Regenboog Symposium 6 oktober 2017 Overijssel

regenbooghart
Regenboogsymposium Overijssel

6 oktober 2017; 09.30 – 13.30 uur
; Landstede Sportcentrum; Hogeland 10, Zwolle

In de aanloop naar Coming Out Dag 2017 organiseert de provincie Overijssel een Regenboogsymposium voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Noteer vrijdag 6 oktober alvast in uw agenda!

In een inclusief Overijssel kan iedereen zichzelf zijn. Wij vinden het belangrijk om ons daarvoor in te zetten. Met het Regenboogsymposium vragen we aandacht voor de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI’s). Daarin valt nog veel te winnen.

Programma en aanmelden
Tijdens het symposium geven we veel ruimte aan het opdoen en delen van kennis. Zo hebt u de gelegenheid om inspirerende workshops te volgen en kunt u op de informatiemarkt in gesprek met relevante maatschappelijke partijen. In september maken we het definitieve programma bekend. Dan is het mogelijk om u aan te melden.

Wilt u zich presenteren op de informatiemarkt?
Dat kan! Maak uw interesse kenbaar door een e-mail te sturen naar Margreet Hogenkamp: socialekwaliteit@overijssel.nl.

Hebt u nog vragen? Stel ze gerust. U kunt contact opnemen met:
Anneloes Brunt, telefoon 038 499 78 27 of a.brunt@overijssel.nl
Margreet Hogenkamp, telefoon 038 499 7057 of m.hogenkamp@overijssel.nl

Voorzitter raad van bestuur verlaat Zorgspectrum Het Zand

23 mei 2017, bericht van Boardroomzorg.nl

“Voorzitter van de raad van bestuur Wybren Bakker neemt per 1 augustus 2017 afscheid van Stichting Zorgspectrum Het Zand.

Dit besluit is genomen in overleg met de raad van toezicht, aldus een persbericht. Weliswaar hebben beiden dezelfde koers voor ogen met de ontwikkeling van de organisatie, alleen de manier waarop deze gestalte krijgt verschilt. Bakker is inmiddels vrijgesteld van zijn werk als voorzitter van de raad van bestuur, aldus het persbericht van de zorgaanbieder in Zwolle.
Raad van toezicht drukte benoeming door. De Stentor maakt melding van eerdere moeilijkheden bij de raad van bestuur. De problemen deden opgeld rond de aanstelling van lid raad van bestuur Tamara Ritsema eerder dit jaar. Zowel het managementteam als de Cliëntenraad en de OR waren tegenstander van haar benoeming. Een externe adviseur heeft het proces begeleid. En de raad van toezicht drukte de benoeming van Ritsema door”. Einde citaat.

Ik laat, voor mij te snel, een prachtig bedrijf met gemotiveerde professionals achter me en wens van harte een ieder betrokken bij ZHZ het allerbeste. Voor mij liggen er vast weer nieuwe uitdagingen in het maatschappelijke domein in welke rol of functie dat zal zijn?

Er is en blijft toekomst voor de meer extensief georiënteerde landbouw in Overijssel

Agrarisch ondernemers zijn geconfronteerd met een heel stelsel aan maatregelen die moeten zorgen voor fosfaatreductie. In de sector hebben maatregelen voor elke agrarische ondernemer grote gevolgen. De Tweede Kamer heeft zeer recent weer aanvullende uitvoeringregelingen vastgesteld en het dossier is nog lang niet “rustig” en voor iedereen eenduidig. Diverse rechtszaken beïnvloeden de uitkomsten van politieke debatten naast lobby en de onzekerheid over welk kabinet straks in de lead is. Ik heb in de Staten een motie aangenomen gekregen die ondernemers in Overijssel enerzijds en politiek Den Haag anderzijds stimuleert extensieve landbouw ruimte te laten en die niet af te straffen door fosfaatboetes.

Extensieve landbouw is een vorm van landbouw waarbij slechts in geringe mate wordt ingegrepen in de natuur. Een relatief begrip waaronder ik vooral “bioboeren” en “natuurboeren” plaats die in Overijssel op vele plekken zich inzetten voor economische ontwikkeling EN ecologisch behoud of versterking. Als voorbeeld kan boerin Annette Harberink van Natuurderij Keizersrande in Diepenveel gelden. Overigens een plek waar ook voorlichting wordt gegeven en rondleidingen worden verzorgd. Een aanrader!
Zie http://www.keizersrande.nl/boerderij

Door de aanname van de motie blijft er ruimte voor extensieve landbouw zoals dat op vele plekken in de provincie gaande is. GS zal in provinciaal verband en naar de Staatssecretaris er voor pleiten “bioboeren” niet negatief te raken met uitvoeringsregelingen m.b.t. fosfaatreductie maar hen juist de ruimte te bieden.

Want duurzaam, natuur-inclusief, of zogenaamde kringlooplandbouw verdient steun en mag niet worden gestraft. Door aanname van deze motie is dat wat dichterbij gekomen.

mengsel-met-vaste-soorten-

Versterkte Parels van Overijssel!

In de Statenvergadering van mei 2017 stonden de nationale parken Weerribben-Wieden en de Sallandse heuvelrug centraal. Met lokale partners is ervoor gezorgd dat de benutting en de herkenbaarheid van de parken vergroot gaat worden. Dit voorstel is tot stand gekomen door inzet van D66 tijdens de coalitieonderhandelingen.

Voor D66 is het van belang dat de nationale parken behouden blijven én dat hun positie versterkt wordt. Tijdens de coalitieonderhandelingen hebben wij als D66 ons hard gemaakt voor de nationale parken in Overijssel. Als doelstellingen hebben wij toen gesteld dat onze nationale parken behouden moeten blijven én hun positie versterkt moet worden. Met een extra investering van 743.000 maken we dit voor de twee nationale parken nu mogelijk. .

Met dit initiatief wordt er een nieuwe impuls gegeven aan de nationale parken. Het proces is tot stand gekomen met en door lokale partners en op deze manier wordt de herkenbaarheid en benutting van de nationale parken vergroot. De nationale parken zijn een groot goed in Overijssel en verdienen onze constante aandacht en steun. Dat is nu dankzij D66 gerealiseerd.

Sallandse heuvelrugEen ander belangrijk onderdeel van het beheer zijn ook de schaapskuddes. Ook het behouden van schaapskuddes voor natuurlijk landschapsbeheer verdienen onze aandacht en steun. Daarom maakt D66 zich ook hard voor de schaapskuddes in Overijssel. Juli 2017 gaan we als het aan D66 ligt daar in de Staten harde afspraken over maken.

Weerribben WiedenWeerribben Wieden

Iedere EU burger minimaal 1 x naar Brussel

Iedere EU burger minimaal 1 x naar Brussel

Deze week samen met diverse (raads)leden en de statenfractie vanuit Overijssel twee dagen het Europees Parlement bezocht. Wat valt me op naast enorme gebouwen, duizenden werkzame ambtenaren, proper ingericht en enorm veel gepassioneerde Europeanen? We bezochten de ALDE fractie (D66 en VVD samen in de liberale fractie) waarin o.a. gesproken werd over het stellen van een kandidaat voor het voorzitterschap nu Schultz vertrekt. Guy Verhofstadt maakt een grote kans op voordracht. Het zou m.i. voor Europa een zegen zijn als hij voorzitter zou aan worden. Sofie in ‘t Veld kan dan gelijk doorschuiven als definitieve voorzitter (nu vice-voorzitter van de ALDE fractie).

Ook gingen we naar de Permanente Vertegenwoordiging (inclusief ambassade) en bezochten we het parlement dat in zitting was. Hoewel er 751 parlementariërs zijn was de zaal tijdens het debat over de handelsovereenkomst EU – Ghana praktisch leeg. Woordvoerders van alle partijen waren natuurlijk aanwezig.

Een andere ontmoeting was met de ENVE commissie. Een commissie waar Erik Lievers als gedeputeerde een belangrijke rol vervult. Hij zal als rapporteur programma “Energiereductie bestaande bebouwing” gaan trekken. Ik ben er van overtuigt dat zijn rapport t.z.t. impact krijgt. Tijdens de voorbereiding van de ALDE fractie waren we van harte welkom om desgewenst mee te praten. Het voelde weer als een “gezellige D66 huiskamer”.

Ik zag: de EU functioneert. Leeft. En ja het gaat traag en kritisch wordt gekeken naar waar de aandacht op gericht moet zijn en moet doorschieten voorkomen worden. Ik ben een Europeaan en ben er trots op dat voor meer dan 500 miljoen Europeanen beleid wordt gemaakt dat bijdraagt aan welvaart en veiligheid.

De mensen die in Brussel voor de idealen van D66 werken (parlementariërs en assistenten) hebben ons op uitstekende wijze wegwijs gemaakt, ons uitvoerig bijgepraat en samen hebben we kansen voor Overijssel in kaart gebracht. Dat het bezoek daarnaast bijdraagt aan versterking van onderling contact maakte het bezoek meer dan waard.

Mijn conclusie: Eigenlijk moet iedereen minimaal 1 x in het leven naar Brussel. Als plek voor bezinning en bewustwording. De EU is te belangrijk om maar op haar beloop te laten. Wij horen de EU te koesteren en door te laten groeien. Dat voelde ik heel sterk deze twee dagen. Een mooie ervaring.
Iedere burger is welkom bij de EU.

Grijs Groen Gelukkig

Vandaag in Het Wooldhuis de aftrap gedaan samen met IVN van een met geld van de Postcode Loterij landelijk programma genaamd Grijs Groen en Gelukkig. Zie daarvoor https://www.ivn.nl/grijs-groen-gelukkig. Het Zand is koploper / ambassadeur in Nederland van dit programma. Wethouders uit diverse gemeenten waren daarbij aanwezig. En natuurlijk veel cliënten vanuit de locatie, veel vrijwilligers die aan het programma meedoen en natuurlijk medewerkers. Met dit programma beogen we cliënten in verpleeghuizen meer in aanraking te laten komen met groen buiten alsook meer groen naar binnen te halen. Samen met IVN gaan we daarmee nog meer doen. De locaties liggen allemaal in het groen. Dat is een mooi begin. Er werd vandaag feestlijk gestart door onder andere het planten van een nieuwe appelboom.

Innovatielabs voor Agro&food sector met focus op verduurzaming landbouw

Afgelopen statenvergadering stond het investeringsvoorstel uitvoeringsprogramma agro & food Overijssel op de agenda. Met dit investeringsvoorstel wordt €12 miljoen euro geïnvesteerd in de agro & food sector.

Wybren Bakker (Statenlid D66): Elke dag eten we en elke dag zorgen boeren ervoor dat we kunnen eten. Dat willen we ook in de toekomst blijven doen, daarom moeten we samen de aarde koesteren.

De agrofoodsector heeft het economisch zwaar én moet de transitie maken naar een duurzame landbouw. Toch is het een krachtige sector die wereldwijd voorop loopt. Er zit veel kracht en kennis bij de vele ondernemende boeren die elke dag voedsel produceren én zorgdragen voor de aarde.

Juist vanwege het belang voor onze voedselproductie verdient deze sector provinciale steun. D66-Overijssel steunde dan ook het voorstel, echter ging het voorstel niet ver genoeg.

Wybren Bakker: “vandaag willen we eten én in de toekomst ook. Daarom moet het geld van de provincie ingezet worden om de landbouw van de toekomst mogelijk te maken. Wij zien een landbouwsector waarin innovatie, circulariteit en duurzaam gebruik centraal staat.”

Vandaar dat D66-Overijssel een amendement heeft ingediend dat zorgt voor de landbouw van de toekomst. Landbouw waar gewerkt wordt met innovatielabs, landbouw waar creativiteit en innovatie beloond worden en landbouw waar de sector zelf kennis uitwisselt, niets werkt beter dan een boer die een andere boer verteld over innovatie. Dit alles zodat we ook in de toekomst voedsel kunnen blijven eten.

Geen EU meer als excuustruus in UK

Wat een keuze hebben inwoners van Engeland gemaakt! Wat komt er nu aan antisentiment voor de EU als faciliterend orgaan in andere landen los? Waar gaat het heen?

Wat is het gemakkelijk scoren om een perspectief te schetsen dat je zonder de EU wel regie op je leven en je eigen dorp of gemeenschap hebt. Dat je wel keuzes hebt hoe je het leven leeft. En binnen de EU alles daar besloten is. De EU als abstract iets dat alleen maar lastig is want het goede vinden we snel gewoon.

Was het vroeger: “het komt door Brussel” moeten landelijke UK politici straks uitleggen dat het de keuze van de inwoners zelf is en dat keuzes door het landelijke parlement zijn gemaakt die effect hebben op de leefwereld en beleving van lokale inwoners. De excuustruus EU is voorbij. Zou dat versterkend werken op het vertrouwen dat de inwoners hebben in politici.

Ieder mens wil enige mate van “grip” op het leven en ten minste het gevoel hebben zelf aan het roer te staan. Echter op majeure vraagstukken: vrede, veiligheid, economische groei en gedeelde waarden, heb je als individu beperkt invloed op en toch heeft het effect op je leven. Een vooronderstelling dat je dit zonder EU gemakkelijker mogelijk maakt EN jezelf er weer invloed op hebt is een utopie.

Meer dan ooit moeten alle politici uitleggen wat de meerwaarde van de EU is en welke rol de landelijke politiek daarbinnen heeft gespeeld. En natuurlijk moeten we dagelijks concreet kenbaar maken wat de voordelen zijn van gezamenlijk beleid maken in de EU.

Dat blijft nodig elke dag opnieuw. Zeker nu!

Stop met bouwvak: minder stress bij realiseren vakantieroosters!

In de zorg is 24 uur 7 dagen per week bezetting noodzakelijk. Ook tijdens vakanties. Zelfroosteren in de zorg is gelukkig meer en meer normaal. Maar dan komt er weer zomervakantie aan en moet het team samen tot een goed rooster komen. En weer komen alle argumenten voorbij. “In ieder geval wil ik binnen de schoolvakanties”… “mijn man werkt in de bouw en het moet binnen de bouwvak”. Hele begrijpelijke argumenten en heel erg moeilijk om het voor iedereen weer passend te maken zonder de cliëntenzorg tekort te doen of bij een ziekmelding van een collega in de zomer direct formatieproblemen te hebben.

Waarom is die bouwvak er nog? Natuurlijk kan ik ook wel enige redenen bedenken. Maar is het in een 24 uurs economie nog van deze tijd? Ik denk het niet.
Het zou voor heel veel professionals in de zorg een verademing zijn uit dit keurslijf te kunnen stappen en slechts met de schoolvakantie rekening te hoeven houden. Ik denk dat er meer gezinnen blij van worden en dat de zorgverlening in de zomer nog meer gewaarborgd kan zijn zonder heel veel stress in de teamkamers van zorginstellingen.

“FNV Bouw is geen voorstander van verplichte vakantieperiodes voor werknemers in de bouw”. lees ik op de site van de FNVBouw.
Dus werkgevers houden vast aan oude gebruiken. Tijd voor diplomatie, politieke druk of actie?
bouwvak-open

Gezocht: Overijsselse D66 leden met passie voor natuur en landbouw

Graag kom ik in contact met ter zake kundige leden die maximaal drie keer per jaar bijeenkomen in de Overijsselse klankbordgroep Natuur en Landbouw.

Als Statenlid mag ik me voornamelijk bezig houden met provinciale issues m.b.t. natuur en landbouw. En die zijn er genoeg! Inmiddels heb ik me voldoende ingewerkt en een aardig beeld van de sector kunnen vormen door o.a. werkbezoeken en infosessies mee te maken. Dat blijf ik natuurlijk graag doen. Maar via die weg spreek ik beperkt leden van onze partij. Dat wil ik graag veranderen. Ik stel me voor dat we maximaal 3 keer per jaar bijeenkomen aan de hand van een agenda en dat we tussendoor adhoc via mail / tel contacten onderhouden. Tijdens de bijeenkomsten staat uitwisseling centraal gebaseerd op het verkiezingsprogramma, het coalitieakkoord en de actuele politieke issues. De bijeenkomsten worden in principe op een doordeweekse avond gehouden centraal in onze mooie provincie en worden ambtelijk ondersteund.

Het mooiste is natuurlijk een goede spreiding van de leden van de klankbordgroep zowel in woonplek als in deskundigheden. Na je aanmelding zal ik binnen de fractie afstemmen wie uitgenodigd worden voor deelname aan de klankbordgroep. Vooralsnog ga ik uit van maximaal 10 leden. De reiskosten van de bijeenkomsten kunnen vergoed worden op basis 2e klasse OV / auto 0.19 cent de kilometer. Als je mee wilt doen dan zie ik je aanmelding graag voor 1 november 2015 tegemoet. Dat kan via fractie@d66overijssel.nl Graag naast je naam en overige basisgegevens in een halve A4 motiveren waarom jij deel wilt nemen aan de klankbordgroep en waar je bijzondere betrokkenheid met natuur en landbouw uit blijkt.

Na 1 november informeer ik je over de eventuele voortgang. Alvast mijn dank voor je aanmelding. En bij eventuele vragen verneem ik die graag!

Wybren Bakker
Statenlid D66 Overijssel
Portefeuille: landelijk gebied (natuur en landbouw)
Wybren.bakker@d66overijssel.nl