Actieplan: stop afname vliegende insecten

Insecten zijn nodig voor bestuiving en staan mee aan de basis van de noodzakelijke biodiversiteit. Zonder insecten groeien er geen gewassen en blijven winkels leeg.

In de media is momenteel veel aandacht voor een recent gepubliceerd onderzoek waaruit blijkt dat 75% van de populatie vliegende insecten in en rondom natuurgebieden in Duitsland in enkele decennia zijn afgenomen. De Nederlandse situatie zal naar alle waarschijnlijkheid niet veel anders zijn. Al langer is bekend dat de biodiversiteit afneemt. Denk daarbij in Nederland aan bijvoorbeeld de afname van de bijenpopulatie en aan de afname van het aantal weidevogels. De oorzaken voor de dramatische afnamen van insecten is nog niet scherp. Maar een van de mogelijke oorzaken is het gebruik van pesticiden.

De EU spreekt thans over het wel of niet weer toelaten van Roundup. Een veel gebruikt onkruidbestrijdingsmiddel waar het (mogelijk ook nog kankerverwekkende) middel Glyfosaat in zit. Nederland wil het middel weer voor 10 jaar toe staan. Gelukkig is de EU daarmee nog niet akkoord gegaan. Er is echter nog zeker een risico dat het nog 3 of 5 jaar toegelaten wordt. Binnen enkele weken spreekt de EU daar wederom over. Inmiddels zijn diverse publieksacties vanuit verontruste burgers en / of natuurorganisaties gaande om een verbod te realiseren.

D66 Overijssel heeft vorige week over het gebruik van glyfosaat mondelinge vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. Want wat kunnen wij in Overijssel doen? We zijn niet het bevoegde gezag om pesticide gebruik via regelgeving in Overijssel te wijzigen. Maar dan nog kunnen we in Overijssel veel doen!

D66 Overijssel zet m.b.t. de zorgelijke afname van vliegende insecten in op:

  • Zet maximale politieke druk om te komen tot een stop op de verkoop van Roundup aan particulieren;
  • Zet maximale politieke druk om te komen tot een stop op het gebruik van Glyfosaat (bestanddeel van RoundUp) in de landbouw;
  • Ga in Overijssel met de landbouwsector en natuurorganisaties aan de slag om te komen tot alternatieven: benut het Agro&Food lab;
  • Blijf inzetten op vergroening van landbouw met oog voor natuur en landschap (natuurinclusieve- en kringlooplandbouw);
  • Geef als Provincie het goede voorbeeld met natuurvriendelijk groenbeheer;
  • Stimuleer gemeenten en maatschappelijke organisaties tot het vergroten van het areaal bloemrijke bermen en parken en realiseer wijziging van maaibeheer ten gunste van de natuur;
  • Licht inwoners samen met gemeenten en waterschappen voor over het effect van pesticiden op planten, dieren, mensen en waterkwaliteit;
  • Kom als provincie met een plan gericht op verminderen van de afname van de weidevogels!

Deze maanden wordt gewerkt aan de natuurvisie van Overijssel. In december is de behandeling in de Staten van Overijssel. Zeker is nu al dat een vette (financiële) plus voor behoud en de versterking van de natuur noodzakelijk is!h

Onze insecten sterven massaal!

Ik steun de oproep van Natuurmonumenten. Teken de petitie op https://www.natuurmonumenten.nl/insecten

Het aantal insecten is de afgelopen 30 jaar met 75% afgenomen. Daar maken wij ons grote zorgen over. Gifstoffen en de toename van stikstof vernietigen het leefgebied van talloze planten- en diersoorten. In geen ander Europees land is het gebruik van landbouwgif zo intensief als in Nederland. Dat kan en móet anders.

PS: Ook D66 Overijssel spant zich in om pesticiden waaronder Glyfosaat te verbannen uit de wereld!

Help! De insecten rekenen op uw hulp!h

Resultaten regenboogsymposium Overijssel 11 okt 2017

Regenboogconferentie over belangen LHBTI

Iedereen doet mee in Overijssel!

Op woensdag 11 oktober jl. was het Coming Out Dag, de dag waarop aandacht is gegeven voor de belangen van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en personen met een intersekse conditie. Maar hoe zorg je
in het dagelijks leven dat LHBTI-ers ook echt worden geaccepteerd? Daarover hield de provincie Overijssel op vrijdag 6 oktober jl. de Regenboogconferentie in het Landstede Sportcentrum in Zwolle. Gemeenten, clubs, instellingen en bedrijven deden mee. Duidelijke conclusie: met alleen een regenboogvlag hijsen ben je er niet!

In Overijssel doet iedereen mee. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het nog niet, zei Commissaris van de Koning Ank Bijleveld bij de opening van de Regenboogconferentie. De tolerantie neemt eerder af dan toe, homo’s durven op straat lang niet overal hand in hand te lopen, uit de kast komen is nog lang niet in elk huishouden makkelijk. Daarom is bewustwording zo belangrijk. ,,Luisteren en van elkaar leren”, zoals de Commissaris het noemde. En daarvoor was voldoende gelegenheid op de Regenboogconferentie. De deelnemers konden meedoen aan workshops met thema’s als LHBTI op de werkvloer, op school, bij sportverenigingen. Maar er was ook voorlichting over hoe een gemeente goed beleid kan maken, over veiligheid en over diversiteit in de zorg.

Voorzitter Rob Philip van het COC Deventer benadrukte dat Overijssel zelfs volgens de meest conservatieve schatting van 6 procent van de bevolking al 123.000 LHBTI’ers telt. Maar onder jongeren sluit 44 procent niet uit zulke gevoelens te hebben, en 28 procent van de volwassenen. Er is dus nog veel werk te verzetten voor heel veel mensen. Bijvoorbeeld voor ouderen in tehuizen die om hun geaardheid worden buitengesloten, voor jongeren die op school worden gepest, asielzoekers die geen leven hebben omdat ze anders zijn. Maar ondertussen kampt het COC, dat drie afdelingen heeft in de provincie, met een enorm tekort aan vrijwilligers voor alleen al de wettelijk verplichte voorlichting op scholen.

Bij veel gemeenten wordt woensdag weer de regenboogvlag gehesen. Ook in Enschede, officieel Regenboogstad. Maar daarmee ben je er niet, benadrukte wethouder Patrick Welman. ,,De gemeente faciliteert, maar de partners doen het meeste werk. We werken samen aan een stad waar iedereen meedoet en veilig kan leven. Samen met het COC maar ook met onder andere Saxion, politie, GGD, Alifa en café Stonewall. Ook in financieel zware tijden is de ondersteuning hiervan eigenlijk bij ons nooit een discussie’’.

In de workshops confronteerden Roze in Blauw, Artikel 1, COC, Roze 50+, Diversiteit in Bedrijf, Movisie en NOC*NSF de deelnemers met alledaagse problemen. Vooral het wegnemen van onwetendheid en vooroordelen is nog een hele klus, waarmee je zeker niet op één Coming Out dag klaar bent. Maar, zoals de Commissaris benadrukte: de bewustwording is volop aan de gang, ook bij de provincie.

Daphne Wittenberg, COC voorlichter uit Dalfsen:

,,Volgens onderzoeken accepteert 92 procent van de jeugd homoseksualiteit. Maar als ik voorlichting geef, merk ik dat veel scholieren meepraten met wat sociaal wenselijk is, maar dat het pesten toch gewoon door gaat. Daarom moeten we op scholen laten zien dat we er zijn, dat je bij ons terecht kunt. Helaas heeft het COC een groot tekort aan vrijwilligers om al die scholen te bezoeken. Daar zou de provincie wel in kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld met een wervingscampagne. In Zwolle hebben we nu met verschillende organisaties het project Think opgezet. Doordat daar ook GGD en Sense inzitten, komen we ook makkelijker binnen bij streng christelijke scholen. Dat zou eigenlijk in de hele provincie moeten’’.

Jerry Kroezen, artiest uit Enschede en acteur in voorstelling Anders is Hetzelfde voor scholieren:

,,Ik wil mensen aan het denken zetten. Daar helpt Anders is Hetzelfde heel goed bij. Want Nederland is open en tolerant maar ik hoor toch nog veel schrijnende verhalen over discriminatie. En dat mensen niet uit de kast durven komen uit angst hun familie kwijt te raken. Tolerantie is niet vanzelfsprekend en ook iets wat je moet bewaken, de wereld verandert razendsnel. Enschede is Regenboogstad en ik vind dat het bij ons heel goed gaat. Ik kan rustig door de stad fietsen, helemaal verkleed als Rainbow Janny. Dat kan echt niet overal. Er is nog veel te doen’’.

Laura van Beckhoven, transvrouw en actief in Gender Talent, reïntegratiebedrijf voor transgender personen:

,,Ik heb zelf ervaren hoe het kan gaan op de werkvloer als je transgender bent. Ik was leidinggevende maar ben gewoon weggepest. Kreeg werk totaal beneden mijn niveau, collega’s wilden niet meer met me werken, behandelden me als freak. Ik at tussen de middag in mijn auto, zo onveilig voelde ik mij. Ik ben niet de enige: 42 % van de transgenders wordt gepest en buitengesloten. Daarom ben ik me als vrijwilliger gaan inzetten voor Gender Talent, een reïntegratiebedrijf voor transgender personen. Het UWV stuurt transpersonen naar werk wat ver onder hun niveau ligt. Van werk word je gelukkig, zeggen ze dan. Maar waarom zou dat voor een transpersoon ineens werk van een lager niveau met minder salaris moeten zijn? Daar strijd ik tegen’’.

Patricia Achenbach, docent beeldende vorming en coördinator GSA (gay straight alliance) op scholengemeenschap De Waerdenborch in Holten:

,,School moet veilig zijn voor iedereen. Daarom moeten we dit onderwerp levend houden en bespreekbaar. Twee jaar geleden ben ik echt geschrokken toen we op school vroegen wat brugklassers en tweedeklassers zouden doen als ze van een andere leerling zouden denken dat íe homo was. Zestig procent zou zo’n leerling negeren en buitensluiten. Er is echt nog veel werk te doen. Voorlichting geven over LHBTI is wettelijk verplicht maar door een tekort aan vrijwilligers kan dat gewoon niet. Dat zouden provincie en gemeenten kunnen faciliteren en ondersteunen want er is nog veel onwetendheid’’.

Zafer Aydogdu, ambtenaar gemeente Deventer en PvdA-statenlid:

,,Ik draag dit thema al heel lang een warm hart toe. Mensen associëren het vaak met seksualiteit maar wat mij betreft gaat het om iets fundamenteels: de menselijke waardigheid, het recht om jezelf te zijn. Zelfbeschikking is een democratisch beginsel. Acceptatie van LHBTI-personen bereik je niet door een vlag te hijsen, en politiek of beleid kunnen onderhuidse vooroordelen niet wegnemen. Maar we hebben wel een voorbeeldfunctie en moeten de discussie blijven aanjagen’’.

Drie toezichthouders Zorgspectrum Het Zand in Zwolle leggen functie neer

RTV Oost bericht: “Drie leden van de raad van toezicht van Zorgspectrum Het Zand in Zwolle leggen hun functie neer. Het gaat om voorzitter Ivo Matser en de leden Anne van der Heyden en Gerard de Goede. Het besluit is genomen ‘in het belang van de organisatie, haar cliënten en medewerkers’.
Aanleiding voor het besluit is de vastgelopen relatie tussen de raad van toezicht en de ondernemingsraad van Het Zand. “Het is belangrijk dat de cliënten een beroep kunnen doen op kwalitatief hoogwaardige zorg en dat medewerkers die leveren met passie, kennis en kunde. Daarvoor is een goede samenwerking tussen de raad van toezicht en de ondernemingsraad noodzakelijk”, zegt Matser. Die goede samenwerking is er niet. “We hebben in het belang van de cliënten en medewerkers van Zorgspectrum Het Zand besloten onze functies neer te leggen.” Matser en Van der Heyden leggen per direct hun functie neer, De Goede doet dit op 1 januari. Ondanks dat de ondernemingsraad en de raad van toezicht niet goed met elkaar overweg kunnen, benadrukt Matser met klem “dat we dit besluit niet nemen vanwege beslissingen die de raad van toezicht in het verleden heeft genomen.”

Natuur en landbouw in regeerakkoord

De koers is gezet. Nu de daden. Genoeg actiepunten in het regeerakkoord die ook in de Staten van Overijssel langskomen en we graag gezamenlijke stappen in zetten. D66 Overijssel wil meer ruimte voor natuur en dat komt in dit regeerakkoord voldoende naar voren. Nu dus actie! Natuur staat immers niet stil! Hieronder de publicatie op social media van onze woordvoerder in de Tweede Kamer

“Ik ben heel tevreden over dit groenste akkoord ooit, omdat ook de landbouw meegaat in de ambitieuze klimaatopgave. De natuur gaat hiervan profiteren doordat we ook in de buurt van natuurgebieden en in veenweidegebieden boeren zullen stimuleren om aan agrarisch natuurbeheer te doen – dit doen we door inzet van extra gelden uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Daarnaast zorgen we ervoor dat iedereen kan blijven genieten van onze Nationale Parken. Er komt een Autoriteit voor de Waddenzee om ervoor te zorgen dat de natuur in dit gebied beter kan worden beschermd. Voor natuur en waterkwaliteit komt 250 miljoen beschikbaar, dat we kunnen inzetten voor het Groene Hart, het Kustpact en biodiversiteit. Daarnaast gaat er behoorlijk wat extra geld naar de provincies dat ze aan natuur zullen besteden. We gaan namelijk met hen afspraken maken over het dichterbij brengen van de Europese doelen voor natuur en water. Tot slot pakken we de problemen in de intensieve veehouderij gericht aan met een behoorlijk bedrag van 200 miljoen. Dit bedrag komt ten goede aan onze gezondheid en de natuur.

Wat ik mooi vind is de Nederlandse inzet ten aanzien van de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: we gaan af van inkomensondersteuning en inzetten op innovatie en duurzaamheid! Op nationaal niveau staat het gesprek over de toekomst van onze voedselproductie de agenda, waarbij kringlooplandbouw verder wordt uitgewerkt. Dit zie ik echt als een grote kans op vernieuwing, waarbij we onze dieren slimmer gaan voeren en onze bodem weer gezond gaan maken! Voor jonge boeren komt een fonds van 75 miljoen Euro om innovatie te stimuleren! Tot slot wordt samenwerking in de sector gestimuleerd doordat zij afspraken die ze maken voor iedereen in de sector kunnen laten gelden, zodat ze zelf ook stappen richting verduurzaming kunnen zetten.

Dierenwelzijn is voor ons een prioriteit. We gaan ervoor zorgen dat de regels voor dierenwelzijn beter worden gehandhaafd. De NVWA krijgt hiervoor extra geld. Daarnaast ben ik blij met het tegengaan van illegale handel in puppies en het tegengaan van de illegale import van dieren. Tot slot pakken we stalbranden aan en gaan we kijken hoe we het transport van dieren kunnen beperken”. aldus de tekst van Tjeerd de Groot, woordvoerder namens D66 in de Tweede Kamer

Door krachten te bundelen kunnen we op gemeentelijk, provinciaal, landelijk en Europees niveau daadwerkelijk tot vergroening komen. En dat is noodzakelijk en moet samen met de sector nu gerealiseerd worden. Een hele opgave voor alle betrokkenen.

Regenboog Symposium 6 oktober 2017 Overijssel

regenbooghart
Regenboogsymposium Overijssel

6 oktober 2017; 09.30 – 13.30 uur
; Landstede Sportcentrum; Hogeland 10, Zwolle

In de aanloop naar Coming Out Dag 2017 organiseert de provincie Overijssel een Regenboogsymposium voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Noteer vrijdag 6 oktober alvast in uw agenda!

In een inclusief Overijssel kan iedereen zichzelf zijn. Wij vinden het belangrijk om ons daarvoor in te zetten. Met het Regenboogsymposium vragen we aandacht voor de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI’s). Daarin valt nog veel te winnen.

Programma en aanmelden
Tijdens het symposium geven we veel ruimte aan het opdoen en delen van kennis. Zo hebt u de gelegenheid om inspirerende workshops te volgen en kunt u op de informatiemarkt in gesprek met relevante maatschappelijke partijen. In september maken we het definitieve programma bekend. Dan is het mogelijk om u aan te melden.

Wilt u zich presenteren op de informatiemarkt?
Dat kan! Maak uw interesse kenbaar door een e-mail te sturen naar Margreet Hogenkamp: socialekwaliteit@overijssel.nl.

Hebt u nog vragen? Stel ze gerust. U kunt contact opnemen met:
Anneloes Brunt, telefoon 038 499 78 27 of a.brunt@overijssel.nl
Margreet Hogenkamp, telefoon 038 499 7057 of m.hogenkamp@overijssel.nl

Voorzitter raad van bestuur verlaat Zorgspectrum Het Zand

23 mei 2017, bericht van Boardroomzorg.nl

“Voorzitter van de raad van bestuur Wybren Bakker neemt per 1 augustus 2017 afscheid van Stichting Zorgspectrum Het Zand.

Dit besluit is genomen in overleg met de raad van toezicht, aldus een persbericht. Weliswaar hebben beiden dezelfde koers voor ogen met de ontwikkeling van de organisatie, alleen de manier waarop deze gestalte krijgt verschilt. Bakker is inmiddels vrijgesteld van zijn werk als voorzitter van de raad van bestuur, aldus het persbericht van de zorgaanbieder in Zwolle.
Raad van toezicht drukte benoeming door. De Stentor maakt melding van eerdere moeilijkheden bij de raad van bestuur. De problemen deden opgeld rond de aanstelling van lid raad van bestuur Tamara Ritsema eerder dit jaar. Zowel het managementteam als de Cliëntenraad en de OR waren tegenstander van haar benoeming. Een externe adviseur heeft het proces begeleid. En de raad van toezicht drukte de benoeming van Ritsema door”. Einde citaat.

Ik laat, voor mij te snel, een prachtig bedrijf met gemotiveerde professionals achter me en wens van harte een ieder betrokken bij ZHZ het allerbeste. Voor mij liggen er vast weer nieuwe uitdagingen in het maatschappelijke domein in welke rol of functie dat zal zijn?

Er is en blijft toekomst voor de meer extensief georiënteerde landbouw in Overijssel

Agrarisch ondernemers zijn geconfronteerd met een heel stelsel aan maatregelen die moeten zorgen voor fosfaatreductie. In de sector hebben maatregelen voor elke agrarische ondernemer grote gevolgen. De Tweede Kamer heeft zeer recent weer aanvullende uitvoeringregelingen vastgesteld en het dossier is nog lang niet “rustig” en voor iedereen eenduidig. Diverse rechtszaken beïnvloeden de uitkomsten van politieke debatten naast lobby en de onzekerheid over welk kabinet straks in de lead is. Ik heb in de Staten een motie aangenomen gekregen die ondernemers in Overijssel enerzijds en politiek Den Haag anderzijds stimuleert extensieve landbouw ruimte te laten en die niet af te straffen door fosfaatboetes.

Extensieve landbouw is een vorm van landbouw waarbij slechts in geringe mate wordt ingegrepen in de natuur. Een relatief begrip waaronder ik vooral “bioboeren” en “natuurboeren” plaats die in Overijssel op vele plekken zich inzetten voor economische ontwikkeling EN ecologisch behoud of versterking. Als voorbeeld kan boerin Annette Harberink van Natuurderij Keizersrande in Diepenveel gelden. Overigens een plek waar ook voorlichting wordt gegeven en rondleidingen worden verzorgd. Een aanrader!
Zie http://www.keizersrande.nl/boerderij

Door de aanname van de motie blijft er ruimte voor extensieve landbouw zoals dat op vele plekken in de provincie gaande is. GS zal in provinciaal verband en naar de Staatssecretaris er voor pleiten “bioboeren” niet negatief te raken met uitvoeringsregelingen m.b.t. fosfaatreductie maar hen juist de ruimte te bieden.

Want duurzaam, natuur-inclusief, of zogenaamde kringlooplandbouw verdient steun en mag niet worden gestraft. Door aanname van deze motie is dat wat dichterbij gekomen.

mengsel-met-vaste-soorten-

Versterkte Parels van Overijssel!

In de Statenvergadering van mei 2017 stonden de nationale parken Weerribben-Wieden en de Sallandse heuvelrug centraal. Met lokale partners is ervoor gezorgd dat de benutting en de herkenbaarheid van de parken vergroot gaat worden. Dit voorstel is tot stand gekomen door inzet van D66 tijdens de coalitieonderhandelingen.

Voor D66 is het van belang dat de nationale parken behouden blijven én dat hun positie versterkt wordt. Tijdens de coalitieonderhandelingen hebben wij als D66 ons hard gemaakt voor de nationale parken in Overijssel. Als doelstellingen hebben wij toen gesteld dat onze nationale parken behouden moeten blijven én hun positie versterkt moet worden. Met een extra investering van 743.000 maken we dit voor de twee nationale parken nu mogelijk. .

Met dit initiatief wordt er een nieuwe impuls gegeven aan de nationale parken. Het proces is tot stand gekomen met en door lokale partners en op deze manier wordt de herkenbaarheid en benutting van de nationale parken vergroot. De nationale parken zijn een groot goed in Overijssel en verdienen onze constante aandacht en steun. Dat is nu dankzij D66 gerealiseerd.

Sallandse heuvelrugEen ander belangrijk onderdeel van het beheer zijn ook de schaapskuddes. Ook het behouden van schaapskuddes voor natuurlijk landschapsbeheer verdienen onze aandacht en steun. Daarom maakt D66 zich ook hard voor de schaapskuddes in Overijssel. Juli 2017 gaan we als het aan D66 ligt daar in de Staten harde afspraken over maken.

Weerribben WiedenWeerribben Wieden

Iedere EU burger minimaal 1 x naar Brussel

Iedere EU burger minimaal 1 x naar Brussel

Deze week samen met diverse (raads)leden en de statenfractie vanuit Overijssel twee dagen het Europees Parlement bezocht. Wat valt me op naast enorme gebouwen, duizenden werkzame ambtenaren, proper ingericht en enorm veel gepassioneerde Europeanen? We bezochten de ALDE fractie (D66 en VVD samen in de liberale fractie) waarin o.a. gesproken werd over het stellen van een kandidaat voor het voorzitterschap nu Schultz vertrekt. Guy Verhofstadt maakt een grote kans op voordracht. Het zou m.i. voor Europa een zegen zijn als hij voorzitter zou aan worden. Sofie in ‘t Veld kan dan gelijk doorschuiven als definitieve voorzitter (nu vice-voorzitter van de ALDE fractie).

Ook gingen we naar de Permanente Vertegenwoordiging (inclusief ambassade) en bezochten we het parlement dat in zitting was. Hoewel er 751 parlementariërs zijn was de zaal tijdens het debat over de handelsovereenkomst EU – Ghana praktisch leeg. Woordvoerders van alle partijen waren natuurlijk aanwezig.

Een andere ontmoeting was met de ENVE commissie. Een commissie waar Erik Lievers als gedeputeerde een belangrijke rol vervult. Hij zal als rapporteur programma “Energiereductie bestaande bebouwing” gaan trekken. Ik ben er van overtuigt dat zijn rapport t.z.t. impact krijgt. Tijdens de voorbereiding van de ALDE fractie waren we van harte welkom om desgewenst mee te praten. Het voelde weer als een “gezellige D66 huiskamer”.

Ik zag: de EU functioneert. Leeft. En ja het gaat traag en kritisch wordt gekeken naar waar de aandacht op gericht moet zijn en moet doorschieten voorkomen worden. Ik ben een Europeaan en ben er trots op dat voor meer dan 500 miljoen Europeanen beleid wordt gemaakt dat bijdraagt aan welvaart en veiligheid.

De mensen die in Brussel voor de idealen van D66 werken (parlementariërs en assistenten) hebben ons op uitstekende wijze wegwijs gemaakt, ons uitvoerig bijgepraat en samen hebben we kansen voor Overijssel in kaart gebracht. Dat het bezoek daarnaast bijdraagt aan versterking van onderling contact maakte het bezoek meer dan waard.

Mijn conclusie: Eigenlijk moet iedereen minimaal 1 x in het leven naar Brussel. Als plek voor bezinning en bewustwording. De EU is te belangrijk om maar op haar beloop te laten. Wij horen de EU te koesteren en door te laten groeien. Dat voelde ik heel sterk deze twee dagen. Een mooie ervaring.
Iedere burger is welkom bij de EU.