Wybren Politiek

Politiek en maatschappelijke inzet

IMG_0668

18 maart 2015 waren de Statenverkiezingen. Met bijna 2000 voorkeurstemmen ben ik als nummer 2 toegetreden tot een 5 koppige nieuwe fractie. Sedert 18 juli 2018 ben ik tevens fractievoorzitter en later lijsttrekker. Na de Statenverkiezingen van 20 maart 2019 werd ik voor de 2e keer in de Staten gekozen.

D66 is de partij die gaat voor het smeden van maatschappelijke coalities. Daar doe ik graag actief inhoudelijk aan mee in de Staten van Overijssel.

Waar ik voor ga?
Versterk de Overijsselse pracht en kracht:
Toerisme in de kernen – behouden en uitbouwen musea en cultureel erfgoed samen met gemeenten – lokale burgerkracht benutten zonder kaders vooraf

Zet in op duurzamer: zonneparken – isolatie – windenergie – waterkracht – waterstofauto laadplekken – en graag als het aan mij ligt een plasticvrij Overijssel

Innovatieve landbouw binnen strakke criteria – verbinden van natuurgebieden en effectief grondgebruik want ruimte doet er toe

Ruimtelijke behoeften van gemeenten boven gemeentelijk begrenzen – transparanter zijn in wat de Provincie doet met haar middelen door Open data – opruimen van sloopgebouwen in het landschap

Innovatieve topsectoren ruimte bieden – versterken van het MKB en overige bedrijfsleven door effectieve verbindingen met onderwijs – promotie van Overijssel zodat meer banen ontstaan en bestaande behouden blijven

Verbind en overbrug zodat ruimte ontstaat voor groei:
Bereikbaarheid van de kernen door passend en flexibel openbaar vervoer en verknopen van provinciale snelfietsroutes en goede weg- en waterwegen

Betrekken inwoners aan de voorkant bij beleidsbepaling – zien toe op toepassing van de instrumenten in de maatschappelijke participatieladder.

Doe niets meer dan de kerntaken van de provincie: geef gemeenten ruimte en zie toe op hun beleidsuitvoering – werk toe naar grotere regionale afstemming over de eigen provincie en landsgrenzen heen

Verantwoord en blijf trouw en transparant in handelen:
Naar leden en overige inwoners van ons beleidsmatig handelen als fractie en als individuele Statenleden

Mijn D66 geschiedenis in het kort:

logo-D66Wonend in Groningen ben ik lid geworden van D66 op 14 oktober 1991. De eerste stappen zette ik daar door bijeenkomsten bij te wonen.

In Utrecht werd ik actiever. Enerzijds ingegeven door de functie die ik bij NU’91 vervulde en anderzijds door actief binnen D66 Utrecht mee te doen.

Toen ik later in Deventer ging wonen was D66 een mooie manier voor mijn kennismaking met de gemeente Deventer en de politieke issues die er speelden. Ik werd al snel voorzitter van de afdeling en deed actief mee aan landelijke debatten teneinde onze D66 idealen meer in gemeenten vorm te kunnen geven.

Enige jaren later werd ik voorzitter van de regio Overijssel. Het sterker maken van de afdelingen in Overijssel en zo zorgen dat inwoners kunnen stemmen op sterke D66 kandidaten was leidend voor het regiobestuur waar ik als voorzitter mee richting aan gaf.

Meer en meer wil ik echter ook meedoen aan de politieke inhoud. Om die reden besloot ik in augustus 2014 me niet wederom verkiesbaar te stellen voor het voorzitterschap maar me te kandideren voor de Staten van Overijssel. En eind maart 2015 werd ik daadwerkelijk Statenlid en doe ik mee!

Hieronder vanuit diverse functies enkele activiteiten en voorbeelden van mijn inzet om veranderingen te bewerkstelligen.

In de functie van directeur NU’91

logo-nu-91Inspreken tijdens hoorzittingen Tweede Kamer m.b.t. onderwijs – BIG-registratie, en Beroepscode voor de Verpleging en Verzorging.

Lobby naar fracties Tweede Kamer t.b.v. instelling van landelijk wetenschappelijk onderzoek naar de positie van verpleegkundigen: resultaat is de Commissie Werner met vervolgens de komst van een Landelijk Centrum voor de Verpleging: in lijn met de KNMG. Nu V&VN.

Als steunend lid D66 fractie Utrecht

logo-D66Voorzitterschap werkgroep Hostels te Utrecht. Een advies verstrekt aan de D66 fractie. Vervolgens na aanname van het beleid de realisatie van gespreide opvangcentra voor drugsgebruikers in diverse wijken van Utrecht en gelijktijdig ondersteuning aan toenmalig Tweede Kamerlid Boris Dittrich bij vormgeving en gereguleerde heroïne verstrekking op medische gronden. Resultaat: nieuwe wetgeving.

Als voorzitter COC Utrecht en voorzitter Emancipatiecommissie gemeente Utrecht

logo-cocGerealiseerd dat permanente voorlichting gecontinueerd is op middelbare scholen in de gemeente Utrecht en randgemeenten.

Initiatief genomen voor de realisatie van een “Huis voor de diversiteit”: helaas door bezuinigingen niet doorgevoerd na een positief onderzoeksrapport en geschikte locatie en exploitatieplan en steun van de verantwoordelijk wethouder. Na zijn aftreden is het plan niet meer doorgezet.

Als bestuurder van SOR – PuurZuid te Amsterdam

Logo PuurZuidBedrijfsvoering (koken, serveren, schoonmaak, catering) in een dienstencentrum door jongeren met een verstandelijke beperking en jongeren met gedragsproblemen ingevoerd: 40 jongeren kregen daar les en begeleiding. Tot stand gebracht met de Kingma school (speciaal onderwijs) en vele fondsinstellingen.

Jongerenschuldhulpverlening in Amsterdam tot stand gebracht voor jongeren vanaf 12 jaar en ouder. Ook voor GGZ cliënten een specifiek project gestart en succesvol geïmplementeerd.

Als voorzitter van een werkgroep de AWBZ inkoopprocessen voor Zorg en behandeling in Amsterdam gelijk gebracht met de landelijke richtlijnen zodat de eigenstandige positie die Amsterdam jarenlang had werd opgeheven. Veel zorgaanbieders hadden een belang om het zo te houden. Ondanks die druk toch alle Amsterdamse zorgaanbieders, het CIZ, de gemeente en het Zorgkantoor op een lijn kunnen brengen.

Bouwtransities (van sloop tot nieuwbouw) doorgevoerd en daarnaast volledige nieuwbouw van locaties onder alle bestaande regelgeving tot stand gebracht met draagvlak onder medewerkers, cliënten, lokale- en landelijke overheden.

Vormgegeven aan nieuwe mate van cliëntenmedezeggenschap en daarover gepubliceerd met als gevolg veel belangstelling van andere zorgaanbieders, het LOC en het ministerie van VWS.

Ondersteuner en mede drager van de realisatie van zorgcoöperatie Stadsdorp Zuid: een burgerinitiatief wat zorgt voor eigen inkoopmacht en behoud van zeggenschap van aangesloten leden en inkoopvoordelen realiseert m.b.t. zorg- en ondersteunende diensten zodat burgers langer thuis blijven wonen. Vooraf ruim € 2.5 ton verworven voor wetenschappelijk onderzoek naar de effecten. Maakte onderdeel uit van vijf landelijke pilots. Thans zijn er diverse zorgcoöperaties opgericht in Nederland. Stadsdorp Zuid is een veel gebruikt voorbeeld hoe dat kan.

Als interim voorzitter COC Nederland

logo-cocScheuring in de belangenvereniging en mee het faillissement van COC Nederland voorkomen door structurele maatregelen en beleidsbijstelling. Daarvoor draagvlak verworven bij de leden, het ministerie, de Tweede Kamer en de vele andere kleinere belangenorganisaties.

Als voorzitter stichting Mentorschap

logo-Mentorschap-AmsterdamBewerkstelligd dat in Amsterdam mensen die niemand hebben adequate ondersteuning krijgen door het laten selecteren – trainen – begeleiden van mentoren zodat zij die steun nodig hebben deskundige vrijwillige ondersteuning krijgen. Lobby en beïnvloeding daarvoor was nodig bij gemeenteraad Amsterdam, Wethouder Amsterdam en alle zorg en welzijnsorganisaties te Amsterdam.

Als voorzitter D66 afdeling Deventer e.o

logo-D66Succesvolle groei van de afdeling gerealiseerd van 90 naar rond de 150 leden.

College-onderhandelingen mede ondersteund en uitgevoerd en college gevormd.

Relaties met omringende D66 afdelingen versterkt door structureel overleg binnen de Stedendriehoek afdelingen van D66.

Training en ondersteuning aan fractie geboden t.b.v. effectief functioneren van de fractie.

Als regiovoorzitter D66 Overijssel

Wybren Bakker samen met D66 voorman Alexander PechtoldTaken en rollen van het regiobestuur versterkt opdat afdelingen effectief en sterker worden in de gemeenten.

Ondersteuning en advies bij diverse collegeonderhandelingen en realisatie dat we in 10 gemeenten bestuurlijk in B&W als D66 vertegenwoordigd zijn