tien ‘Regenboogprovincies’ en 48 ‘Regenbooggemeenten’. In Overijssel zijn dat Deventer, Hengelo, Enschede en Zwolle. Het ministerie van OCW steunt deze gemeenten financieel en heeft de samenwerking tot 2022 verlengd.
Overijssel organiseerde vorig jaar het regenboogsymposium. Daar ontmoetten verschillende maatschappelijke partijen elkaar en sprak men uit meer te willen samenwerken. Er zijn verschillende organisaties bezig zijn met dit onderwerp. Maar men weet elkaar niet altijd te vinden. De provincie wil de rol van verbinder (blijven) spelen en partijen bij elkaar brengen. Met als doel: een zelfstandig opererend netwerk van organisaties en gemeenten én bewustwording bij de gemeenten in Overijssel over het onderwerp LHBTI. In oktober 2018 volgt een nieuwe bijeenkomst voor alle partners over o.a. wijkveiligheid. Zo blijft het onderwerp op de provinciale en gemeentelijke agenda’s. D66 ziet graag een Overijssel waar iedereen zichzelf kan zijn. Publieke uitingen op gebouwen van gemeenten en alle scholen zou dat moeten uitdragen op Coming Out Day 2018 (11 oktober).
De provincie Overijssel is intern begonnen met concrete acties. Zo wordt onnodige geslachtsregistratie op formulieren voorkomen en ondersteunt men de Twentse boot tijdens de gaypride. Ook droeg Overijssel bij aan een bidboek om de Roze Zaterdag in 2020 naar Zwolle te halen. Ondanks dat Roze Zaterdag 2020 naar een andere stad gaat, blijft het doel hetzelfde: een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijk is en mag de provincie daaraan financieel bijdragen.
D66 roept alle gemeenten op zich aan te sluiten als ‘Regenbooggemeente’.Rainbow Flag

Gaaf om te delen: beoogd lijsttrekker D66 Overijssel

Gisteren tijdens de algemene ledenvergadering van D66 Overijssel in Almelo maakte het bestuur bekend dat ik de enige kandidaat lijsttrekker ben voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van Overijssel maart 2019. Een interne campagne was ook leuk geweest maar helaas waren er niet meer die zich aangemeld hadden. Met de aanwezigen heb ik een uitgebreide Q&A gedaan. Leuk om te doen. De komende 2 weken is gelegenheid voor leden van D66 Overijssel om hun stem uit te brengen. En na de zomer: gezamenljk op naar de campagne! Als je mee wilt doen in die campagne: van harte welkom. Voor een nadere toelichting m.b.t. mijn kandidatuur zie https://overijssel.d66.nl/wybren-bakker-beoogd-lijsttrekker-d66-overijssel/IMG_2057

Op naar een Sportakkoord voor heel Overijssel?

Zeer spoedig komt het Kabinet met het Nationale Sportakkoord. En dat geeft gemeenten en provincies de kans hierop aan te sluiten. In veel gemeenten staat sport hoog op de agenda. Bewegen zorgt voor minder gezondheidsproblemen op de langere termijn, draagt bij aan sociale cohesie en normering, en is bovendien leuk. In Deventer, waar in september van dit jaar de Nationale Sportweek wordt gehouden, is men samen met B&W bezig sport toegankelijker te maken en te houden voor elke inwoner.
Wat zou het prachtig zijn als in het nieuwe coalitieakkoord van Deventer de ambitie staat: “Deventer sluit in 2018 met alle lokale partners een gemeentelijk sportakkoord met als doelen voor 2023: iedereen beweegt elke dag minstens een half uur en kinderen bewegen minimaal 1 uur per dag”.

De provincie helpt gemeenten en sportorganisaties bij innovatie, kennisdeling en overstijgende programma’s. Ik vind het wenselijk dat de provincie met alle Overijsselse gemeenten komt tot een provinciaal akkoord waarbinnen elke gemeente haar norm voor sport en bewegen van alle inwoners benoemd. Op geleide van die ambities kan de provincie haar faciliterende taak optimaal uitoefenen. Een provincie is er niet om verantwoordelijkheden van een gemeente over te nemen of als flappentap. Gemeenten zijn zelf primair verantwoordelijk voor optimale faciliteiten en randvoorwaarden om te (blijven) sporten.
Maar sport en bewegen begint bij jezelf. En als je jong merkt wat sport met je doet: laat je het toch nooit meer los? Fun en gezond: wil toch iedereen?!

Scholen in Overijssel doe 11-10-18 mee aan Coming Out Day 2018!

Vorige week was ik samen met een collega Statenlid op het grootste kennisfestival van Nederland in Deventer. De nieuwste inzichten m.b.t. openbaar bestuur werden interactief naar voren gebracht. We waren gekoppeld aan jongeren van de theatergroep Woest. Passievolle jonge mensen die door middel van theater verbindingen realiseren tussen jong en oud. Een jongere vertelde over de theatervoorstelling ‘na de dam”‘- van theatergroep de Makkers – waar ze actief aan had deelgenomen. Voor die theatervoorstelling halen jongeren verhalen over de 2e wereldoorlog op bij ouderen en verwerken ze. De voorstelling wordt vervolgens getoond aan jong en oud. Zo ontstaat verbinding en laten jongeren zien dat ook zij mee willen doen.

Dezelfde jongere vertelde me over een middelbare school in Overijssel waar gays zwaar gepest worden. Waar een leerling zelfmoord pleegde omdat ze op vrouwen viel en daardoor werd “weggezet” en dat ze door het geloof dat ze vanuit thuis had meegekregen ze geen andere uitweg meer zag. Waar GSA, (is een groep scholieren die vindt dat iedereen op hun school de vrijheid heeft te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden. Niet iedereen voelt zich thuis in het vakje ‘man’ of vakje ‘vrouw’. Dat hoeft ook niet) genegeerd wordt en een docent Biologie niet bij voorlichting over LHBTI aanwezig wil zijn. Zij bleef strijdbaar en wil haar school een veilige fijne school laten zijn.

Er is nog veel te doen. Een inclusief Overijssel bestaat op papier maar in de praktijk is er nog veel te doen. Overijssel doet mee als regenboogprovincie op initiatief van D66. Dat programma is in uitvoering en in de zomer van 2018 komt de eerste voortgangsrapportage naar de Staten. Mijn inzet blijft: alle gemeenten en alle scholen in Overijssel doen mee aan Coming Out Day 11 oktober 2018. Dat is mijn Overijssel. Waarin iedereen mee kan doen en zichzelf kan zijn en waar we dat zichtbaar en merkbaar in gedrag uitdragen.

Biodiversiteit versterken met en door boeren

Begripsverheldering
Wat verstaan we onder Duurzame Landbouw met Natuur? Inspiratie komt van BoerenNatuur en van Louis Bolk Instituut. Het gaat er in essentie om dat de biodiversiteit op het boerenbedrijf wordt versterkt en dat deze ook een belangrijke rol kan spelen in de bedrijfsvoering. Door efficiënter om te gaan met grondstoffen heeft de landbouw minder invloed op boden, water en lucht. Het beheer van landschapselementen is ook onderdeel van natuurinclusieve landbouw. Duurzame landbouw met Natuur is niet iets onveranderlijks. Het is een ontwikkeling die voort moet. Boeren kunnen dit doen op verschillende schaalniveaus. Van boerenerf (nestkasten, erfbeplanting) tot in een gebied samenwerken met terreinbeheerders en / of het oprichten van natuurcoöperaties. Andere duidingen die gebruikt worden zijn o.a. agrarische natuurbeheer; kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw. Allen richten zich op een nieuw evenwicht bereiken tussen landbouw en natuur. Die richting is goed!