Regeling geschepende schaapskuddes Overijssel voorbeeld voor andere provincies

Regeling van behoud van geschepende schaapskuddes in Overijssel o.a. dankzij D66 Overijssel nu ook voorbeeld voor andere provincies. (uit brief van ministerie Landbouw Natuur en Voedselveiligheid, d.d. 7 januari 2019)
Schaapskudde
In Nederland zijn 107 kuddes, waarvan ca. 50 traditioneel gescheperd met 90 herders. De maatschappelijke waarde van deze kuddes is groot. Zij dragen bij aan:
• De instandhouding van cultuurhistorische tradities en landschappen, natuur(doeltypen) en streekidentiteiten;
• Het behoud van biodiversiteit en de instandhouding van zeldzame schapenrassen;
• Natuurbeleving en educatie in onze natuurgebieden.

Begin 2016 werd door Alterra aangetoond dat de (financiële) positie van traditioneel gescheperde kuddes zorgelijk was. Er zijn sindsdien veel gesprekken geweest met provincies, het Interprovinciaal Overleg (IPO), herdersorganisaties, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, terreinbeherende organisaties (tbo’s) en Rijkswaterstaat om te bezien wat nodig is. Inmiddels wordt door genoemde partijen geconcludeerd dat het, gemiddeld genomen, beter gaat met de sector.

Met name de provincies, die primair verantwoordelijk zijn voor natuurbeheer, hebben extra maatregelen genomen. In de provincies Drenthe en Overijssel is het financieringsprobleem van traditioneel gescheperde kuddes opgelost door een deel van de subsidie rechtstreeks als exploitatievergoeding uit te keren aan stichtingen met herders, kuddes en schaapskooien, en een deel te oormerken als vergoeding voor tbo’s. Tenslotte wordt een deel van de inkomsten opgebracht uit de eigen verdiensten van de herders en hun stichtingen. Daarmee zijn 15 traditioneel gescheperde schaapskuddes (Drenthe en Overijssel) voor langere tijd verzekerd in hun voortbestaan. Enkele andere provincies overwegen om ook een dergelijke regeling te maken.

Een mooi D66 Overijssel succes!
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/01/07/kamerbrief-over-het-beleid-van-staatsbosbeheer-en-de-algemene-stand-van-zaken-rond-traditioneel-gescheperde-schaapskuddes