Bouw huizen! Tempo moet omhoog!

In Overijssel moeten meer woningen komen voor starters, jongeren en mensen met een zorgbehoefte. Tempo en actie is noodzakelijk!

Binnenkort komt in PS en 1e fase Statenvoorstel over wonen aan de orde. Deze geeft vervolgrichting aan de opgaven van de provincie en haar rol om wonen voor alle doelgroepen te stimuleren.

D66 heeft dringend verzocht om concrete stappen en acties. Er zijn duidelijke ambities geformuleerd maar wat er precies gaat gebeuren ontbreekt. Zoals vorig jaar door D66 al duidelijk aangegeven moet er meer gebouwd worden en dan vooral voor jongeren en eenpersoonshuishoudens. Ook de bouw van huizen (huur en koop) voor ouderen, inwoners die “beschermd” willen wonen en voor starters moet een stevige impulsen krijgen.

Provincie als aanjager

De gedeputeerde maakte van de week in de commissie duidelijk dat de provincie niet zelf “stenen gaat stapelen”. De markt moet het samen met de corporaties en ontwikkelaars doen. De provincie kan een aanjagende, helpende rol vervullen en op regionaal niveau woonafspraken maken. Naar de mening van de gedeputeerde moet op alle niveaus gebouwd worden. D66 ziet uit naar de concrete uitwerking. Er zal met de Statenleden en het college nog een bijeenkomst volgen om de concrete wensen en behoeften m.b.t. de rol en taakvervulling van de provincie over wonen scherper te duiden.  Dat kan dan meegenomen worden bij de uitwerking van de volgende fase. Die uitwerking komt dan later dit jaar of volgend jaar weer terug in de Staten.