Actieplan: stop afname vliegende insecten

Insecten zijn nodig voor bestuiving en staan mee aan de basis van de noodzakelijke biodiversiteit. Zonder insecten groeien er geen gewassen en blijven winkels leeg.

In de media is momenteel veel aandacht voor een recent gepubliceerd onderzoek waaruit blijkt dat 75% van de populatie vliegende insecten in en rondom natuurgebieden in Duitsland in enkele decennia zijn afgenomen. De Nederlandse situatie zal naar alle waarschijnlijkheid niet veel anders zijn. Al langer is bekend dat de biodiversiteit afneemt. Denk daarbij in Nederland aan bijvoorbeeld de afname van de bijenpopulatie en aan de afname van het aantal weidevogels. De oorzaken voor de dramatische afnamen van insecten is nog niet scherp. Maar een van de mogelijke oorzaken is het gebruik van pesticiden.

De EU spreekt thans over het wel of niet weer toelaten van Roundup. Een veel gebruikt onkruidbestrijdingsmiddel waar het (mogelijk ook nog kankerverwekkende) middel Glyfosaat in zit. Nederland wil het middel weer voor 10 jaar toe staan. Gelukkig is de EU daarmee nog niet akkoord gegaan. Er is echter nog zeker een risico dat het nog 3 of 5 jaar toegelaten wordt. Binnen enkele weken spreekt de EU daar wederom over. Inmiddels zijn diverse publieksacties vanuit verontruste burgers en / of natuurorganisaties gaande om een verbod te realiseren.

D66 Overijssel heeft vorige week over het gebruik van glyfosaat mondelinge vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. Want wat kunnen wij in Overijssel doen? We zijn niet het bevoegde gezag om pesticide gebruik via regelgeving in Overijssel te wijzigen. Maar dan nog kunnen we in Overijssel veel doen!

D66 Overijssel zet m.b.t. de zorgelijke afname van vliegende insecten in op:

  • Zet maximale politieke druk om te komen tot een stop op de verkoop van Roundup aan particulieren;
  • Zet maximale politieke druk om te komen tot een stop op het gebruik van Glyfosaat (bestanddeel van RoundUp) in de landbouw;
  • Ga in Overijssel met de landbouwsector en natuurorganisaties aan de slag om te komen tot alternatieven: benut het Agro&Food lab;
  • Blijf inzetten op vergroening van landbouw met oog voor natuur en landschap (natuurinclusieve- en kringlooplandbouw);
  • Geef als Provincie het goede voorbeeld met natuurvriendelijk groenbeheer;
  • Stimuleer gemeenten en maatschappelijke organisaties tot het vergroten van het areaal bloemrijke bermen en parken en realiseer wijziging van maaibeheer ten gunste van de natuur;
  • Licht inwoners samen met gemeenten en waterschappen voor over het effect van pesticiden op planten, dieren, mensen en waterkwaliteit;
  • Kom als provincie met een plan gericht op verminderen van de afname van de weidevogels!

Deze maanden wordt gewerkt aan de natuurvisie van Overijssel. In december is de behandeling in de Staten van Overijssel. Zeker is nu al dat een vette (financiële) plus voor behoud en de versterking van de natuur noodzakelijk is!h