Elke boer aan de kringlooplandbouw

Heel langzaam vormt zich draagvlak voor kringlooplandbouw in Nederland. Het past bij het streven naar een duurzamer omgaan met de bodem, met dieren en met mest. En dat alles in het belang van een zodanige productie kunnen realiseren zonder de natuur voor altijd kapot te maken.
De WUR heeft recent een mooie infographic gepubliceerd. Waardevol voor een ieder om zo het begrip Kringlooplandbouw meer vanzelfsprekend te laten worden. Landelijk heeft Minister Schouten op verzoek van D66 toegezegd een definitie te realiseren en te willen onderzoeken wat de belemmeringen zijn voor deze toekomst van het “boeren” in Nederland.
De infographic kun je hier vinden. kringlooplandbouw

Bodemwaarde: Twente kansrijk voor mesttextiel!

mesttextiel

De aftrap van Mineral Valley Twente was op 22 februari 2018 een groot succes. Ruim 300 aanwezigen die zich allen inspannen om de bodem als uitgangspunt te nemen voor verbetering van productie, wateropslag, klimaatdoelen en nieuwe energie.

Eerder had ik Gedeputeerde Staten Overijssel verzocht in haar beleidsuitvoering de bodem meer aandacht te geven. En dat is opgepakt met steun van de provincie. In Twente heeft men gezamenlijk als boeren de handen ineen geslagen en sluiten ze lokale samenwerking en werken ze aan innovaties.

Indrukwekkende mogelijkheden werden geschetst. Bijvoorbeeld het benutten van cellulose uit mest wat als grondstof kan dienen voor bijvoorbeeld kleding. Als we op die wijze gezamenlijk het mestprobleem kunnen oplossen en ook nog zorgen voor nieuwe energie dan gaat Twente een nieuwe tijd in: nieuwe maakindustrie van “mest”textiel en veel nieuwe energieopwekking. Dit initiatief verdient het om als regiodeal in aanmerking te komen voor landelijke fondsen zodat maximale versnelling gerealiseerd kan worden.

Aan de boeren in Twente is het om gezamenlijk dit tot een uniek succes te maken. En dat verdient volle steun. De schatten uit de bodem koesteren en door kringlopen te sluiten die waarde behouden blijft daarbij noodzakelijk.
Zie: http://mineralvalley.nl/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/171109_brochure-MVT.pdf

Drukte in de bestuurskamers: WMCZ naar Tweede Kamer

Clientenraad
Eindelijk na veel discussie in het veld ligt het nieuwe wetsvoorstel WMCZ bij de Tweede Kamer. De positie van cliëntenraden in instellingen krijgt daarmee een flinke boost. Dat Actiz als werkgeversorganisatie wijst op nieuwe spanning in de bestuurskamer kan ik me voorstellen maar laat onverlet dat deze nieuwe wet gelukkig meer bevoegdheden geeft aan de cliëntenraad.

Veel cliëntenraden hebben het moeilijk om voldoende mensen te vinden die zich in kunnen / willen spannen om in dialoog met het bestuur en de achterbannen tijdige invloed uit te oefenen. Juist daarom is het logisch om cliëntenraden actieve ondersteuning te bieden vanuit management en bestuur maar ook door onafhankelijke client ondersteuners. Dat is wat anders dan het zijn van ambtelijk secretaris van de cliëntenraad.

Het instituut cliëntenraden is ooit door Joop den Uil gerealiseerd nadat de OR haar intrede had gedaan in de toenmalige bejaardenoorden.Eindelijk ligt er nu een nieuwe wet. Uiteindelijk moet het toch zo zijn dat zelfbeschikking van elke client zich ook vertaalt in vergroting van “zelfbestuur” in maatschappelijke organisaties. Dat dwingt tot het vinden van een nieuwe balans tussen medezeggenschapsorganen, bestuurders en toezichthouders. Een ontwikkeling die organisaties gezamenlijk nieuwe inhoud kunnen geven. En daarbij past beperkte regelgeving maar vooral veel ruimte voor alle partijen om te oefenen met nieuwe vormen van invloed.

Zie o.a. reactie van het Landelijk Orgaan Cliëntenraden (LOC). http://loc.nl/nieuwsberichten-LOC/reactie-loc-op-wetsvoorstel-wmcz-2018-naar-tweede-kamer

Plastic overkill aanpakken. Overijssel doet mee!

plastic
Met vele fracties uit de Provincie Overijssel is woensdag 17 januari het initiatiefvoorstel van mij over plastics als grondstof besproken. Boeiende inleiders vanuit IVN, ROVA, Natuur en Milieu Overijssel en Polymer Science Park droegen bij aan verdiepende gesprekken en leidde tot waardevolle suggesties ter aanscherping. Daar kan ik weer mee verder. Zo ontstaat draagvlak voor de aanpak die de provincie op korte termijn ter hand kan nemen en ontstaat een kader waar GS weer mee verder kan voor haar brede programma circulaire economie.

Ondertussen zijn in vele gemeenteraden in Overijssel dankzij fracties van D66 initiatieven genomen om zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie. Mondiaal dwingt China door haar invoerrem gelukkig bij aan nationale opgave. Want verschepen van ons afgedankte plastic daar naar toe gaat in de ban. Ik ben daar blij mee want we zijn zelf verantwoordelijk voor duurzaam gebruiken van onze materialen.

Deze week kwam ook de EU commissie met haar doelen en ook is Nationaal de transitie agenda kunststoffen gepresenteerd. Ambities te over. Mooi. Maar nu vooral ook aan de slag gaan. En daar roept het initiatiefvoorstel toe op. Wat ons allemaal zal raken is de collectieve doelstelling: plastic niet in het milieu laten komen maar als waardevolle grondstof hergebruiken en zo de kringlopen sluiten.
Met alle kennisindustrie die Overijssel heeft moeten we daaraan een stevige bijdrage kunnen leveren. 17 januari was daar weer een bouwsteentje in. Na verwerking van alle input zal het zo spoedig mogelijk in een commissie behandeld worden.

Iedereen verleiden! Ga circulair! Landsdeel Oost pak de regie.

Stientje van Veldhoven Staatssecretaris infra en Waterschap reikt maandag 15 januari de 5 circular Awards uit m.b.t. thema’s bouw; biomassa en voedsel; consumptiegoederen; kunststoffen en maakindustrie. Het kabinet komt maandag 15 januari met haar agenda voor het realiseren / aanjagen / ontwerpen van de gewenste circulaire economie. Zie https://www.circulairondernemen.nl/
Ik zie in Overijssel op vele plekken krachtige ontwikkelingen. Waar m.i. aan gewerkt moet worden is het versterken van de ketens tussen alle partners in die sectoren. Op provinciaal en/of landsdeel niveau moet de landelijke transitieagenda haar vertaling krijgen zodat we echt toewerken naar een land waarin we grondstoffen blijvend benutten en de wereld schoner achterlaten voor een volgende generatie. Overijssel heeft met haar excellente kunststofindustrie en in het verleden de textielindustrie heel veel kans daarvoor de hotspot van West Europa te zijn.
Maar…. laten we ondertussen ook gewoon aan de slag blijven. Door afval (EN ZEKER PLASTICS) een tweede kans te geven. Rommel op te ruimen uit natuur en water; de scheiding van grondstoffen krachtiger doorvoeren en vele lokale initiatieven rijkelijk omarmen en zichtbaar maken.

circulair

Naar een circulaire economie. Doe mee!

In 2018 concrete stappen zetten in Overijssel!

Enige tijd geleden een prima congres over circulaire economie georganiseerd door de provincie overijssel bijgewoond. De ambities in Overijssel zijn er. De condities zijn goed zo bleek o.a. uit een verkennend onderzoek door bureau Drift. Maar nu moet het ook echt gebeuren. Daar kan iedereen aan bij dragen maar vergt ook focus en wederzijds aanspreken op verantwoordelijkheden en rolvervulling.
Je kunt de presentaties lezen en meer over circulaire economie lezen op de site van de provincie en specifiek: http://www.overijssel.nl/thema’s/economie/congres-circulair/

circulaire_economie_uitgelegd

Initiatiefvoorstel: Plastic is grondstof: dat ruimt op!

Na maanden gesprekken voeren en met externe partijen verwerken heb ik 13 december mijn eerste initiatiefvoorstel aangeboden aan de voorzitter van de Provinciale Staten van Overijssel. Mijn toelichting voorafgaand aan de aanbieding kun je hieronder lezen. Afgesproken is dat op 17 januari externen en statenleden bijeen komen om over mijn voorstel te spreken. Aanbiedingstekst plastic initiatief.

Voorzitter
Plastic als grondstof: dat ruimt op! Is de titel van het initiatiefvoorstel dat ik graag via u aan de Staten zal aanbieden.

Toen mijn man voor het eerst naar Rwanda vloog, attendeerde de KLM reizigers erop dat niets van plastic mee naar buiten kon. Rwanda was een van de eerste landen die plastic in de ban deed. En iedereen doet daar nu aan mee. Nu gaat zo’n verbod in een centraal aangestuurd land gemakkelijker dan in een democratisch Overijssel. En voorzitter, ik pleit ook niet voor een verbod. Plastic is er: plastic zal qua gebruik vertwintigvoudigen. Plastic heeft waarde. Dus laten we een andere koers gaan: circulair. Voortaan staat de waarde van plastic voorop. Plastic is geen afvalproduct maar een grondstof. Zo realiseren wij onze eigen ‘mijn’ in Overijssel.

Maar waarom zouden wij als provincie hierin iets moeten? Omdat het ons allemaal aan gaat. Wegkijken is geen optie. Willen we onze doelen als circulaire provincie realiseren, dan is het – naar mijn overtuiging – nodig dit dichtbij én met inwoners samen tot stand te brengen. Begin dan met iets wat iedereen gebruikt. Plastic! Het provinciale niveau kan daarbij verbinden, aanjagen, koppelen, zichtbaar maken, hogere en lagere overheden beïnvloeden en zo inwoners steunen bij hun eigen gedragsverandering. Dat hoort binnen ieders huishouden, binnen bedrijven en scholen, in de landbouw en in ons eigen provinciehuis te gebeuren. Want niemand ontkomt aan plastics.

Elke dag stromen tonnen plastic (8 miljard kg) via ook onze rivieren, de oceanen in. Dat is het equivalent van 576 volle vrachtwagens vol met plastic per 24 uur. Per dag gebruiken wij zeven keer iets van plastic en gooien het binnen enkele minuten weer weg. Recycling gaat vooruit, maar is nog heel veel winst te behalen. Een groot deel gaat nog de verbrandingsovens in en is voor altijd weg. Terwijl we klimaatdoelen willen halen, ons milieu willen verbeteren, als provincie toerisme willen bevorderen en banen willen laten ontstaan. Er zijn vele kansen. Laten we die pakken. Een voorbeeld van goed hergebruik treft u als cadeautje van D66 op uw tafels aan.

Mijn gesprekspartners steunen het voorstel zoals dat er nu ligt. De partners zijn: Staatsbosbeheer, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, IVN Oost Nederland, Wavin, Rova, Circulus Berkel en Twente Milieu. Ambtenaren binnen de beleidsvelden: duurzaam, economie, water, natuur en landbouw, en circulair hebben meegelezen.
Portefeuillehouders Circulaire economie en Portefeuillehouder Duurzaamheid dragen het initiatiefvoorstel een warm hart toe en stellen ook de noodzakelijke financiële middelen beschikbaar om tot een start te komen vanuit het beleidsprogramma circulaire economie.

Hoe nu verder? Normaliter wordt een initiatiefvoorstel geagendeerd in een passende commissie of er volgt direct behandeling in PS. Gelukkig hebben diverse collega-statenleden vanuit verschillende commissies al aangegeven graag mee te denken. En zoals u weet hecht ik zeer aan interactieve beleidsvorming, samen met partijen. Om dat succesvol te doen zijn zowel een koers als een ambitie nodig. Die zijn met dit initiatiefvoorstel beschikbaar. Dus laten we nu als PS en met het veld aan de slag gaan. Daarom voorzitter, ligt een ander procesvoorstel voor.

Vandaag bieden we dit voorstel via u aan Provinciale Staten aan. Wij vragen u de agendacommissie een aparte meeting te laten plannen met het veld en belangstellende statenleden. In die meeting (17 januari 2018) wordt ook het initiatiefvoorstel behandeld dat kan leiden tot aanpassingen.
Na die meeting volgt de reguliere behandeling in PS van het mogelijk op onderdelen aangepaste voorstel. Voor proces en realisatie is budget nodig. GS heeft bij monde van portefeuillehouder van Hijum aangegeven dit binnen de begroting te kunnen realiseren.

Ik vraag mijn collega’s via u voorzitter akkoord te gaan met het procesvoorstel en zo een volgende stap te zetten in Overijssel op weg naar een ‘Tuin van Nederland’ die plastic als grondstof benut. Waar inwoners die ambitie samen actief mee inhoud geven. En waar zowel in het bedrijfsleven, de kenniscentra, alle scholen als in ons eigen huis het waarderen van plastic als grondstof vanzelfsprekend is.

Dank u wel.
Hieronder het artikel in Tubantia
artikel Tubantia 13-12-2017 plastic

Actieplan: stop afname vliegende insecten

Insecten zijn nodig voor bestuiving en staan mee aan de basis van de noodzakelijke biodiversiteit. Zonder insecten groeien er geen gewassen en blijven winkels leeg.

In de media is momenteel veel aandacht voor een recent gepubliceerd onderzoek waaruit blijkt dat 75% van de populatie vliegende insecten in en rondom natuurgebieden in Duitsland in enkele decennia zijn afgenomen. De Nederlandse situatie zal naar alle waarschijnlijkheid niet veel anders zijn. Al langer is bekend dat de biodiversiteit afneemt. Denk daarbij in Nederland aan bijvoorbeeld de afname van de bijenpopulatie en aan de afname van het aantal weidevogels. De oorzaken voor de dramatische afnamen van insecten is nog niet scherp. Maar een van de mogelijke oorzaken is het gebruik van pesticiden.

De EU spreekt thans over het wel of niet weer toelaten van Roundup. Een veel gebruikt onkruidbestrijdingsmiddel waar het (mogelijk ook nog kankerverwekkende) middel Glyfosaat in zit. Nederland wil het middel weer voor 10 jaar toe staan. Gelukkig is de EU daarmee nog niet akkoord gegaan. Er is echter nog zeker een risico dat het nog 3 of 5 jaar toegelaten wordt. Binnen enkele weken spreekt de EU daar wederom over. Inmiddels zijn diverse publieksacties vanuit verontruste burgers en / of natuurorganisaties gaande om een verbod te realiseren.

D66 Overijssel heeft vorige week over het gebruik van glyfosaat mondelinge vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. Want wat kunnen wij in Overijssel doen? We zijn niet het bevoegde gezag om pesticide gebruik via regelgeving in Overijssel te wijzigen. Maar dan nog kunnen we in Overijssel veel doen!

D66 Overijssel zet m.b.t. de zorgelijke afname van vliegende insecten in op:

  • Zet maximale politieke druk om te komen tot een stop op de verkoop van Roundup aan particulieren;
  • Zet maximale politieke druk om te komen tot een stop op het gebruik van Glyfosaat (bestanddeel van RoundUp) in de landbouw;
  • Ga in Overijssel met de landbouwsector en natuurorganisaties aan de slag om te komen tot alternatieven: benut het Agro&Food lab;
  • Blijf inzetten op vergroening van landbouw met oog voor natuur en landschap (natuurinclusieve- en kringlooplandbouw);
  • Geef als Provincie het goede voorbeeld met natuurvriendelijk groenbeheer;
  • Stimuleer gemeenten en maatschappelijke organisaties tot het vergroten van het areaal bloemrijke bermen en parken en realiseer wijziging van maaibeheer ten gunste van de natuur;
  • Licht inwoners samen met gemeenten en waterschappen voor over het effect van pesticiden op planten, dieren, mensen en waterkwaliteit;
  • Kom als provincie met een plan gericht op verminderen van de afname van de weidevogels!

Deze maanden wordt gewerkt aan de natuurvisie van Overijssel. In december is de behandeling in de Staten van Overijssel. Zeker is nu al dat een vette (financiële) plus voor behoud en de versterking van de natuur noodzakelijk is!h

Onze insecten sterven massaal!

Ik steun de oproep van Natuurmonumenten. Teken de petitie op https://www.natuurmonumenten.nl/insecten

Het aantal insecten is de afgelopen 30 jaar met 75% afgenomen. Daar maken wij ons grote zorgen over. Gifstoffen en de toename van stikstof vernietigen het leefgebied van talloze planten- en diersoorten. In geen ander Europees land is het gebruik van landbouwgif zo intensief als in Nederland. Dat kan en móet anders.

PS: Ook D66 Overijssel spant zich in om pesticiden waaronder Glyfosaat te verbannen uit de wereld!

Help! De insecten rekenen op uw hulp!h

Resultaten regenboogsymposium Overijssel 11 okt 2017

Regenboogconferentie over belangen LHBTI

Iedereen doet mee in Overijssel!

Op woensdag 11 oktober jl. was het Coming Out Dag, de dag waarop aandacht is gegeven voor de belangen van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en personen met een intersekse conditie. Maar hoe zorg je
in het dagelijks leven dat LHBTI-ers ook echt worden geaccepteerd? Daarover hield de provincie Overijssel op vrijdag 6 oktober jl. de Regenboogconferentie in het Landstede Sportcentrum in Zwolle. Gemeenten, clubs, instellingen en bedrijven deden mee. Duidelijke conclusie: met alleen een regenboogvlag hijsen ben je er niet!

In Overijssel doet iedereen mee. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het nog niet, zei Commissaris van de Koning Ank Bijleveld bij de opening van de Regenboogconferentie. De tolerantie neemt eerder af dan toe, homo’s durven op straat lang niet overal hand in hand te lopen, uit de kast komen is nog lang niet in elk huishouden makkelijk. Daarom is bewustwording zo belangrijk. ,,Luisteren en van elkaar leren”, zoals de Commissaris het noemde. En daarvoor was voldoende gelegenheid op de Regenboogconferentie. De deelnemers konden meedoen aan workshops met thema’s als LHBTI op de werkvloer, op school, bij sportverenigingen. Maar er was ook voorlichting over hoe een gemeente goed beleid kan maken, over veiligheid en over diversiteit in de zorg.

Voorzitter Rob Philip van het COC Deventer benadrukte dat Overijssel zelfs volgens de meest conservatieve schatting van 6 procent van de bevolking al 123.000 LHBTI’ers telt. Maar onder jongeren sluit 44 procent niet uit zulke gevoelens te hebben, en 28 procent van de volwassenen. Er is dus nog veel werk te verzetten voor heel veel mensen. Bijvoorbeeld voor ouderen in tehuizen die om hun geaardheid worden buitengesloten, voor jongeren die op school worden gepest, asielzoekers die geen leven hebben omdat ze anders zijn. Maar ondertussen kampt het COC, dat drie afdelingen heeft in de provincie, met een enorm tekort aan vrijwilligers voor alleen al de wettelijk verplichte voorlichting op scholen.

Bij veel gemeenten wordt woensdag weer de regenboogvlag gehesen. Ook in Enschede, officieel Regenboogstad. Maar daarmee ben je er niet, benadrukte wethouder Patrick Welman. ,,De gemeente faciliteert, maar de partners doen het meeste werk. We werken samen aan een stad waar iedereen meedoet en veilig kan leven. Samen met het COC maar ook met onder andere Saxion, politie, GGD, Alifa en café Stonewall. Ook in financieel zware tijden is de ondersteuning hiervan eigenlijk bij ons nooit een discussie’’.

In de workshops confronteerden Roze in Blauw, Artikel 1, COC, Roze 50+, Diversiteit in Bedrijf, Movisie en NOC*NSF de deelnemers met alledaagse problemen. Vooral het wegnemen van onwetendheid en vooroordelen is nog een hele klus, waarmee je zeker niet op één Coming Out dag klaar bent. Maar, zoals de Commissaris benadrukte: de bewustwording is volop aan de gang, ook bij de provincie.

Daphne Wittenberg, COC voorlichter uit Dalfsen:

,,Volgens onderzoeken accepteert 92 procent van de jeugd homoseksualiteit. Maar als ik voorlichting geef, merk ik dat veel scholieren meepraten met wat sociaal wenselijk is, maar dat het pesten toch gewoon door gaat. Daarom moeten we op scholen laten zien dat we er zijn, dat je bij ons terecht kunt. Helaas heeft het COC een groot tekort aan vrijwilligers om al die scholen te bezoeken. Daar zou de provincie wel in kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld met een wervingscampagne. In Zwolle hebben we nu met verschillende organisaties het project Think opgezet. Doordat daar ook GGD en Sense inzitten, komen we ook makkelijker binnen bij streng christelijke scholen. Dat zou eigenlijk in de hele provincie moeten’’.

Jerry Kroezen, artiest uit Enschede en acteur in voorstelling Anders is Hetzelfde voor scholieren:

,,Ik wil mensen aan het denken zetten. Daar helpt Anders is Hetzelfde heel goed bij. Want Nederland is open en tolerant maar ik hoor toch nog veel schrijnende verhalen over discriminatie. En dat mensen niet uit de kast durven komen uit angst hun familie kwijt te raken. Tolerantie is niet vanzelfsprekend en ook iets wat je moet bewaken, de wereld verandert razendsnel. Enschede is Regenboogstad en ik vind dat het bij ons heel goed gaat. Ik kan rustig door de stad fietsen, helemaal verkleed als Rainbow Janny. Dat kan echt niet overal. Er is nog veel te doen’’.

Laura van Beckhoven, transvrouw en actief in Gender Talent, reïntegratiebedrijf voor transgender personen:

,,Ik heb zelf ervaren hoe het kan gaan op de werkvloer als je transgender bent. Ik was leidinggevende maar ben gewoon weggepest. Kreeg werk totaal beneden mijn niveau, collega’s wilden niet meer met me werken, behandelden me als freak. Ik at tussen de middag in mijn auto, zo onveilig voelde ik mij. Ik ben niet de enige: 42 % van de transgenders wordt gepest en buitengesloten. Daarom ben ik me als vrijwilliger gaan inzetten voor Gender Talent, een reïntegratiebedrijf voor transgender personen. Het UWV stuurt transpersonen naar werk wat ver onder hun niveau ligt. Van werk word je gelukkig, zeggen ze dan. Maar waarom zou dat voor een transpersoon ineens werk van een lager niveau met minder salaris moeten zijn? Daar strijd ik tegen’’.

Patricia Achenbach, docent beeldende vorming en coördinator GSA (gay straight alliance) op scholengemeenschap De Waerdenborch in Holten:

,,School moet veilig zijn voor iedereen. Daarom moeten we dit onderwerp levend houden en bespreekbaar. Twee jaar geleden ben ik echt geschrokken toen we op school vroegen wat brugklassers en tweedeklassers zouden doen als ze van een andere leerling zouden denken dat íe homo was. Zestig procent zou zo’n leerling negeren en buitensluiten. Er is echt nog veel werk te doen. Voorlichting geven over LHBTI is wettelijk verplicht maar door een tekort aan vrijwilligers kan dat gewoon niet. Dat zouden provincie en gemeenten kunnen faciliteren en ondersteunen want er is nog veel onwetendheid’’.

Zafer Aydogdu, ambtenaar gemeente Deventer en PvdA-statenlid:

,,Ik draag dit thema al heel lang een warm hart toe. Mensen associëren het vaak met seksualiteit maar wat mij betreft gaat het om iets fundamenteels: de menselijke waardigheid, het recht om jezelf te zijn. Zelfbeschikking is een democratisch beginsel. Acceptatie van LHBTI-personen bereik je niet door een vlag te hijsen, en politiek of beleid kunnen onderhuidse vooroordelen niet wegnemen. Maar we hebben wel een voorbeeldfunctie en moeten de discussie blijven aanjagen’’.